Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

Meerjarenplan
     3 In Ranst leef je menswaardig en krijg je de kans

      om volwaardig deel te nemen aan de samenleving


    We maken van Ranst een plaats waar iedereen – jong en  dan ook verder uitbreiden. Voor de minder gegoede Ranstse
    oud, arm en rijk, met of zonder beperking – menswaardig  senioren behouden we de bestaande seniorenwoningen.
    kan leven en zich thuis voelt. We laten niemand aan zijn lot  Ook de werking van de Minder Mobielen Centrale met haar
    over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid.    uitstekende dienstverlening willen we blijven verzekeren.
                               De budgetten voor allerhande steun en tegemoetkomingen
    BETAALBAAR WONEN                   liggen in dezelfde lijn als de voorgaande jaren.
    We streven naar betaalbaar wonen door het aanbieden van  Om onze kwetsbare doelgroepen nog beter te helpen, hebben
    seniorenwoningen in eigen beheer. Daarnaast zullen we een  we besloten samen te werken met een psychologe bij wie
    inhaalbeweging maken met de bouw van sociale woningen,  cliënten van het OCMW terecht kunnen.
    zodat we het voor onze gemeente opgelegde aantal sociale  Het gratis juridisch advies (2 keer per maand) voor alle
    woningen bereiken.                  Ranstenaren blijft behouden.
    Mensen in noodsituaties kunnen een beroep doen op onze
    noodwoningen of op crisisopvang.           INFORMEREN EN ONDERSTEUNEN VAN OUDERS,
                               KINDEREN EN JONGEREN
    ACTIVEREN VAN KWETSBARE GROEPEN            In 2018 werd het subsidiedossier voor het lokaal
    We zetten in op sociale en professionele activering van  samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind’ goedgekeurd.
    kwetsbare groepen. Onze dienst arbeidstrajectbegeleiding  Met de hulp van een externe coördinator werken we aan de
    zorgt voor activering op maat. De bloeiende werking van het  oprichting ervan. De start is voorzien in maart 2020. Het Huis
    Welkomhuis en de Welkomhof blijven we ondersteunen.  van het Kind bouwt mee aan een warme samenleving en is
                               een centraal aanspreekpunt waar alle gezinnen, kinderen en
                 In het Welkomhuis, bij de  jongeren terecht kunnen.
                 Minder Mobielen Centrale,
                 de speelpleinwerking, maar
                 ook op vele andere plaatsen
                 zijn tal van vrijwilligers
                 actief. Heel wat Ranstenaren
                 zetten zich belangeloos in
                 voor anderen. Ze verdienen
                 onze ondersteuning en
                 waardering. We zetten
                 ze dan ook regelmatig
               in de bloemetjes bijvoorbeeld
    op de mantelzorgdag, het feest van de thuiszorg, de
    vrijwilligersbarbecue …
                               Verder vinden we het belangrijk dat echt iedereen toegang
    Uit de bevolkingsenquête blijkt dat niet iedereen op de hoogte  heeft tot vrijetijdsinitiatieven. Ranst heeft dan ook een
    is van wat je allemaal kan doen als vrijwilliger in Ranst. Om je de  dossier ingediend om erkend te worden als lokaal netwerk
    weg te tonen naar kwaliteitsvolle vacatures op ons grondgebied,  vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen.
    zullen we vanaf 2020 een digitaal vrijwilligersloket uitbouwen  Voor de speelpleinwerking kiezen we voor hoge kwaliteit en
    samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.  veiligheid. Het gemeentebestuur zal begin 2020 de loods naast
                               de school De Knipoog aankopen. Na de herinrichting hiervan zal
    MATERIËLE EN FINANCIËLE STEUN             ook de school meer beschikbare ruimte krijgen. De loods wordt
                               multifunctioneel ingericht, zodat er op termijn ook kleinschalige
    We willen ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis
    kunnen blijven wonen. Met de toenemende vergrijzing zal  culturele evenementen kunnen plaatsvinden en ook de
    de vraag naar thuiszorg toenemen. We zullen deze diensten  buitenschoolse kinderopvang er gebruik van kan maken.

  Ranst
    4  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  4                                13/12/19  13:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9