Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

GEMEENTEBERICHTEN
    De gemeenteraad neemt kennis    haar beurt door aan de gemeente Ranst  ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan/
 Gemeenteraad en raad voor  van het besluit van het college van  via de saneringsbijdrage. De raming  Heesterbos’ voorlopig vast.
    burgemeester en schepenen met
                      van het bedrag water-link RAN3005
 maatschappelijk welzijn de goedkeuring van de offerte  bedraagt momenteel € 1,2 mio en de  Inrichten van publieke ruimte als
    voor een bedrag van € 9.360,56   raming van het aandeel water-link  speel- en ontmoetingsplekken
    wegens dwingende en onvoorziene   voor RAN3008 bedraagt momenteel   verbinden via kindvriendelijke speel-
    omstandigheden.           € 3,7 mio. De gemeenteraad keurt de  en beweegroutes.
                      transportovereenkomst goed.     De gemeenteraad keurt de
 Inhoud RAAD VOOR             Gemeentelijke toelagen 2022     overeenkomst goed met de vzw
                                        Regionaal Landschap de Voorkempen
    MAATSCHAPPELIJK           In het budget 2022 werden toelagen  voor de uitvoeringsfase van het
 MAART 2022 De firma die de toestellen leverde,  WELZIJN voorzien voor verenigingen die  inrichten van publieke ruimte als
 werd failliet verklaard. Daarom moest   initiatieven nemen of steunen voor  speel- en ontmoetingsplekken voor
 Indeling Ranst in  het bestuur sneller dan gedacht  Opvang van Oekraïense  inwoners van de gemeente. Het gaat  een totaalbedrag van € 91.782,13.
 Gemeenteberichten 2 woonmaatschappij Antwerpen  een oplossing zoeken om goed  vluchtelingen - ontplooiing  om een totaalbedrag van € 107.395.  De gemeenteraad keurt het
 Midden/Noord  onderhouden AED-toestellen te  activiteiten Ranst - mandaat voor  verrekeningsvoorstel goed voor
 Door het besluit van de Vlaamse  kunnen blijven aanbieden. het vast bureau  Ruimtelijk UitvoeringsPlan  aanpassing aan de speeltoestellen voor
 Duurzaamheid  12 Regering sluit Ranst aan bij het  De gemeenteraad beslist  De raad voor maatschappelijk welzijn  ‘Zonevreemde woonclusters  een totale meerprijs van € 6.594,5.
 werkingsgebied van de toekomstige  daarom om toe te treden tot de  neemt kennis van het voorstel van  Hallebaan/Heesterbos’
 woonmaatschappij Antwerpen  raamovereenkomst van de Vlaamse  de burgemeester en de Zonnige  Het gemeentebestuur wil het ruimtelijk
 UiT in Ranst  15 Midden/Noord bestaande uit  overheid voor de aankoop of huur en  Kempen om 8 appartementen ter  uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde
 Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,  het onderhoud van AED-toestellen. beschikking te stellen voor de opvang  woonclusters Hallebaan - Heesterbos’
 Kapellen, Malle, Schilde, Schoten,  van Oekraïense vluchtelingen. Het  opstellen. Het gaat om twee
 Stabroek, Wijnegem, Wommelgem,  Openbare verlichting en  OCMW staat in voor het bewoonbaar  woonclusters van een 33-tal woningen
 Politie  22 Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel. ondergronds brengen leidingen  maken van de appartementen. Dit zal  in gebieden die volgens het gewestplan
 Wijk Everhoek  onder meer gefinancierd worden met  in hoofdzaak als bosgebied bestemd
 De gemeenteraad geeft gunstig  De gemeenteraad keurt de  de toelage van de Vlaamse regering  zijn, maar in de praktijk het uitzicht
 Zorg & welzijn  24 advies dat het aantal sociale  voorwaarden en raming goed van de  van € 1.000 per Oekraïense ontheemde  hebben van een gewone wooncluster.
 huurwoningen en het aantal  offerte van Fluvius voor de realisatie  vluchteling voor minimale opvang van  De woningen zijn dus wel vergund,
 huishoudens per gemeente gebruikt  van ‘Wijk Everhoek - openbare  3 maanden.  maar zonevreemd door de ligging in
 worden als objectieve criteria  verlichting en ondergronds brengen  ruimtelijk kwetsbaar gebied volgens het
 Vrijetijd  25 voor de stemrechtenverdeling  leidingen’ met als raming € 38.440,19  De raad voor maatschappelijk welzijn  gewestplan. Daardoor zijn er dikwijls  Kalender
 tussen de betrokken gemeenten  voor de openbare verlichting en  geeft opdracht aan het vast bureau  erg strenge beperkingen. Op sommige
 in de algemene vergadering, en  € 99.740,91 voor het ondergronds  om, indien dit noodzakelijk en  percelen zijn echter nog verkavelingen  De gemeenteraad en raad
 dit in een verhouding 60% - 40%.  brengen van de leidingen via  mogelijk is, een systeem op te zetten  met uitgebreide mogelijkheden  voor maatschappelijk welzijn
 Deze stemrechtenverdeling wordt  onderhandelingsprocedure zonder  waarbij inwoners van Ranst financieel  geldig. Daardoor zijn er verschillende  vergaderen elke derde
 geactualiseerd bij het begin en  bekendmaking. gestimuleerd of vergoed kunnen  mogelijkheden voor de woningen die  maandag van de maand om
 halfweg de legislatuur.  worden voor langdurige opvang. In  wel of niet in de verkavelingen gelegen  20 uur in de polyvalente zaal
 Toetreding raamovereenkomst  afwachting van de goedkeuring door de  zijn. Dit schept onduidelijkheid en  van ‘Den Boomgaard’. De
 Waarborg lening kerkbestuur  elektrische bestelwagens en  raad voor maatschappelijk welzijn kan  ongelijkheid tussen de verschillende  eerstvolgende zitting vindt
 Sint - Gummarus  aankoopcentrale duurzame  het vast bureau omwille van dwingende  percelen. (onder voorbehoud) plaats
 Het kerkbestuur Sint-Gummarus  voertuigen  en onvoorziene omstandigheden de  Door de opmaak van het RUP kan de  op 23 mei 2022. De zittingen
 Colofon beslist in zitting van 7 februari  De gemeenteraad beslist om toe te  subsidies al toekennen. juridische zekerheid voor de woningen  zijn in principe openbaar,

 V.U.: Johan De Ryck 2022 een lening van € 20.000 aan  treden tot de raamovereenkomst   APRIL hier verankerd worden. Het behoud van  maar je kijkt beter eerst op de
                                          website voor de op dat moment
 van de Vlaamse overheid voor
                      de groene omgeving blijft zeker een
 te gaan bij Belfius met een looptijd
 van 15 jaar voor de aankoop van  de aankoop van elektrische  belangrijk element. Het RUP is enkel  geldende coronamaatregelen.
 VOLGENDE UITGAVE: LED-verlichting. De gemeenteraad  bestelwagens en tot de  Overeenkomst transportdienst -  bedoeld voor bestaande zonevreemde  Je kan de vergaderingen
 3 JULI 2022 verklaart zich onvoorwaardelijk en  aankoopcentrale van IGEMO voor de  financiering projecten water-link –  woningen die vergund of vergund  sowieso volgen via livestream.
 Teksten moeten ten laatste op  onherroepelijk hoofdelijk borg te  aankoop van duurzame voertuigen. Aquafin  geacht zijn. Dus niet om bijkomende  Je vindt de link op www.ranst.
 1 juni 2022 toekomen  stellen voor de terugbetaling van alle  Aquafin neemt de financiering van  bouwpercelen of bijkomende woningen  be/volgliveGRenRMW of onze
 op de dienst communicatie
  communicatie@ranst.be bedragen. Herstel stormschade dak lokaal  de riolering en het wegherstel van de  te creëren, of om niet-vergunde  homepage.
 KFC Ranst  transportprojecten RAN3005 - Ranst- woningen te regulariseren. Het is ook  Je kan de agenda een week voor
 Gemeentelijke AED-toestellen De storm van 18 februari 2021  Wommelgem fase 2 + Kromstraat en  niet de bedoeling om de zones om  de zitting raadplegen op www.
 Gemeente Ranst kocht in 2017  veroorzaakte grote schade aan het  RAN3008 - Rio-link Ranst: Everhoek  te vormen tot ‘gewoon’ woongebied.  ranst.be/gemeenteraad. Beide
 twee vaste AED-toestellen en één  dak van het lokaal van KFC Ranst. Het  op en rekent de kosten ervan aan aan  De gemeenteraad stelt op basis  raden kan je hier achteraf ook
 mobiel AED-toestel aan met een  dak moest om veiligheidsredenen  water-link gespreid over een periode  van bovenstaande motieven het  (opnieuw) bekijken.
 onderhoudscontract voor vijf jaar.  dringend hersteld worden.  van 15 jaar. Water-link rekent die op  ontwerp van het gemeentelijk RUP


 2 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 3

  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  3
                                                       26/04/2022  11:18
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  2 26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  3         26/04/2022  11:18
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  2
 26/04/2022  11:18
   1   2   3   4   5   6   7   8