Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

43
                                           16
                 GEMEENTEBERICHTEN                   56

                                          Hernummering                      Gemeente Ranst start met nieuw
                                         Schranshoeveweg                 afspraken- en klantbegeleidingssysteem
                                         Het college van burgemeester
     Mindervalideparkeerplaats     De gemeenteraad besliste om het   en schepenen besliste om
     Oudstrijdersstraat 51A       kerkplein van Emblem definitief om te  de Schranshoeveweg te
     De gemeenteraad keurde het     dopen tot Amelia Brockenplein.   hernummeren.
     aanvullende verkeersreglement goed
     voor het instellen van een parkeerplaats                                       De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat in Ranst het werken op
     voor personen met een handicap ter                   Praktisch ziet de planning er als volgt uit: afspraak vervroegd en versneld werd ingevoerd. Omdat we zo snel
     hoogte van Oudstrijdersstraat 51.                   • Rond 15 oktober 2021 ontvingen de     moesten schakelen, startten we een ‘eigen’ afsprakentool op. We gebruiken  Hoe aanmelden bij jouw
                        Kalender             inwoners van deze straat een brief      dat systeem nu al meer dan een jaar en stellen vast dat de toepassing niet  bezoek?
     Anti-parkeerpalen Ranstsesteenweg   gemeenteraad           om hen op de hoogte te brengen van      altijd even gebruiksvriendelijk is voor jou als burger, maar ook niet voor
     De gemeenteraad keurde het bestek                    het nieuwe huisnummer;            ons als organisatie.                         Bij je bezoek aan één van onze
     van 5 oktober 2021 goed voor de    De gemeenteraad en raad     • Tussen 6 en 20 december 2021        We hebben nu een beter zicht op onze verwachtingen van een afsprakensysteem.  diensten, willen wij je vragen om
     levering en plaatsing van anti-    voor maatschappelijk welzijn   moeten inwoners uit de straat        Daarom gingen we op zoek naar een toepassing die daar beter op afgestemd is.  even je aanwezigheid te bevestigen.
     parkeerpalen in de Ranstsesteenweg,  vergaderen in principe elke    langskomen om het huisnummer op       We zijn blij te kunnen melden dat sinds kort ons nieuw afsprakensysteem online  Dit kan op 2 manier: via onze
     geraamd op € 100.000 (inclusief BTW).  derde maandag van de maand   hun identiteitskaart te wijzigen. Ze     staat!                                onthaalmedewerker of via de
     Deze opdracht wordt gegund bij wijze  om 20 uur in de polyvalente   maken eerst een afspraak via                                            aanmeldzuil die in de inkomhal staat.
     van onderhandelingsprocedure zonder  zaal van ‘Den Boomgaard’. De   www.ranst.be/hernummering;          Wat zijn de grote verschillen voor jou?
     voorafgaande bekendmaking.      eerstvolgende zitting vindt   • 6 december 2021 gaan de nieuwe                                          Omdat het aanmelden nieuw is, willen
                        (onder voorbehoud) plaats op   huisnummers officieel in.          • je kan meerdere afspraken aansluitend boeken. Zodra je afspraak  wij jullie stap voor stap begeleiden in
                        21 november 2021. De zittingen                          correct geboekt werd, ontvang je een bevestigingsmail. Daarin staat het  dit proces.
     Definitieve vaststelling straatnaam  zijn in principe openbaar,    Omdat het om een administratieve        referentienummer en op welke locatie je afspraak doorgaat. Let op: dit
     ‘Amelia Brockenplein’         maar je kijkt beter eerst op de  hernummering gaat, verwittigen wij       referentienummer heb je nodig als je je aanmeldt op de locatie. waarin ook  Heb je toch problemen of
     Tot op vandaag zijn er in Ranst geen  website voor de op dat moment  alle nutsmaatschappijen. Met de brief     vermeld staat op welke locatie je afspraak doorgaat. Controleer zeker datum,  vragen, spreek dan gerust de
     straten vernoemd naar vrouwen. In   geldende coronamaatregelen.   die je ontvangen hebt, ga je langs bij     uur en locatie om onaangename verrassingen te vermijden!      onthaalmedewerker aan.
     het kader van de vervrouwelijking van  Je kan de vergaderingen    het postkantoor om je post gratis te     • als een product niet gekozen kan worden, bijvoorbeeld eID aanvragen en
     straatnamen wil het bestuur hier meer  sowieso volgen via livestream. Je  laten doorsturen. Wij raden aan om     parkeerborden ophalen, dan wil dit zeggen dat het product op dat moment
     aandacht aan geven. Amelia Brocken  vindt de link op         tijdens de overgangsperiode duidelijk      niet ingeboekt kan worden. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat: 1 Bij binnenkomst zie je scherm 1
     was de eerste vrouwelijke burgemeester  www.ranst.be/volgliveGRenRMW  aan te geven wat je oude EN nieuwe       • bijvoorbeeld een specialist die het dossier moet behandelen niet aanwezig is; op de aanmeldzuil.
     van Emblem in de periode 1921-1926.  of onze homepage.        huisnummer is, zodat vergissingen        • de producten op een andere locatie opgevolgd moeten worden.      Heb je een afspraak? Raak dan
     Haar levensloop geeft voldoende                    vermeden worden.               • bij aankomst op de gemeentelijke locatie moet je je aanmelden met je  het scherm aan.
     redenen om een straat of plein naar  Je kan de agenda van de                             referentienummer via de onthaalzuil of de onthaalmedewerker. Op het   Heb je nog een afspraak?
     haar te noemen. Het kerkplein van   gemeenteraad een week voor    Als je zelfstandige bent en je de        oproepscherm kan je aflezen naar welk loket je je moet begeven.     Gebruik de blauwe knop in de
     Emblem heeft nu geen aparte naam   de zitting raadplegen op     statuten moet laten aanpassen,                                              rechterbovenhoek.
     en ligt tussen de Dorpsstraat en de De  www.ranst.be/gemeenteraad.  leveren wij op jouw vraag de nodige      Als je je afspraak liever niet online boekt, kan je nog altijd telefonisch contact
     Voortstraat. Het leent zich uitstekend  Beide raden kan je hier achteraf  attesten af om dit kosteloos te kunnen  opnemen met de dienst onthaal, zodat een medewerker voor jou een afspraak  2 Tijdens het boeken van
     om gedoopt te worden tot Amelia    ook (opnieuw) bekijken.     laten publiceren in het Staatsblad.      maakt.                                   je afspraak kreeg je een
     Brockenplein.                                                                                          referentienummer toegewezen.
                                                                                                     Vul dit in en bevestig met de
                                                                       1                2             knop ‘aanmelden’

                                                                                                   3  Als je scherm 3 ziet, ben je
                                                                                                     aangemeld in het systeem.
                 Verlenging voorlopige rijbewijzen                                                                    Een medewerker zal je via het
                                                                                                     oproepscherm verwittigen.

                                                                                                   4  Wacht in de wachtruimte tot je
                                                                       3                4
                 De voorlopige rijbewijzen die hun geldigheid verloren tussen 1 oktober 2021 en 31 december                                       referentie- en loketnummer op
                 2021 worden opnieuw verlengd tot 31 maart 2022. De voorlopige rijbewijzen blijven geldig tijdens                                    het oproepscherm verschijnen.
                 deze periode en moeten dus niet vervangen worden. Deze verlenging is ook van toepassing op de
                 geldigheid van theoretische examens, lessen gevolgd bij een erkende rijschool en het resultaat van
                 de examens op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres).   4  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 5

  416688_Ranst_November.indd  4
                                                                                                                  26/10/2021  08:33
                                                             416688_Ranst_November.indd  5
                                                       26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  4                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  5                                   26/10/2021  08:33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9