Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN
                               Gemeenteraad
                                                                                   Eigenaars	vervallen
      Inhoud                                                                          rijbewijs	verwittigd

                                                                                   Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in
                        Raad	van	State	vernietigt	     groene omgeving blijft zeker een       RAAD	VOOR	              bankkaartmodel afgeleverd. Die hebben een geldigheidsduur van
     Gemeenteberichten	2         vastgestelde	rooilijn	van			    belangrijk element. Het RUP is enkel     MAATSCHAPPELIJK	WELZIJN        10 jaar die door de coronacrisis werd verlengd. De eerst afgeleverde
                        wegentracé	Pater	Domstraat     bedoeld voor bestaande zonevreemde                         rijbewijzen zijn dus intussen vervallen en moeten hernieuwd worden.
                                         woningen die vergund of vergund
                        De Raad van State vernietigde                          Huishoudelijk	reglement	dienst	voor
     Duurzaamheid	        7    20 december 2022 het besluit van de  geacht zijn. Dus niet om bijkomende    gezinszorg              De FOD Mobiliteit vond dat de eigenaar zelf de einddatum van het rijbewijs
                        gemeenteraad van 22 juni 2020 waarin  bouwpercelen of bijkomende        In het huishoudelijk reglement werd  moet opvolgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden
                        de rooilijn werd goedgekeurd op 12  woningen te creëren, of om niet-      de klachtenprocedure herwerkt en   geldig is) een hernieuwing moet aanvragen. Ze zouden hiervan dus niet
                                         vergunde woningen te regulariseren.
     Politie	          13    meter (6 meter uit de wegas) voor de  Het is ook niet de bedoeling om de    afgestemd op die van de werking. Er werd  verwittigd worden, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.
                        omgevingsvergunningsaanvraag van                        een hoofdstuk toegevoegd voor klachten
                        een perceel aan Streep 40 in Broechem.  zones om te vormen tot ‘gewoon’    over grensoverschrijdend gedrag. Dit is  Veel gemeenten waren echter vragende partij om de eigenaars van een bijna
                        Hierdoor wordt het besluit van de  woongebied.                 een verplichting vanuit het besluit van de  vervallen rijbewijs wel te verwittigen. Minister Gilkinet gaf uiteindelijk de FOD
     UiT	in	Ranst	       15    gemeenteraad geacht nooit te hebben                       Vlaamse Regering over de programmatie,  Mobiliteit opdracht om dit te organiseren. De aanbesteding is uitgeschreven
                        bestaan. De gemeenteraad wordt   De gemeenteraad volgt het advies       de erkenningsvoorwaarden       en lopende. In de toekomst zal een privéfirma de chauffeurs waarvan het
                        hiervan in kennis gesteld.     van de Gecoro van 6 september        en de subsidieregeling voor      rijbewijs (bijna) is verlopen, verwittigen en hen eraan herinneren dat ze hun
     Zorg	&	welzijn	      19                      2022 met bijkomend de schrapping       woonzorgvoorzieningen en verenigingen  rijbewijs moeten vernieuwen.
                        Definitieve	vaststelling	RUP	   van de uitbreidingsmogelijkheden.      voor mantelzorgers en gebruikers.
                        ‘Zonevreemde	woonclusters	     Het ontwerp gemeentelijk RUP
                        Hallebaan-Heesterbos’       ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan/     De raad voor maatschappelijk welzijn
     Vrije	tijd	        23    Het gemeentebestuur van Ranst wil  Heesterbos’ wordt definitief vastgesteld.  keurt het huishoudelijk reglement van de
                        het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)                      dienst voor gezinszorg goed.
                        ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan
                        - Heesterbos’ opstellen. Het gaat om  Capaciteitsbepaling	gemeentelijk
                        twee woonclusters van 33 woningen in  onderwijs
                        gebieden die volgens het gewestplan in  Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht                        Akten	burgerlijke	stand
                        hoofdzaak bestemd zijn als bosgebied.  treedt in werking voor de inschrijvingen     Kalender
                        In de praktijk hebben ze het uitzicht  van schooljaar 2023-2024. Dit betekent                            op	just-on-web
                        van een gewone wooncluster. De   dat alle Ranstse scholen zullen werken     De gemeenteraad en raad voor
                        woningen zijn dus wel vergund   met een digitaal aanmeldingssysteem.      maatschappelijk welzijn vergaderen
                        (geacht), maar zonevreemd door de  Om hiermee te kunnen werken, moet       elke derde maandag van de maand
                        ligging in ruimtelijk kwetsbaar gebied  elke school haar capaciteit bepalen.   om 20 uur in de polyvalente     Sinds eind december 2022 kan je de uittreksels en afschriften van de akten
                        volgens het gewestplan. Daardoor zijn  Er is daarbij gekeken naar de fysieke   zaal van ‘Den Boomgaard’. De     van de burgerlijke stand van jezelf en je kinderen downloaden op
                        er dikwijls erg strenge beperkingen.  mogelijkheden van de school en naar    eerstvolgende zitting vindt (onder  https://justonweb.be. Je kan inloggen met je eID, itsme of een andere geldige
                        Op sommige percelen zijn echter ook  het pedagogische aspect met nadruk     voorbehoud) plaats op 20 maart    EU-digitale sleutel. Zo kunnen ook EU-burgers of ingezetenen van andere EU-
     Colofon               nog verkavelingen met uitgebreide  op het aanbieden van kwaliteitsvol      2023. De zittingen zijn in principe  landen zich veilig digitaal aanmelden. Je kan er ook voor kiezen het uittreksel
                                                                                   of afschrift in je e-Box te ontvangen.
                                                                 openbaar. Je kan de vergaderingen
                                         onderwijs.
                        mogelijkheden geldig. Daardoor zijn
     V.U.: Johan De Ryck         er verschillende mogelijkheden voor  Vanaf schooljaar 2023-2024 stelt de     sowieso volgen via livestream.
                        de woningen die wel of niet in de  gemeenteraad de klascapaciteit voor de    Je vindt de link op         Als het afschrift of uittreksel nog niet in de databank is opgenomen, wordt
     VOLGENDE UITGAVE: 3 MEI       verkavelingen gelegen zijn. Dit schept  gemeentelijke basisscholen vast op    www.ranst.be/volgliveGRenRMW     er automatisch een bericht tot migratie verstuurd naar de gemeente die de
                        onduidelijkheid en ongelijkheid tussen  • 24 kleuters per geboortejaar en 24  of onze homepage.          papieren akte bezit.
                        de verschillende percelen.     leerlingen per klas in De Knipoog       Je kan de agenda een week voor de
                                         • 22 kleuters per geboortejaar en 22     zitting raadplegen op        Je kan kiezen om het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of
                        De opmaak van het RUP kan de    leerlingen per klas in De Driehoek      www.ranst.be/gemeenteraad.      overlijden te ontvangen in het Belgisch model (in elk van de drie landstalen)
                        juridische zekerheid verankeren voor  • 24 kleuters per geboortejaar en 25   Beide raden kan je hier achteraf ook  of als meertalig formulier (EU-vertaalhulp).
                        deze woningen. Het behoud van de  leerlingen per klas in De Sleutel       (opnieuw) bekijken.


   2  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 3

  Ranst_maa_apr_2023.indd  2                                        20/02/2023  12:46 Ranst_maa_apr_2023.indd  3                                    20/02/2023  12:46
                                                                                                                  20/02/2023  12:46
                                                       20/02/2023  12:46
                                                             Ranst_maa_apr_2023.indd  3
  Ranst_maa_apr_2023.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7