Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN                           Gemeenteraad en raad voor                                Resultaten bevraging                      Nieuwe prijzen


                             maatschappelijk welzijn                          gemeentelijke dienstverlening                       identiteits-
                                                                                                       documenten

                                                                                                       sinds 1 januari
                                                                Afgelopen zomer gaven maar liefst 415 Ranstenaren hun mening, ideeën en suggesties
                                                                 over de gemeentelijke dienstverlening. Van harte bedankt daarvoor! Het bestuur  2022
                         November 2021                                   gaat met de resultaten aan de slag. Hieronder vind je alvast de belangrijkste
      Inhoud                 Aanvullend verkeersreglement - tonnagebeperking 3,5 ton Rubenslaan-          bevindingen/resultaten van deze bevraging in woord en beeld.     De Federale Overheidsdienst
                                                                                                       Binnenlandse Zaken kondigt
                         Moorstraat                                                                         nieuwe prijzen aan van
                         In de Rubenslaan en de Moorstraat (gedeelte tussen de Bistweg en de                                             identiteitsdocumenten
                         Rubenslaan) zijn geen bedrijven gevestigd die grote vrachten vereisen.                                           die uitgereikt worden aan
                         Nochtans worden de bermen, vooral in de kruispuntzone, stuk gereden door                                          Belgen en vreemdelingen.
     Gemeenteberichten 2          zwaar vrachtverkeer dat langs hier een weg zoekt om de files te vermijden.                                         De prijsverhoging is te
                                                                 Digitale dienstverlening           Wijkantennes          wijten aan de jaarlijkse
                         Door de huidige tonnagebeperking van 5,5 ton te wijzigen naar 3,5 ton wordt                                         indexering.
     Politie          15      de verkeersveiligheid in de buurt verhoogd. Plaatselijk verkeer voor laden en  Iets meer dan de helft van de deelnemers  Bijkomstige dienstverleningslocaties lijken
                         lossen blijft uiteraard toegelaten.                     maakte al eens gebruik van het e-loket.  voor 42% een meerwaarde. Nog eens 47%  Het gemeentebestuur kiest
                                                                Opvallend: 25% weet niet dat er een online  vindt het wel handig, maar niet per se  ervoor de gemeentetaks op
     UiT in Ranst        16                                            meldings-/klachtenformulier bestaat.  nodig.                 identiteitsdocumenten niet te
                         Groenonderhoud via sociale tewerkstelling 2022-2025                                                     wijzigen.
                         De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de opdracht                             • Bijna 75% vindt het positief dat het
                         ‘groenonderhoud via sociale tewerkstelling 2022-2025’. De kostprijs wordt  Contact met               bibliotheekgebouw hierdoor een extra  Normale
     Duurzaamheid        19      geraamd op € 511.000 (incl. 21% btw).                    administratieve diensten        invulling krijgt.
                                                                                                       procedure:
                         December 2021                                Ongeacht de leeftijd wordt men bij een  • 25% heeft geen voorkeur tussen een  Elektronische identiteitskaart
     Zorg & welzijn       23                                            inhoudelijke vraag het liefst ter plaatse aan  bezoek aan het gemeentehuis met  voor Belgen: € 19,70
                                                                het loket geholpen.           ruimere openingsuren of een bezoek   Elektronische
                         Aanvullend verkeersreglement - zone 30 bebouwde kom                                 aan de wijkantennes dichter bij huis op  vreemdelingenkaart
                         De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het                         specifieke dagen en op afspraak. Van wie  (EU en EU+): € 19,70
     Vrije tijd         27      algemeen invoeren van de zone 30 binnen de bebouwde kom volgens het                         wel een voorkeur uitspreekt, verkiest iets  Alle andere elektronische
                         principe dat er bij gemengd verkeer (zonder fietspad) een snelheidsbeperking                     meer dan de helft de dienstverlening in  vreemdelingenkaarten:
                         van 30 km/u geldt. De nodige signalisatie zal de weggebruikers wijzen op de                     het gemeentehuis. Dit ligt anders voor  € 20,20 *
                         maximaal toegelaten snelheid van 30 km/u. Poorteffecten zullen de start van                     65+’ers en voor de inwoners van Oelegem  Kids-ID: € 6,70
                         de zone 30 afbakenen en indien nodig zal op termijn het straatbeeld binnen de                    en Ranst: hier kiest de meerderheid voor
                         zone 30 aangepast worden. Snelheidsinformatieborden zullen de bestuurders     Dienstverlening op         de wijkantennes.            Spoedprocedure:
                         op hun snelheid wijzen.                                                                   levering in het
                         De maximaal toegestane snelheid blijft 50 km/u binnen de bebouwde            afspraak                              gemeentehuis
                         kom als er een fietspad is, met uitzondering van straten in de nabijheid van  • 80% van wie in de afgelopen 12 maanden                  Elektronische identiteitskaart
                         schoolomgeving en/of hun plaatsgesteldheid.                  langskwam bij de administratieve                       voor Belgen: € 104,90
                         In een tweede fase worden de straten in de woonkernen of woonclusters buiten  diensten legde hiervoor een afspraak vast.                  Elektronische
     Colofon                 de bebouwde kom bekeken en met name de straten zonder fietspad en/of      Bijna 80% van hen vindt het een voordeel                   vreemdelingenkaart:
                                                                 om op afspraak te kunnen langsgaan.
                         voetpad.
     V.U.: Johan De Ryck                                                                                         € 104,90*
                                                                • 39% bezoekt het recyclagepark in de  Levering documenten         Kids-ID: € 91,90
     VOLGENDE UITGAVE:            Kalender                                   toekomst liefst zonder reservatie, 46% is    aan huis
     3 MAART 2022               De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen elke derde  hier wel toe bereid en voor 14% maakt                    levering in Brussel
     Teksten moeten ten laatste op      maandag van de maand om 20 uur in de polyvalente zaal van ‘Den Boomgaard’. De  het niet uit.           Er is weinig bereidheid tot betalen voor  Elektronische identiteitskaart
     27 januari 2022 toekomen         eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 17 januari 2022. De zittingen              levering van documenten aan huis. Het  voor Belgen: € 137,10
     op de dienst communicatie                                                                                      Kids-ID: € 124,40
       communicatie@ranst.be         zijn in principe openbaar, maar je kijkt beter eerst op de website voor de op dat moment             merendeel van wie er zelf geen beroep op
                          geldende coronamaatregelen. Je kan de vergaderingen sowieso volgen via livestream.                zou doen, is er wel van overtuigd dat het
                          Je vindt de link op www.ranst.be/volgliveGRenRMW of onze homepage.                        interessant kan zijn voor anderen.    * Bij de aanvraag van een
                                                                                                        A-kaart wordt er een
                          Je kan de agenda een week voor de zitting raadplegen op                                                   eenmalige jaarlijkse taks
                          www.ranst.be/gemeenteraad. Beide raden kan je hier achteraf ook (opnieuw)      Een volledig rapport met alle resultaten uit het onderzoek kan je lezen op  geheven van € 10.
                          bekijken.                                    www.ranst.be/inwonerspanel. Je kan het rapport ook telefonisch opvragen bij de
                                                                      participatiedeskundige van de gemeente Ranst (03 470 10 89).
   2  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 3

  Ranst_jan-feb_2.indd  2                                         22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  3                                      22/12/2021  15:12
                                                                                                                  22/12/2021  15:12
                                                       22/12/2021  15:12
                                                             Ranst_jan-feb_2.indd  3
  Ranst_jan-feb_2.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7