Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN                                                                Raamovereenkomst provincie     Bij de afbakening van het      korte of langere periode het onderhoud
                                                                Antwerpen ontwerp fietsostrades,
                           Gemeenteraad en raad voor                         fietsinfrastructuur en       werkingsgebied moet men rekening  van een welbepaald graf op zich neemt.
                                                                                  houden met volgende voorwaarden:
                                                                                                    Het grafmonument is en blijft eigendom
                             maatschappelijk welzijn                        fietsrouteprojecten         • Er kan maar één woonactor per  van de gemeente en de stoffelijke
                                                                                                    overschotten en het grafmonument
                                                                Op 26 november 2020 keurde
                                                                                  gemeente zijn, maar die kan actief zijn
                                                                de deputatie van de provincie    in meerdere gemeenten;       blijven onaangeroerd. Bijzettingen in
      Inhoud                                                       Antwerpen de gunning goed van    • De woonmaatschappij telt minimaal  het graf zijn dus niet toegestaan.
                                                                                  1.000 sociale huurwoningen. Hierbij
                                                                een raamovereenkomst voor het
                                                                aanstellen op afroep van ontwerpers  wordt geen rekening gehouden met  Samenwerkingsovereenkomst
                                                                voor fietsostrades, fietsinfrastructuur  de SVK- woningen;       uitvoeren herinrichtingswerken
                                                                en fietsrouteprojecten over een   • Het werkingsgebied moet uit   reservaat project ‘Habitatherstel
                                                                periode van 48 maanden. De      geografisch aaneensluitende    zomerklokje Leeuwerik’
     Gemeenteberichten 2                                                 provincie Antwerpen treedt hierbij  gemeenten bestaan en moet vallen  Het Zomerklokje is een Europees
                                                                op als aankoopcentrale voor lokale  binnen of samenvallen met de    beschermde plantensoort. In
                                                                besturen.              referentieregio.          het verleden werden door het
     Duurzaamheid        11                                                                                gemeentebestuur milieuvergunningen
                         September 2021                                De gemeenteraad beslist om toe te  Uit een kortlopende studie blijkt  afgeleverd voor het verwerken en
                                                                treden tot de aankoopcentrale binnen  overduidelijk dat de gemeente Ranst  opslaan van huishoudelijk afval op
     UiT in Ranst        14      Ontslag gemeenteraadslid Stefanie Gijsels                  de raamovereenkomst van de provincie  voor wat betreft de woonmaatschappij  de percelen waar het Zomerklokje
                         Stefanie Gijsels (Groen) neemt ontslag als gemeenteraadslid. Kurt De Belder  Antwerpen, waarbij deelopdrachten  best tot de regio Rivierenland kan  groeit. Er is ook een historische
                         (Groen) wordt als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd om het mandaat   door een cascadesysteem of     worden gerekend, omdat zowel de   ophoging gebeurd met bouw- en
                         van gemeenteraadslid op te nemen. Na eedaflegging wordt hij geïnstalleerd als  minicompetitie geplaatst worden  Lierse Huisvestingsmaatschappij als de  sloopafval voor de aanleg van de
     Politie          20      nieuw gemeenteraadslid.                           via afzonderlijke beslissingen van  SHM Zonnige Kempen daar actief zijn. voetbalterreinen van Emblem. Uit een
                                                                het college van burgemeester en                     oriënterend bodemonderzoek en een
                         Uitbreiding retributiereglement op administratieve stukken          schepenen.             Het merendeel van de bestaande   stortonderzoek bleek de aanwezigheid
     Zorg & welzijn       22      De gemeenteraad vestigt een retributie op de afgifte van volgende                        intergemeentelijke en bovenlokale  van te hoge asbestconcentraties.
                         administratieve stukken en vergunningen:                   Verkoop perceel Doggenhoutstraat -  samenwerkingsverbanden is gesitueerd  Hierdoor krijgt de grond een slechte
                         • omgevingsvergunning;                           proces-verbaal van toewijzing    in de referentieregio Antwerpen.  grondcode, is er geen reiniging van
                         • voornaamswijziging;                            De raad voor maatschappelijk    Daarom vindt het gemeentebestuur van  de grond mogelijk en spreken we over
     Vrijetijd         24      • afgifte van administratieve stukken;                   welzijn besluit het proces-verbaal  Ranst het logisch om te behoren tot die  enorme bedragen voor het eventueel
                         • genealogische onderzoeken.                        van toewijzing voor de verkoop van  referentieregio met uitzondering voor  afvoeren van de grond. De beste
                         Dit retributiereglement geldt tot en met 31 december 2025.          de percelen in de Doggenhoutstraat  de woonmaatschappij.       oplossing in dit project is een interne
                                                                links van nr. 19 goed te keuren. De                   saneringsberging waarbij de helft
                         Bedrijventerrein Oostmalsesteenweg                      oorspronkelijk geschatte minimumprijs  De gemeenteraad vraagt de Vlaamse  van de 4 betrokken percelen wordt
                         IGEAN kocht in 2006 een terrein van Defensie aan de Oostmalsesteenweg met  van € 310.000 werd ruimschoots   Regering haar goedkeuring te geven  afgegraven tot op het maainiveau en
                         het oog op een toekomstige nieuwe ontwikkeling. Om het terrein verkooprijp  gehaald via het online biedingssysteem.  aan een definitieve afwijking van de  er van de afgegraven grond een wal
                         te maken, moeten de aanwezige gebouwen afgebroken worden en moeten er    De uiteindelijke verkoopprijs werd  referentieregio voor de realisatie van  gemaakt wordt van +/- 5 m hoog die
                         nieuwe wegen en nutsleidingen aangelegd worden. IGEAN zal de uit te voeren  vastgesteld op € 559.000.      de nieuwe ‘woonmaatschappijen’   over de hele lengte wordt afgedekt met
                         werken in naam en voor rekening van de gemeente Ranst uitvoeren en de                      en adviseert om de gemeente     1 m teelaarde. Deze wal ligt tussen het
                         nodige financiering voorzien.                                          Ranst tot een werkingsgebied van  natuurgebied en de voetbalterreinen
     Colofon                 De nieuw te realiseren KMO-gronden worden aansluitend verkocht volgens een  Oktober 2021            woonmaatschappij te laten behoren  van Emblem.
                                                                                  bestaande uit Ranst, Bonheiden, Duffel,
                         procedure en onder de voorwaarden die in overleg met het gemeentebestuur
     V.U.: Johan De Ryck           vastgelegd worden.                              Gemotiveerde afwijking       Lier en Sint-Katelijne Waver.    Een interne saneringsberging kent heel
                                                                referentieregio ‘woonmaatschappij’                   wat voordelen: er wordt bijkomend
     VOLGENDE UITGAVE:            Uitbreiding zone 30 Broechem                         Tegen 1 januari 2023 moeten sociale  Goedkeuring reglement peterschap  moeras gecreëerd, asbesthoudend
     3 JANUARI 2022             Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bereid om de zone 30 op de     huisvestingsmaatschappijen (SHM)  grafmonument            materiaal wordt gesaneerd, er komt
     Teksten moeten ten laatste op      gewestweg N116 uit te breiden vanaf de Kapelstraat tot iets voorbij de trage  en sociale verhuurkantoren (SVK) één  Privépersonen, bedrijven en  extra waterberging en door de
     27 november 2021 toekomen        weg in de Gustaaf Petersstraat als die zone 30 ondersteund wordt door een zone  woonactor vormen met één speler  verenigingen of organisaties kunnen  wal worden zowel de geluids- als
     op de dienst communicatie
       communicatie@ranst.be        30 in de omliggende straten.                         per gemeente: de woonmaatschappij.  het peterschap verwerven over   lichthinder van de voetbalterreinen
                         Binnen een zone 30 is gemengd verkeer de norm. Er zijn geen afgescheiden   Dit moet resulteren in een efficiënter  grafmonumenten met het oog op het  naar het natuurgebied geminimaliseerd.
                         fietspaden. Op de N116 zijn fietssuggestiestroken aangebracht die recent door  en transparanter landschap van  restaureren en in stand houden ervan  De gemeenteraad keurde het
                         AWV verbreed zijn.                              (sociale) woonactoren, zowel voor de  in overleg met de bevoegde diensten  samenwerkingsvoorstel goed voor het
                                                                klanten (huurder, kopers...) als voor de  van de gemeente. Een peterschap  uitvoeren van dit project.
                                                                gemeenten.             opnemen, betekent dat men voor een   2  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 3

  416688_Ranst_November.indd  2                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  3                                   26/10/2021  08:33
                                                                                                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  2
                                                             416688_Ranst_November.indd  3
                                                       26/10/2021  08:33
   1   2   3   4   5   6   7