Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN
                                                                De gemeenteraad neemt kennis    haar beurt door aan de gemeente Ranst  ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan/
                           Gemeenteraad en raad voor                         van het besluit van het college van  via de saneringsbijdrage. De raming  Heesterbos’ voorlopig vast.
                                                                burgemeester en schepenen met
                                                                                  van het bedrag water-link RAN3005
                             maatschappelijk welzijn                        de goedkeuring van de offerte    bedraagt momenteel € 1,2 mio en de  Inrichten van publieke ruimte als
                                                                voor een bedrag van € 9.360,56   raming van het aandeel water-link  speel- en ontmoetingsplekken
                                                                wegens dwingende en onvoorziene   voor RAN3008 bedraagt momenteel   verbinden via kindvriendelijke speel-
                                                                omstandigheden.           € 3,7 mio. De gemeenteraad keurt de  en beweegroutes.
                                                                                  transportovereenkomst goed.     De gemeenteraad keurt de
      Inhoud                                                       RAAD VOOR              Gemeentelijke toelagen 2022     overeenkomst goed met de vzw
                                                                                                    Regionaal Landschap de Voorkempen
                                                                MAATSCHAPPELIJK           In het budget 2022 werden toelagen  voor de uitvoeringsfase van het
                         MAART 2022            De firma die de toestellen leverde,     WELZIJN               voorzien voor verenigingen die   inrichten van publieke ruimte als
                                          werd failliet verklaard. Daarom moest                      initiatieven nemen of steunen voor  speel- en ontmoetingsplekken voor
                         Indeling Ranst in        het bestuur sneller dan gedacht       Opvang van Oekraïense        inwoners van de gemeente. Het gaat  een totaalbedrag van € 91.782,13.
     Gemeenteberichten 2          woonmaatschappij Antwerpen    een oplossing zoeken om goed        vluchtelingen - ontplooiing     om een totaalbedrag van € 107.395.  De gemeenteraad keurt het
                         Midden/Noord           onderhouden AED-toestellen te        activiteiten Ranst - mandaat voor                    verrekeningsvoorstel goed voor
                         Door het besluit van de Vlaamse  kunnen blijven aanbieden.         het vast bureau           Ruimtelijk UitvoeringsPlan     aanpassing aan de speeltoestellen voor
     Duurzaamheid        12      Regering sluit Ranst aan bij het  De gemeenteraad beslist          De raad voor maatschappelijk welzijn  ‘Zonevreemde woonclusters    een totale meerprijs van € 6.594,5.
                         werkingsgebied van de toekomstige  daarom om toe te treden tot de      neemt kennis van het voorstel van  Hallebaan/Heesterbos’
                         woonmaatschappij Antwerpen    raamovereenkomst van de Vlaamse       de burgemeester en de Zonnige    Het gemeentebestuur wil het ruimtelijk
     UiT in Ranst        15      Midden/Noord bestaande uit    overheid voor de aankoop of huur en     Kempen om 8 appartementen ter    uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde
                         Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,  het onderhoud van AED-toestellen.  beschikking te stellen voor de opvang  woonclusters Hallebaan - Heesterbos’
                         Kapellen, Malle, Schilde, Schoten,                      van Oekraïense vluchtelingen. Het  opstellen. Het gaat om twee
                         Stabroek, Wijnegem, Wommelgem,  Openbare verlichting en           OCMW staat in voor het bewoonbaar  woonclusters van een 33-tal woningen
     Politie          22      Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel. ondergronds brengen leidingen       maken van de appartementen. Dit zal  in gebieden die volgens het gewestplan
                                          Wijk Everhoek                onder meer gefinancierd worden met  in hoofdzaak als bosgebied bestemd
                         De gemeenteraad geeft gunstig  De gemeenteraad keurt de          de toelage van de Vlaamse regering  zijn, maar in de praktijk het uitzicht
     Zorg & welzijn       24      advies dat het aantal sociale  voorwaarden en raming goed van de      van € 1.000 per Oekraïense ontheemde  hebben van een gewone wooncluster.
                         huurwoningen en het aantal    offerte van Fluvius voor de realisatie   vluchteling voor minimale opvang van  De woningen zijn dus wel vergund,
                         huishoudens per gemeente gebruikt  van ‘Wijk Everhoek - openbare      3 maanden.             maar zonevreemd door de ligging in
                         worden als objectieve criteria  verlichting en ondergronds brengen                       ruimtelijk kwetsbaar gebied volgens het
     Vrijetijd         25      voor de stemrechtenverdeling   leidingen’ met als raming € 38.440,19    De raad voor maatschappelijk welzijn  gewestplan. Daardoor zijn er dikwijls  Kalender
                         tussen de betrokken gemeenten  voor de openbare verlichting en       geeft opdracht aan het vast bureau  erg strenge beperkingen. Op sommige
                         in de algemene vergadering, en  € 99.740,91 voor het ondergronds      om, indien dit noodzakelijk en   percelen zijn echter nog verkavelingen  De gemeenteraad en raad
                         dit in een verhouding 60% - 40%.  brengen van de leidingen via       mogelijk is, een systeem op te zetten  met uitgebreide mogelijkheden   voor maatschappelijk welzijn
                         Deze stemrechtenverdeling wordt  onderhandelingsprocedure zonder      waarbij inwoners van Ranst financieel  geldig. Daardoor zijn er verschillende  vergaderen elke derde
                         geactualiseerd bij het begin en  bekendmaking.               gestimuleerd of vergoed kunnen   mogelijkheden voor de woningen die   maandag van de maand om
                         halfweg de legislatuur.                           worden voor langdurige opvang. In  wel of niet in de verkavelingen gelegen  20 uur in de polyvalente zaal
                                          Toetreding raamovereenkomst         afwachting van de goedkeuring door de  zijn. Dit schept onduidelijkheid en  van ‘Den Boomgaard’. De
                         Waarborg lening kerkbestuur   elektrische bestelwagens en        raad voor maatschappelijk welzijn kan  ongelijkheid tussen de verschillende  eerstvolgende zitting vindt
                         Sint - Gummarus         aankoopcentrale duurzame          het vast bureau omwille van dwingende  percelen.             (onder voorbehoud) plaats
                         Het kerkbestuur Sint-Gummarus  voertuigen                 en onvoorziene omstandigheden de  Door de opmaak van het RUP kan de   op 23 mei 2022. De zittingen
     Colofon                 beslist in zitting van 7 februari  De gemeenteraad beslist om toe te    subsidies al toekennen.       juridische zekerheid voor de woningen  zijn in principe openbaar,
                                                                                  hier verankerd worden. Het behoud van
                                                                                                     maar je kijkt beter eerst op de
                                          treden tot de raamovereenkomst

                         2022 een lening van € 20.000 aan
     V.U.: Johan De Ryck           te gaan bij Belfius met een looptijd  van de Vlaamse overheid voor     APRIL                de groene omgeving blijft zeker een  website voor de op dat moment
                         van 15 jaar voor de aankoop van  de aankoop van elektrische                           belangrijk element. Het RUP is enkel  geldende coronamaatregelen.
     VOLGENDE UITGAVE:            LED-verlichting. De gemeenteraad  bestelwagens en tot de          Overeenkomst transportdienst -   bedoeld voor bestaande zonevreemde   Je kan de vergaderingen
     3 JULI 2022               verklaart zich onvoorwaardelijk en  aankoopcentrale van IGEMO voor de    financiering projecten water-link –  woningen die vergund of vergund   sowieso volgen via livestream.
     Teksten moeten ten laatste op      onherroepelijk hoofdelijk borg te  aankoop van duurzame voertuigen.     Aquafin               geacht zijn. Dus niet om bijkomende  Je vindt de link op www.ranst.
     1 juni 2022 toekomen          stellen voor de terugbetaling van alle                    Aquafin neemt de financiering van  bouwpercelen of bijkomende woningen  be/volgliveGRenRMW of onze
     op de dienst communicatie
       communicatie@ranst.be        bedragen.            Herstel stormschade dak lokaal       de riolering en het wegherstel van de  te creëren, of om niet-vergunde  homepage.
                                          KFC Ranst                  transportprojecten RAN3005 - Ranst- woningen te regulariseren. Het is ook  Je kan de agenda een week voor
                         Gemeentelijke AED-toestellen   De storm van 18 februari 2021        Wommelgem fase 2 + Kromstraat en  niet de bedoeling om de zones om    de zitting raadplegen op www.
                         Gemeente Ranst kocht in 2017   veroorzaakte grote schade aan het      RAN3008 - Rio-link Ranst: Everhoek  te vormen tot ‘gewoon’ woongebied.  ranst.be/gemeenteraad. Beide
                         twee vaste AED-toestellen en één  dak van het lokaal van KFC Ranst. Het   op en rekent de kosten ervan aan aan  De gemeenteraad stelt op basis   raden kan je hier achteraf ook
                         mobiel AED-toestel aan met een  dak moest om veiligheidsredenen       water-link gespreid over een periode  van bovenstaande motieven het    (opnieuw) bekijken.
                         onderhoudscontract voor vijf jaar.  dringend hersteld worden.       van 15 jaar. Water-link rekent die op  ontwerp van het gemeentelijk RUP


   2  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 3

                                                       26/04/2022  11:18
                                                                                                                  26/04/2022  11:18
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  2                                    26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  3                                 26/04/2022  11:18
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  2
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  3
   1   2   3   4   5   6   7