Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

GEMEENTEBERICHTEN Gemeenteraad en raad voor  Resultaten bevraging                   Nieuwe prijzen


 maatschappelijk welzijn gemeentelijke dienstverlening                identiteits-
                                            documenten

                                            sinds 1 januari
    Afgelopen zomer gaven maar liefst 415 Ranstenaren hun mening, ideeën en suggesties
      over de gemeentelijke dienstverlening. Van harte bedankt daarvoor! Het bestuur  2022
 November 2021 gaat met de resultaten aan de slag. Hieronder vind je alvast de belangrijkste
 Inhoud Aanvullend verkeersreglement - tonnagebeperking 3,5 ton Rubenslaan- bevindingen/resultaten van deze bevraging in woord en beeld.  De Federale Overheidsdienst
                                            Binnenlandse Zaken kondigt
 Moorstraat                                      nieuwe prijzen aan van
 In de Rubenslaan en de Moorstraat (gedeelte tussen de Bistweg en de          identiteitsdocumenten
 Rubenslaan) zijn geen bedrijven gevestigd die grote vrachten vereisen.        die uitgereikt worden aan
 Nochtans worden de bermen, vooral in de kruispuntzone, stuk gereden door       Belgen en vreemdelingen.
 Gemeenteberichten 2 zwaar vrachtverkeer dat langs hier een weg zoekt om de files te vermijden.  De prijsverhoging is te
     Digitale dienstverlening           Wijkantennes          wijten aan de jaarlijkse
 Door de huidige tonnagebeperking van 5,5 ton te wijzigen naar 3,5 ton wordt      indexering.
 Politie  15 de verkeersveiligheid in de buurt verhoogd. Plaatselijk verkeer voor laden en  Iets meer dan de helft van de deelnemers  Bijkomstige dienstverleningslocaties lijken
 lossen blijft uiteraard toegelaten. maakte al eens gebruik van het e-loket.  voor 42% een meerwaarde. Nog eens 47%  Het gemeentebestuur kiest
    Opvallend: 25% weet niet dat er een online  vindt het wel handig, maar niet per se  ervoor de gemeentetaks op
 UiT in Ranst  16 meldings-/klachtenformulier bestaat.  nodig.           identiteitsdocumenten niet te
 Groenonderhoud via sociale tewerkstelling 2022-2025                  wijzigen.
 De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de opdracht  • Bijna 75% vindt het positief dat het
 ‘groenonderhoud via sociale tewerkstelling 2022-2025’. De kostprijs wordt  Contact met  bibliotheekgebouw hierdoor een extra  Normale
 Duurzaamheid  19 geraamd op € 511.000 (incl. 21% btw). administratieve diensten invulling krijgt.
                                            procedure:
 December 2021 Ongeacht de leeftijd wordt men bij een  • 25% heeft geen voorkeur tussen een  Elektronische identiteitskaart
 Zorg & welzijn  23 inhoudelijke vraag het liefst ter plaatse aan  bezoek aan het gemeentehuis met  voor Belgen: € 19,70
    het loket geholpen.           ruimere openingsuren of een bezoek   Elektronische
 Aanvullend verkeersreglement - zone 30 bebouwde kom  aan de wijkantennes dichter bij huis op  vreemdelingenkaart
 De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het  specifieke dagen en op afspraak. Van wie  (EU en EU+): € 19,70
 Vrije tijd  27 algemeen invoeren van de zone 30 binnen de bebouwde kom volgens het  wel een voorkeur uitspreekt, verkiest iets  Alle andere elektronische
 principe dat er bij gemengd verkeer (zonder fietspad) een snelheidsbeperking  meer dan de helft de dienstverlening in  vreemdelingenkaarten:
 van 30 km/u geldt. De nodige signalisatie zal de weggebruikers wijzen op de  het gemeentehuis. Dit ligt anders voor  € 20,20 *
 maximaal toegelaten snelheid van 30 km/u. Poorteffecten zullen de start van  65+’ers en voor de inwoners van Oelegem  Kids-ID: € 6,70
 de zone 30 afbakenen en indien nodig zal op termijn het straatbeeld binnen de  en Ranst: hier kiest de meerderheid voor
 zone 30 aangepast worden. Snelheidsinformatieborden zullen de bestuurders  Dienstverlening op  de wijkantennes.  Spoedprocedure:
 op hun snelheid wijzen.                                levering in het
 De maximaal toegestane snelheid blijft 50 km/u binnen de bebouwde  afspraak     gemeentehuis
 kom als er een fietspad is, met uitzondering van straten in de nabijheid van  • 80% van wie in de afgelopen 12 maanden  Elektronische identiteitskaart
 schoolomgeving en/of hun plaatsgesteldheid. langskwam bij de administratieve     voor Belgen: € 104,90
 In een tweede fase worden de straten in de woonkernen of woonclusters buiten  diensten legde hiervoor een afspraak vast.  Elektronische
 Colofon de bebouwde kom bekeken en met name de straten zonder fietspad en/of  Bijna 80% van hen vindt het een voordeel  vreemdelingenkaart:

 V.U.: Johan De Ryck voetpad. om op afspraak te kunnen langsgaan.          € 104,90*
    • 39% bezoekt het recyclagepark in de  Levering documenten         Kids-ID: € 91,90
 VOLGENDE UITGAVE: Kalender  toekomst liefst zonder reservatie, 46% is  aan huis
 3 MAART 2022 De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen elke derde  hier wel toe bereid en voor 14% maakt  levering in Brussel
 Teksten moeten ten laatste op  maandag van de maand om 20 uur in de polyvalente zaal van ‘Den Boomgaard’. De  het niet uit.  Er is weinig bereidheid tot betalen voor  Elektronische identiteitskaart
 27 januari 2022 toekomen  eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 17 januari 2022. De zittingen  levering van documenten aan huis. Het  voor Belgen: € 137,10
 op de dienst communicatie                               Kids-ID: € 124,40
  communicatie@ranst.be zijn in principe openbaar, maar je kijkt beter eerst op de website voor de op dat moment  merendeel van wie er zelf geen beroep op
 geldende coronamaatregelen. Je kan de vergaderingen sowieso volgen via livestream.  zou doen, is er wel van overtuigd dat het
 Je vindt de link op www.ranst.be/volgliveGRenRMW of onze homepage.  interessant kan zijn voor anderen. * Bij de aanvraag van een
                                            A-kaart wordt er een

 Je kan de agenda een week voor de zitting raadplegen op                eenmalige jaarlijkse taks
 www.ranst.be/gemeenteraad. Beide raden kan je hier achteraf ook (opnieuw)  Een volledig rapport met alle resultaten uit het onderzoek kan je lezen op  geheven van € 10.
 bekijken. www.ranst.be/inwonerspanel. Je kan het rapport ook telefonisch opvragen bij de
          participatiedeskundige van de gemeente Ranst (03 470 10 89).
 2 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 3

 22/12/2021  15:12
                                                       22/12/2021  15:12
 Ranst_jan-feb_2.indd  2 22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  3                   22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  3
 Ranst_jan-feb_2.indd  2
   1   2   3   4   5   6   7   8