Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

GEMEENTEBERICHTEN    Raamovereenkomst provincie     Bij de afbakening van het      korte of langere periode het onderhoud
    Antwerpen ontwerp fietsostrades,
 Gemeenteraad en raad voor  fietsinfrastructuur en  werkingsgebied moet men rekening  van een welbepaald graf op zich neemt.
                      houden met volgende voorwaarden:
                                        Het grafmonument is en blijft eigendom
 maatschappelijk welzijn fietsrouteprojecten • Er kan maar één woonactor per  van de gemeente en de stoffelijke
                                        overschotten en het grafmonument
    Op 26 november 2020 keurde
                       gemeente zijn, maar die kan actief zijn
    de deputatie van de provincie    in meerdere gemeenten;       blijven onaangeroerd. Bijzettingen in
 Inhoud Antwerpen de gunning goed van   • De woonmaatschappij telt minimaal  het graf zijn dus niet toegestaan.
                       1.000 sociale huurwoningen. Hierbij
    een raamovereenkomst voor het
    aanstellen op afroep van ontwerpers  wordt geen rekening gehouden met  Samenwerkingsovereenkomst
    voor fietsostrades, fietsinfrastructuur  de SVK- woningen;       uitvoeren herinrichtingswerken
    en fietsrouteprojecten over een   • Het werkingsgebied moet uit   reservaat project ‘Habitatherstel
    periode van 48 maanden. De      geografisch aaneensluitende    zomerklokje Leeuwerik’
 Gemeenteberichten 2 provincie Antwerpen treedt hierbij  gemeenten bestaan en moet vallen  Het Zomerklokje is een Europees
    op als aankoopcentrale voor lokale  binnen of samenvallen met de    beschermde plantensoort. In
    besturen.              referentieregio.          het verleden werden door het
 Duurzaamheid  11                               gemeentebestuur milieuvergunningen
 September 2021 De gemeenteraad beslist om toe te  Uit een kortlopende studie blijkt  afgeleverd voor het verwerken en
    treden tot de aankoopcentrale binnen  overduidelijk dat de gemeente Ranst  opslaan van huishoudelijk afval op
 UiT in Ranst  14 Ontslag gemeenteraadslid Stefanie Gijsels de raamovereenkomst van de provincie  voor wat betreft de woonmaatschappij  de percelen waar het Zomerklokje
 Stefanie Gijsels (Groen) neemt ontslag als gemeenteraadslid. Kurt De Belder  Antwerpen, waarbij deelopdrachten  best tot de regio Rivierenland kan  groeit. Er is ook een historische
 (Groen) wordt als eerste rechtmatige opvolger uitgenodigd om het mandaat  door een cascadesysteem of  worden gerekend, omdat zowel de  ophoging gebeurd met bouw- en
 van gemeenteraadslid op te nemen. Na eedaflegging wordt hij geïnstalleerd als  minicompetitie geplaatst worden  Lierse Huisvestingsmaatschappij als de  sloopafval voor de aanleg van de
 Politie  20 nieuw gemeenteraadslid. via afzonderlijke beslissingen van  SHM Zonnige Kempen daar actief zijn. voetbalterreinen van Emblem. Uit een
    het college van burgemeester en                     oriënterend bodemonderzoek en een
 Uitbreiding retributiereglement op administratieve stukken schepenen.  Het merendeel van de bestaande  stortonderzoek bleek de aanwezigheid
 Zorg & welzijn  22 De gemeenteraad vestigt een retributie op de afgifte van volgende  intergemeentelijke en bovenlokale  van te hoge asbestconcentraties.
 administratieve stukken en vergunningen:  Verkoop perceel Doggenhoutstraat -  samenwerkingsverbanden is gesitueerd  Hierdoor krijgt de grond een slechte
 • omgevingsvergunning; proces-verbaal van toewijzing in de referentieregio Antwerpen.  grondcode, is er geen reiniging van
 • voornaamswijziging; De raad voor maatschappelijk  Daarom vindt het gemeentebestuur van  de grond mogelijk en spreken we over
 Vrijetijd  24 • afgifte van administratieve stukken; welzijn besluit het proces-verbaal  Ranst het logisch om te behoren tot die  enorme bedragen voor het eventueel
 • genealogische onderzoeken. van toewijzing voor de verkoop van  referentieregio met uitzondering voor  afvoeren van de grond. De beste
 Dit retributiereglement geldt tot en met 31 december 2025. de percelen in de Doggenhoutstraat  de woonmaatschappij.  oplossing in dit project is een interne
    links van nr. 19 goed te keuren. De                   saneringsberging waarbij de helft
 Bedrijventerrein Oostmalsesteenweg oorspronkelijk geschatte minimumprijs  De gemeenteraad vraagt de Vlaamse  van de 4 betrokken percelen wordt
 IGEAN kocht in 2006 een terrein van Defensie aan de Oostmalsesteenweg met  van € 310.000 werd ruimschoots  Regering haar goedkeuring te geven  afgegraven tot op het maainiveau en
 het oog op een toekomstige nieuwe ontwikkeling. Om het terrein verkooprijp  gehaald via het online biedingssysteem.  aan een definitieve afwijking van de  er van de afgegraven grond een wal
 te maken, moeten de aanwezige gebouwen afgebroken worden en moeten er  De uiteindelijke verkoopprijs werd  referentieregio voor de realisatie van  gemaakt wordt van +/- 5 m hoog die
 nieuwe wegen en nutsleidingen aangelegd worden. IGEAN zal de uit te voeren  vastgesteld op € 559.000. de nieuwe ‘woonmaatschappijen’  over de hele lengte wordt afgedekt met
 werken in naam en voor rekening van de gemeente Ranst uitvoeren en de  en adviseert om de gemeente  1 m teelaarde. Deze wal ligt tussen het
 nodige financiering voorzien.       Ranst tot een werkingsgebied van  natuurgebied en de voetbalterreinen
 Colofon De nieuw te realiseren KMO-gronden worden aansluitend verkocht volgens een  Oktober 2021 woonmaatschappij te laten behoren  van Emblem.

 V.U.: Johan De Ryck procedure en onder de voorwaarden die in overleg met het gemeentebestuur  Gemotiveerde afwijking  bestaande uit Ranst, Bonheiden, Duffel,  Een interne saneringsberging kent heel
 vastgelegd worden.
                      Lier en Sint-Katelijne Waver.
    referentieregio ‘woonmaatschappij’                   wat voordelen: er wordt bijkomend
 VOLGENDE UITGAVE: Uitbreiding zone 30 Broechem Tegen 1 januari 2023 moeten sociale  Goedkeuring reglement peterschap  moeras gecreëerd, asbesthoudend
 3 JANUARI 2022 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bereid om de zone 30 op de  huisvestingsmaatschappijen (SHM)  grafmonument materiaal wordt gesaneerd, er komt
 Teksten moeten ten laatste op  gewestweg N116 uit te breiden vanaf de Kapelstraat tot iets voorbij de trage  en sociale verhuurkantoren (SVK) één  Privépersonen, bedrijven en  extra waterberging en door de
 27 november 2021 toekomen  weg in de Gustaaf Petersstraat als die zone 30 ondersteund wordt door een zone  woonactor vormen met één speler  verenigingen of organisaties kunnen  wal worden zowel de geluids- als
 op de dienst communicatie
  communicatie@ranst.be 30 in de omliggende straten.  per gemeente: de woonmaatschappij.  het peterschap verwerven over  lichthinder van de voetbalterreinen
 Binnen een zone 30 is gemengd verkeer de norm. Er zijn geen afgescheiden  Dit moet resulteren in een efficiënter  grafmonumenten met het oog op het  naar het natuurgebied geminimaliseerd.
 fietspaden. Op de N116 zijn fietssuggestiestroken aangebracht die recent door  en transparanter landschap van  restaureren en in stand houden ervan  De gemeenteraad keurde het
 AWV verbreed zijn.  (sociale) woonactoren, zowel voor de  in overleg met de bevoegde diensten  samenwerkingsvoorstel goed voor het
    klanten (huurder, kopers...) als voor de  van de gemeente. Een peterschap  uitvoeren van dit project.
    gemeenten.             opnemen, betekent dat men voor een 2 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 3

 416688_Ranst_November.indd  2 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  3             26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  2
 26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  3
   1   2   3   4   5   6   7   8