Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

AANPASSING SNELHEIDSZONES                AANPASSING SAMENSTELLING
    Door het groeperen van straten met eenzelfde functie en deze op  GEMEENTERAADSCOMMISSIE OMGEVING
    te nemen in een snelheidszone bieden we aan de weggebruikers  De gemeenteraadscommissie neemt akte van de gewijzigde
    duidelijkheid. In Ranst werken we met snelheidszones 30, 50 en samenstelling van de gemeenteraadscommissie omgeving
     een snelheidsbeperking van 70 km/u op de grotere verbindingswegen.  met de vervanging van Lode Hofmans en Roel Vermeesch door
                                Bart Goris en Sonja De Pooter voor de Open VLD-fractie.
    Door deze aanpassing wordt het wisselen van verschillende
    snelheidsregimes op korte afstand weggewerkt. Zo is het  OPRICHTING, OVEREENKOMST EN
    duidelijker dat er een bepaald snelheidsregime geldt over de  VERTEGENWOORDIGING INTERLOKALE VERENIGING
    ganse lengte van een weg.                DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS REGIO LIER
                                De gemeenteraad keurt de oprichting van en de deelname
    In volgende straten worden er wijzigingen aangebracht en  van de gemeente Ranst aan de Interlokale Vereniging Deeltijds
    geldt vanaf de plaatsing van de borden over de hele lengte een  Kunstonderwijs Regio Lier goed.
    snelheidsbeperking van 50 km/u:             Schepen Annelies Creten wordt afgevaardigd als lid van het
    • Broechemsesteenweg                  beheerscomité en schepen Luc Redig als plaatsvervangend lid.
    • Oelegemsesteenweg
    • Ter Stratenweg                    RIOLERINGSWERKEN ZIJSTRAAT DORPSTRAAT
    • Vaartstraat                     De gemeenteraad keurt het lastenboek van Aquafin goed voor
                                de realisatie van het project zijstraat Dorpstraat. De kostprijs
    Op maandag 18 november 2019 zal (onder voorbehoud) de  voor deze opdracht wordt geraamd op € 97.330 incl. btw 21 %.
    signalisatie aangepast worden en is de nieuwe regeling dan van  Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 22.645 incl. 21% btw.
    kracht.
                                AANDUIDING PLAATSVERVANGEND LID BIJZONDER
    AFSPRAKENNOTA TUSSEN CENTRAAL KERKBESTUUR EN      COMITÉ SOCIALE DIENST
    GEMEENTE 2020 - 2025
                                De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de
    In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025  aanduiding van Zoë Helsen als plaatsvervanger van Erika
    werden een aantal afspraken met de kerkfabrieken vastgelegd. De  Eeckhout sinds 21 juni 2019 in het bijzonder comité van de
    gemeenteraad keurde deze afspraken goed.        sociale dienst.

    AANPASSING GROENONDERHOUD VIA SOCIALE          RECHTZETTING GEMEENTERAADSCOMMISSIE
    TEWERKSTELLING 2020-2021                OMGEVING
    De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de opdracht
    ‘Groenonderhoud via sociale tewerkstelling 2020-2021’. De  In een vorige editie stond Tine Muyshondt foutief vermeld
    kostprijs wordt geraamd op € 211.041 inclusief 21% btw. als afgevaardigde voor de fractie CD&V/WIJRanst in de
                                gemeenteraadscommissie Omgeving. Dit moet Fernand
    Oktober                         Bossaerts zijn.
                                Ondertussen werden Roel Vermeesch en Lode Hofmans in

    ONTSLAG GEMEENTERAADSLID SEBASTIAAN HINTJENS      dezelfde commissie vervangen door Bart Goris en Sonja De
                                Pooter voor Open VLD.
    INSTALLATIE GEMEENTERAADSLID – ONDERZOEK
    GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING RAF SERNEELS
    De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van het    Kalender
    gemeenteraadslid Sebastiaan Hintjens (N-VA) door zijn verhuis  De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
    naar een andere gemeente. Raf Serneels (N-VA) volgt hem op als  welzijn vergaderen elke derde maandag van de maand
    eerste rechtmatige opvolger.                om 20 uur in de polyvalente zaal van ‘Den Boomgaard’.
                                  De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud)
    AANDUIDING LID POLITIERAAD - RAF SERNEELS         plaats op 18 november 2019. De vergaderingen zijn
    Door zijn ontslag als gemeenteraadslid neemt Sebastiaan Hintjens  openbaar, dus je bent van harte welkom om te komen
    (N-VA) ook van rechtswege ontslag als lid van politieraad ZARA.  luisteren. Je kan de agenda een week voor de zitting
    Hij wordt opgevolgd door Raf Serneels (N-VA).       raadplegen op www.ranst.be/gemeenteraad.


                                                      Ranst
                                                       3  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  3                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6   7   8