Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

GEMEENTEBERICHTEN
 Gemeenteraad
                       Eigenaars	vervallen
 Inhoud                    rijbewijs	verwittigd

                       Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in
 Raad	van	State	vernietigt	 groene omgeving blijft zeker een  RAAD	VOOR	 bankkaartmodel afgeleverd. Die hebben een geldigheidsduur van
 Gemeenteberichten	2 vastgestelde	rooilijn	van			 belangrijk element. Het RUP is enkel  MAATSCHAPPELIJK	WELZIJN 10 jaar die door de coronacrisis werd verlengd. De eerst afgeleverde
 wegentracé	Pater	Domstraat bedoeld voor bestaande zonevreemde  rijbewijzen zijn dus intussen vervallen en moeten hernieuwd worden.
 woningen die vergund of vergund
 De Raad van State vernietigde  Huishoudelijk	reglement	dienst	voor
 Duurzaamheid	 7 20 december 2022 het besluit van de  geacht zijn. Dus niet om bijkomende  gezinszorg De FOD Mobiliteit vond dat de eigenaar zelf de einddatum van het rijbewijs
 gemeenteraad van 22 juni 2020 waarin  bouwpercelen of bijkomende  In het huishoudelijk reglement werd  moet opvolgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden
 de rooilijn werd goedgekeurd op 12  woningen te creëren, of om niet- de klachtenprocedure herwerkt en  geldig is) een hernieuwing moet aanvragen. Ze zouden hiervan dus niet
 vergunde woningen te regulariseren.
 Politie	 13 meter (6 meter uit de wegas) voor de  Het is ook niet de bedoeling om de  afgestemd op die van de werking. Er werd  verwittigd worden, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.
 omgevingsvergunningsaanvraag van  een hoofdstuk toegevoegd voor klachten
 een perceel aan Streep 40 in Broechem.  zones om te vormen tot ‘gewoon’  over grensoverschrijdend gedrag. Dit is  Veel gemeenten waren echter vragende partij om de eigenaars van een bijna
 Hierdoor wordt het besluit van de  woongebied.  een verplichting vanuit het besluit van de  vervallen rijbewijs wel te verwittigen. Minister Gilkinet gaf uiteindelijk de FOD
 UiT	in	Ranst	 15 gemeenteraad geacht nooit te hebben  Vlaamse Regering over de programmatie,  Mobiliteit opdracht om dit te organiseren. De aanbesteding is uitgeschreven
 bestaan. De gemeenteraad wordt  De gemeenteraad volgt het advies  de erkenningsvoorwaarden  en lopende. In de toekomst zal een privéfirma de chauffeurs waarvan het
 hiervan in kennis gesteld.  van de Gecoro van 6 september  en de subsidieregeling voor  rijbewijs (bijna) is verlopen, verwittigen en hen eraan herinneren dat ze hun
 Zorg	&	welzijn	 19 2022 met bijkomend de schrapping  woonzorgvoorzieningen en verenigingen  rijbewijs moeten vernieuwen.
 Definitieve	vaststelling	RUP	 van de uitbreidingsmogelijkheden.  voor mantelzorgers en gebruikers.
 ‘Zonevreemde	woonclusters	 Het ontwerp gemeentelijk RUP
 Hallebaan-Heesterbos’ ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan/ De raad voor maatschappelijk welzijn
 Vrije	tijd	 23 Het gemeentebestuur van Ranst wil  Heesterbos’ wordt definitief vastgesteld. keurt het huishoudelijk reglement van de
 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  dienst voor gezinszorg goed.
 ‘Zonevreemde woonclusters Hallebaan
 - Heesterbos’ opstellen. Het gaat om  Capaciteitsbepaling	gemeentelijk
 twee woonclusters van 33 woningen in  onderwijs
 gebieden die volgens het gewestplan in  Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht  Akten	burgerlijke	stand
 hoofdzaak bestemd zijn als bosgebied.  treedt in werking voor de inschrijvingen  Kalender
 In de praktijk hebben ze het uitzicht  van schooljaar 2023-2024. Dit betekent  op	just-on-web
 van een gewone wooncluster. De  dat alle Ranstse scholen zullen werken  De gemeenteraad en raad voor
 woningen zijn dus wel vergund  met een digitaal aanmeldingssysteem.  maatschappelijk welzijn vergaderen
 (geacht), maar zonevreemd door de  Om hiermee te kunnen werken, moet  elke derde maandag van de maand
 ligging in ruimtelijk kwetsbaar gebied  elke school haar capaciteit bepalen.  om 20 uur in de polyvalente  Sinds eind december 2022 kan je de uittreksels en afschriften van de akten
 volgens het gewestplan. Daardoor zijn  Er is daarbij gekeken naar de fysieke  zaal van ‘Den Boomgaard’. De  van de burgerlijke stand van jezelf en je kinderen downloaden op
 er dikwijls erg strenge beperkingen.  mogelijkheden van de school en naar  eerstvolgende zitting vindt (onder  https://justonweb.be. Je kan inloggen met je eID, itsme of een andere geldige
 Op sommige percelen zijn echter ook  het pedagogische aspect met nadruk  voorbehoud) plaats op 20 maart  EU-digitale sleutel. Zo kunnen ook EU-burgers of ingezetenen van andere EU-
 Colofon nog verkavelingen met uitgebreide  op het aanbieden van kwaliteitsvol  2023. De zittingen zijn in principe  landen zich veilig digitaal aanmelden. Je kan er ook voor kiezen het uittreksel
                        of afschrift in je e-Box te ontvangen.
     openbaar. Je kan de vergaderingen
 onderwijs.
 mogelijkheden geldig. Daardoor zijn
 V.U.: Johan De Ryck er verschillende mogelijkheden voor  Vanaf schooljaar 2023-2024 stelt de  sowieso volgen via livestream.
 de woningen die wel of niet in de  gemeenteraad de klascapaciteit voor de  Je vindt de link op  Als het afschrift of uittreksel nog niet in de databank is opgenomen, wordt
 VOLGENDE UITGAVE: 3 MEI verkavelingen gelegen zijn. Dit schept  gemeentelijke basisscholen vast op  www.ranst.be/volgliveGRenRMW  er automatisch een bericht tot migratie verstuurd naar de gemeente die de
 onduidelijkheid en ongelijkheid tussen  • 24 kleuters per geboortejaar en 24  of onze homepage.  papieren akte bezit.
 de verschillende percelen. leerlingen per klas in De Knipoog Je kan de agenda een week voor de
 • 22 kleuters per geboortejaar en 22  zitting raadplegen op  Je kan kiezen om het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of
 De opmaak van het RUP kan de  leerlingen per klas in De Driehoek www.ranst.be/gemeenteraad.  overlijden te ontvangen in het Belgisch model (in elk van de drie landstalen)
 juridische zekerheid verankeren voor  • 24 kleuters per geboortejaar en 25  Beide raden kan je hier achteraf ook  of als meertalig formulier (EU-vertaalhulp).
 deze woningen. Het behoud van de  leerlingen per klas in De Sleutel (opnieuw) bekijken.


 2 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 3

 Ranst_maa_apr_2023.indd  2 20/02/2023  12:46 Ranst_maa_apr_2023.indd  3                20/02/2023  12:46
                                                       20/02/2023  12:46
 20/02/2023  12:46
  Ranst_maa_apr_2023.indd  3
 Ranst_maa_apr_2023.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7   8