Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN                              Gemeenteraad
                        APRIL              Voorlopige vaststelling RUP

     Inhoud                Erfpachtovereenkomst kerkfabriek  Millegemveld
                                        Er wordt een oppervlakte van ong.
                        Oelegem Achterstraat 30
                                        4,35 ha herbestemd naar bos/
                        Gemeente Ranst wil het Torenplein en  parkgebied. Deze gronden waren al
                        de Achterstraat herinrichten om de  in gebruik als landbouwgrond en er
                        mobiliteit en de verkeersveiligheid te  komt geen bijkomend ruimtebeslag.
     Gemeenteberichten 2         verbeteren. In de Achterstraat komt  De kans op overstromingen van
                        bijkomende parkeergelegenheid.  de noordoostelijke percelen in
                        Hiervoor keurde de gemeenteraad  het plangebied is groot bij hevige
     Duurzaamheid        9    een erfpachtovereenkomst goed met  neerslag. Een bos verlaagt de kans op
                        de kerkfabriek van Oelegem voor een  overstromingen, omdat de bomen
                        periode van 27 jaar voor het perceel in  ervoor zorgen dat hemelwater beter in
                        de Achterstraat 30 met een oppervlakte  de bodem infiltreert.
     Politie          12     van 1.296 m . De jaarlijks te betalen en te  Een gedeelte van ongeveer 0,46 ha
                            2
                        indexeren vergoeding bedraagt € 3.750. van het woonuitbreidingsgebied
                                        wordt herbestemd naar tuinen. Deze
     Zorg & welzijn      13                     gronden zijn al in gebruik als tuin. De
                        MEI               gemeenteraad stelde het ontwerp van
                                        het RUP ‘Millegemveld’ voorlopig vast.
                        Erfpachtovereenkomst
     UiT in Ranst       15     kinderopvanglocatie Millegem   Parkeerplaatsen elektrische
                        Gemeente Ranst vroeg advies aan  voertuigen
                        Ferm om kinderopvang te organiseren  De commissie mobiliteit en openbare
     Vrije tijd        19     in de leefschool in Millegem die  werken adviseerde op 13 februari 2024
                        sluit. Mits kleinere aanpassingen kan  om voor alle locaties waar openbare
                        er een kinderopvang komen voor  laadpalen staan, een maximale duur van
                        18 kinderen. De gemeenteraad besliste  2 uur in te voeren met een parkeerschijf.
                        de erfpachtovereenkomst met het  Dat zet bestuurders aan hun wagen na
                        Vicariaat Kempen goed te keuren. De  die laadtijd te verplaatsen, zodat ook
                        overeenkomst gaat in op datum van  andere bestuurders de kans krijgen om
                        ondertekening van de akte van erfpacht  hun wagen op te laden. De gemeenteraad
                        en loopt tot 31 december 2054. De  keurde dit aanvullende verkeersreglement
                        jaarlijks te betalen en te indexeren  goed. Het vervangt vanaf 1 juni 2024 alle
                        vergoeding wordt vastgesteld op  voorgaande aanvullende reglementen
     Colofon                € 12.000, in totaal dus € 360.000, niet- over parkeerplaatsen voor elektrische
                                        voertuigen.
                        geïndexeerd voor een 30-jarige erfpacht.
     V.U.: Johan De Ryck
                         Kalender gemeenteraad
     VOLGENDE UITGAVE            De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen in principe
     5 SEPTEMBER 2024
                         elke derde maandag van de maand om 20 uur in de polyvalente zaal van
                         Den Boomgaard. De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats
                         op 16 september 2024. Je kan de vergaderingen volgen via livestream. Je
                         vindt de link op www.ranst.be/volgliveGRenRMW of onze homepage. Je kan
                         de agenda van de gemeenteraad een week voor de zitting raadplegen op
                         www.ranst.be/gemeenteraad. Het audioverslag van beide raden kan je hier
                         achteraf ook (opnieuw) beluisteren.   2  Gemeenteberichten
   1   2   3   4   5   6   7