Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

Beste Ranstenaar,
   gemeenteberichten
           3      Het afgelopen jaar 2019 stond voor het bestuur en de administratie in het teken van de

                 voorbereiding van het gezamenlijke meerjarenplan van gemeente en OCMW.

                 Dit meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025 en is een financiële én organisatorische vertaling
       UIT- kalender    van het beleidsprogramma van de nieuwe bestuursploeg.
   UITNEEMBAAR         Zo werden signalen van burgers en organisaties verzameld die verder werden aangevuld door een
                 grootschalige (burger)bevraging die in de maand september plaatsvond. We hebben de resultaten
                 hiervan voor jou samengevat vanaf p.9.

      duurzaamheid      Daarnaast evalueerden we het bestaande beleid, trokken we lessen uit gerealiseerde trajecten en
         27        legden we een aantal suggesties op tafel. Het bestuur maakte keuzes op basis van al dit materiaal. De
                 pijlers van het bestuursakkoord zijn: een duurzaam, menselijk, verantwoordelijk en eerlijk beleid.

                 Het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 en de volledige resultaten van de burgerbevraging kan
   politie en veiligheid    je raadplegen op www.ranst.be/algemeenbeleidsprogramma
        31        In dit nummer van Ranst Info gaan we verder in op de krachtlijnen van het meerjarenplan.
                 Met beleidsdoelstellingen, actieplannen en cijfers geven we weer waar het bestuur de komende 6
                 jaar naartoe wil. De klemtoon ligt op de kerntaken met in het bijzonder aandacht voor:

     zorg en welzijn
        33           1  Evenwichtig financieel beleid
                    2  Slimme dienstverlening op maat
         vrije tijd
        34           3 4  In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te
                     nemen aan de samenleving                     Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig
                    5  Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat
                     mobiliteitsnetwerk
                    6  Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk
                    7  Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de
  Colofon               dorpskernen

   V.U.: Johan De Ryck

   VOLGENDE UITGAVE:
   2 MAART 2020
                 Het meerjarenplan en de beleidsdoelstellingen getuigen van een gezonde ambitie.
   teksten dienen ten laatste op
   27 januari 2020 toe te komen
   op de dienst communicatie
    communicatie@ranst.be

  Ranst
    2  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  2                                13/12/19  13:39
   1   2   3   4   5   6   7