Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

Wat als...                                                   Wist je dat...


              ik het niet meer kan zeggen?

                                                                                                    in ruil voor het brandhout?
        Denk je ook wel eens aan de toekomst? Sta je dan soms stil bij wat er allemaal geregeld moet worden als je                                        Lees de voorwaarden op
       in het ziekenhuis opgenomen wordt of wanneer je overlijdt? Misschien heb je hier al over gesproken met je                                         www.rldevoorkempen.be/projecten/
       familie, misschien ook niet. Je familie moet dan op een emotioneel moment moeilijke beslissingen nemen in    • Je de meeste producten van de dienst  • Onze gemeente opnieuw de titel  landschap/knotbomen/2412.
        jouw plaats. Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt en dat je familie deze beslissing niet   Burgerzaken 24 uur op 24 en 7 dagen  van FairTradegemeente heeft
            moet nemen, kan je een aantal zaken gratis laten registreren bij de dienst Burgerzaken.         op 7 van thuis uit kan opvragen via  behaald? De Fair Trade Trekkersgroep  • Het recyclagepark van Wommelgem
                                                                www.ranst.be/e-loket-burgerzaken?  blijft werken aan eerlijke handel  sinds 1 januari 2022 deels op afspraak
                                                                Je hebt enkel een computer en een  in Ranst, met de hulp van het    werkt? Voor een bezoek op dinsdag,
                                                                kaartlezer voor je elektronische  gemeentebestuur. Wil jij graag mee dit  vrijdag en zaterdag moet je een
     Wilsverklaring           keuze in jouw plaats moeten maken, kan  afspraak. Je gehandtekend en gedateerd  identiteitskaart nodig;       project trekken of ondersteunen? Laat  afspraak maken. Op woensdag en
     euthanasie             je vooraf het formulier voor instemming  exemplaar wordt daarna door de     • De gemeentediensten nog altijd op  dit dan zeker weten via secretariaat@ donderdag blijft het park toegankelijk
                                                                                                    zonder afspraak;
                                                                                  ranst.be.
                                         dienst Burgerzaken geregistreerd in het
                       of weigering tot donatie van menselijk
     Je kan je wil over je levenseinde en jouw  lichaamsmateriaal invullen en laten  bevolkingsregister.         afspraak werken en dit in de toekomst
     eventuele weigering van medische  registreren:                                    zullen blijven doen? Vergeet dus zeker
     zorg uitdrukken in een zogenaamde  •  bij je huisarts;        Negatieve wilsverklaring            niet om een afspraak te maken voor
     wilsverklaring. Dit document maakt je wil  • via www.mijngezondheid.be;                       documenten die je moet afhalen en
     kenbaar als je daar zelf niet meer toe in  •  bij de dienst Burgerzaken. Je kan het  Met een negatieve wilsverklaring bepaal  andere zaken waarvoor je fysiek op het  • Het bestuur de intentie heeft om
     staat bent, bijvoorbeeld door een coma.  formulier downloaden op    je wat je niet meer wil ondergaan       gemeentehuis moet zijn. Dus ook voor  jaarlijks 1 hectare te bebossen? De
     Als de wilsverklaring volledig ingevuld en  www.ranst.be/orgaandonatie wanneer je het zelf niet meer kan       de aankoop van PMD-zakken;     kinderen van de Ranstse scholen
     ondertekend is, laat je ze registreren bij  of ter plaatse invullen bij de dienst  zeggen. Bijvoorbeeld: geen reanimatie,                plantten in maart 2021 al 1 hectare
     de dienst Burgerzaken. Je kan ze op elk  Burgerzaken na afspraak.   geen kunstmatige voeding en/of        • Je je op de dag van je afspraak altijd  aan de Oelegemsesteenweg. Dit
     moment herzien of intrekken.                      beademing.                   moet aanmelden aan de aanmeldzuil  bos kreeg de toepasselijke naam  • Kringwinkel Opnieuw & Co 4 keer per
                       Let wel: minderjarigen en personen                         of bij de onthaalmedewerker met het  ‘Toekomstbos’. De voorbereiding van  jaar textiel aan huis ophaalt? Lekker
     Een wilsverklaring is enkel geldig als  die niet in staat zijn om hun wil alleen  Deze wilsverklaring blijft onbeperkt  referentienummer van je afspraak?  een volgende aanplant op zaterdag  makkelijk: je ruimt op, doet je textiel in
     ze opgesteld is volgens een wettelijk  uit te drukken, moeten altijd naar het  geldig, tenzij je ze herroept. De inhoud  Dat nummer ontvang je in de  18 februari 2022 is in volle gang. Het  een zak of doos en zet die de dag van
     voorgeschreven modelformulier. Enkel  gemeentehuis gaan voor de registratie. ervan is wettelijk afdwingbaar. Artsen  bevestigingsmail als je je afspraak hebt  nieuwe bos(je) komt op de hoek  de ophaling, met flyer aan bevestigd,
     dat formulier mogen we aanvaarden.                   moeten je wens dus respecteren.        gemaakt;              Hutveld – Ranstsesteenweg;     buiten. Klaar is Kees! De data van de
                       Laatste wilsbeschikking                                                                  ophalingen aan huis voor textiel in
     Hoe aanvragen?                             Hoe aanvragen?                                  • Je je knotbomen of houtkanten gratis  2022 zijn 11 januari, 5 april, 5 juli en
     Je kan het formulier downloaden op  Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam  Jouw weigering wordt op jouw verzoek                   kan laten knotten en afzetten    8 november.
     www.ranst.be/wilsverklaring-euthanasie  gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je  op papier gezet. Het opstellen gebeurt
     of afhalen bij de dienst Burgerzaken na  vastleggen in de laatste wilsbeschikking.  het best in aanwezigheid van een arts,
     afspraak.              Hierin geef je onder andere aan of je kiest  zodat er later geen discussie is over  Zieke kastanjebomen voor Broechemse kerk
                       voor een traditionele begraving of crematie  jouw wilsbekwaamheid. Er moeten
     Hoe lang is ze geldig?       en volgens welke levensbeschouwing  geen getuigen optreden. Je kan een       worden vervangen door lindenbomen
     Wilsverklaringen euthanasie opgesteld  de eventuele uitvaartplechtigheid moet  vertegenwoordiger aanduiden die voor
     vanaf 2 april 2020 zijn automatisch  gehouden worden. Je kan altijd zelf  jouw rechten opkomt als je het zelf niet  Voor de kerk van Broechem staan twee paardenkastanjes. Afgelopen
     onbeperkt geldig. Wilsverklaringen met  wijzigingen indienen via een nieuwe  meer kan.                zomer scheurde een grote tak van één van de kastanjebomen. Gelukkig
     een datum vóór 2 april 2020 zijn vijf jaar  aanvraag bij de dienst Burgerzaken.                    enkel met materiële schade tot gevolg. Om veiligheidsredenen moeten de
     geldig vanaf de datum van verklaring.                  Je bewaart de negatieve wilsverklaring     twee paardenkastanjes dringend verwijderd worden. Het rooien van de
     Daarna moet je ze opnieuw registreren. Bij elk overlijden gaat de gemeente na of  zelf en je geeft één exemplaar aan  bomen is te betreuren, maar noodzakelijk.
                       de overledene een laatste wilsbeschikking  jouw vertrouwenspersoon en aan
     Orgaandonatie            liet registreren. Als dat het geval is, wordt  jouw behandelende (huis)arts voor  De jaarlijkse toename van zwammen  aan geparkeerde wagens of de kerk, is
                       nagekeken of de nabestaanden de   in je patiëntendossier. Ze kan dus       verraadt dat de boom ziek is. Daarnaast  het belangrijk om de twee bomen zo
     Als je sterft door hersen- of hartfalen,  wens van de overledene respecteren. Zij  niet geregistreerd worden op het  werd er vastgesteld dat de twee  snel mogelijk te kappen en te rooien.
     kunnen jouw organen gebruikt worden  kunnen namelijk niets veranderen aan de  gemeentehuis.              bomen weer leden aan de plaag van  In het vroege voorjaar voert een
     om levens te redden. Het is belangrijk  wilsbeschikking en moeten de laatste wil                    de mineermot. Hierdoor worden de  gespecialiseerde firma de werken uit.
     dat je daar nu al over nadenkt en dat je  nakomen.                                   bladeren van de bomen al in juli bruin.  Dit kan mogelijk voor korte hinder
     je registreert als donor.                                                Tegen deze mot valt weinig of niets te  zorgen, omdat het gemeenteplein
                       Hoe aanvragen?                                   doen.               tijdens de werken wordt afgesloten.
     Hoe aanvragen?           Je kan het formulier downloaden op   Heb je nog meer informatie nodig,                                        worden. Deze inheemse bomen lenen
     Om te vermijden dat jouw naaste   www.ranst.be/laatste-wilsbeschikking    ga dan zeker eens naar         Om de veiligheid van voorbijgangers  Later zullen er op de plek van de  zich perfect tot vormsnoei, zodat elke
     familieleden na je dood de pijnlijke  of afhalen bij de dienst Burgerzaken na                     te verzekeren en te voorkomen dat er  twee verwijderde kastanjebomen,  voorbijganger weer volop kan genieten
                                             https://leif.be/home.          opnieuw schade wordt toegebracht  2 nieuwe lindenbomen aangeplant  van de pronkgevel van de kerk.

   4  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 5

  Ranst_jan-feb_2.indd  4                                         22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  5                                      22/12/2021  15:12
                                                                                                                  22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  4
                                                       22/12/2021  15:12
                                                             Ranst_jan-feb_2.indd  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9