Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

Gemeenteraad en Raad voor

   gemeenteberichten      Maatschappelijk Welzijn
           2
                 September                DELEGATIE ONDERTEKENING
      duurzaamheid                          VERWERKERSOVEREENKOMSTEN GDPR
           8      AANPASSING FRACTIEVOORZITTER OPEN VLD  De gemeenteraad besliste om de bevoegdheid                 Bart Goris (Open VLD) neemt voortaan het  met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring
                                      of wijziging van een verwerkersovereenkomst
                 fractievoorzitterschap van Open VLD op. in het kader van de GDPR te delegeren aan het
   politie en veiligheid                        college van burgemeester en schepenen.
        11        VASTSTELLING VAN DE AANPASSING VAN    PRIORITEITENKADER HANDHAVING
                 DE FRACTIES IN DE GEMEENTERAAD
                 Lode Hofmans en Roel Vermeesch maken   Als de gemeente wil dat inbreuken op de
                 geen deel meer uit van de fractie Open VLD en
     zorg en welzijn     zetelen voortaan als onafhankelijken.  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die
        12        FORENSISCH AUDITRAPPORT VAN AUDIT    in aanmerking komen voor bestuurlijke
                                      door lokale ambtenaren worden vastgesteld,

                 VLAANDEREN - IN RECHTE TREDEN EN     boetes, dan is het belangrijk dat een
                                      eigen gemeentelijk prioriteitenkader voor
                 BURGERLIJKE PARTIJSTELLING        handhaving wordt opgemaakt. Dit moet
       UIT- kalender    De gemeenteraad nam kennis van het rapport  worden vastgelegd door de gemeenteraad.
   UITNEEMBAAR         van Audit Vlaanderen ‘Forensische audit bij  De gemeenteraad legt volgende prioriteiten
                 gemeente Ranst’. Hieruit blijkt dat meerdere  vast binnen het Handhavingsbeleid Ruimtelijke
                 politiek mandatarissen deelnamen aan   Ordening:
      #ranstinbeeld     besprekingen of beslissingen in dossiers waarin  • illegaal bouwen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
        19        hadden en die mogelijk een strafrechtelijke  vergunningsvoorwaarden
                 zij (mogelijk) persoonlijke of zakelijke belangen
                                      • niet opvolgen van de opgelegde
                 inbreuk inhouden. De gemeenteraad besliste
                                      • het onvergund aanleggen van verhardingen
                 om in rechte te treden en zich burgerlijke partij  • het onvergund kappen van bomen
         vrije tijd    te stellen om de belangen van de gemeente  • het onvergund ophogen van gronden
        20        AANBEVELINGEN FORENSISCH         Het bestuurlijk boetebedrag wordt bepaald
                 Ranst te vrijwaren.
                                      in functie van de ernst, frequentie en
                 AUDITRAPPORT VAN AUDIT VLAANDEREN    omstandigheden van de feiten.
  Colofon            De gemeente keurde recent een kader voor  UITBREIDING ZONE 30 BROECHEM CENTRUM
                 organisatiebeheersing en een plan van
   V.U.: Johan De Ryck     aanpak voor de verdere uitbouw van de  De verkeersdruk in het centrum van Broechem
                 organisatiebeheersing goed. Deze moeten  is hoog. Om de verkeersleefbaarheid van
   VOLGENDE UITGAVE:      verder geconcretiseerd worden naar timing en  het centrum te verbeteren wordt de zone
   6 JANUARI 2020        inhoud. Het rapport geeft 6 aanbevelingen die  30 uitgebreid. Een lengte van 290 meter van
   teksten dienen ten laatste op  de organisatie in de praktijk moet brengen.
   25 november 2019 toe te komen                     de N116 wordt mee vervat in de zone 30. De
   op de dienst communicatie  De gemeenteraad besluit het schema uit de  volledige zone 30 omvat (een gedeelte van) de
    communicatie@ranst.be   aanbevelingen van het forensisch rapport goed  straten Gustaaf Peetersstraat, Gemeenteplein,
                 te keuren met de aanduiding van het actieplan,  Lostraat, Streep en Pertendonckstraat.
                 verantwoordelijken en streefdatum en over te  De zone 30 start in de Gustaaf Peetersstraat
                 maken aan Audit Vlaanderen.       vanaf huisnummer 5, aan het begin van de
                                      verhoogde inrichting.


  Ranst
    2  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  2                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6   7