Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

1 Evenwichtig financieel beleid     EXPLOITATIE-UITGAVEN                EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN
                                          3% Algemene
                                    16%       financiering
             10% Zorg en                 Zorg en
                opvang
                                    opvang
       onderwijs 8%                                     29%
       Leren en
      vrije tijd 1%                     11%               bestuur
     Cultuur en                                        Algemeen
                                 Leren en
       3%                         onderwijs
       Natuur en   4%        72%
      milieubeheer  Wonen en     Algemen
              ruimtelijke
       2%      ordering     financiering     9%
      Algemeen                       Cultuur en           4% Zich verplaatsen
                                  vrije tijd
       bestuur                                         en mobilitieit
                                   Wonen en
                                 ruimtelijke ordeing 7%   8% Natuur en
                                                 milieubeheer
                                        13%
                                        Veiligheidszorg
    De exploitatie-uitgaven voor de periode 2020 -2025 bedragen  gefinancierd met beschikbare middelen, deels door de opname
    voor gemeente en OCMW samen gemiddeld 23,3 miljoen euro  van nieuwe leningen. De schuld per inwoner blijft beneden het
    per jaar tegenover 26 miljoen euro aan exploitatie-ontvangsten.  Vlaamse gemiddelde.
    Dankzij dit jaarlijks positief exploitatiesaldo van 2,7 miljoen
    euro is er een ruime marge om investeringen uit te voeren.  In de figuren hierboven vind je de samenstelling van de
    In totaal beschikken de gemeente en het OCMW over een  exploitatie-uitgaven en -ontvangsten over de verschillende
    investeringsbudget van om en bij de 31 miljoen voor de  beleidssectoren.
    komende bestuursperiode. Deze investeringen worden deels     2 Slimme dienstverlening op maat    Uit de bevolkingsenquête onthouden we dat de burger  van alle diensten in de Van den Nestlaan gecombineerd met een
    globaal genomen tevreden is over de dienstverlening en dat  mobiel dienstencentrum en een uitgebreider e-loket waardoor
    heel wat van onze inwoners zowel online dienstverlening als  burgers 24/7 over attesten kunnen beschikken.
    persoonlijk contact belangrijk vinden. Op deze weg willen
    we blijven verdergaan.                Als werkgever zijn we ambitieus. We houden de blik op de
                               toekomst: we zetten in op digitalisering en omscholing van
    Omdat een goede dienstverlening onze kerntaak is,   het gemeente- en OCMW-personeel. We werven gericht aan in
    investeren we in een klant- en mensgerichte organisatie. Onze  functie van de nieuwe beleidsprioriteiten.
    personeelsleden zijn de ambassadeurs van onze gemeente.
    Ons publiek is ruim en divers: al wie hier woont, werkt of
    onderneemt en gebruik maakt van onze infrastructuur. Online
    en offline gaan we in dialoog met onze inwoners, verenigingen
    en organisaties. We slopen drempels en bouwen bruggen.


    Onze klanten komen voor veel administratieve zaken
    aankloppen bij onze diensten en verwachten een kwaliteitsvolle
    dienstverlening dicht bij de burger. Daarom investeren we in een
    efficiënte organisatie, digitale dienstverlening en in moderne
    infrastructuur. Een belangrijke stap hierin is het samenbrengen

                                                      Ranst
                                                       3  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  3                                13/12/19  13:39
   1   2   3   4   5   6   7   8