Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

gemeenteberichten Werken Keerbaan in opdracht  Oppompen en lozen grondwater bij (bouw)werken

 van Water-Link en Pidpa


 De drinkwatermaatschappijen Water-Link en
 Pidpa gingen in mei 2018 een verregaande
 samenwerking aan, met als doel de transport-
 infrastructuur en de leveringszekerheid van het
 drinkwater voor beide bedrijven te optimaliseren.  Probeeractie De Lijn
 eerste jaar secundair


 Ook in 2020 krijgen jongeren die de overstap
 maken naar het secundair onderwijs een gratis
 abonnement van De Lijn voor de maand
 september. De Lijn lanceert, net als de voorbije
 jaren, een probeeractie voor het eerste jaar
 secundair onderwijs.

 MET EEN GERUST HART OP HET OPENBAAR VERVOER
 Hiermee kunnen ze kennismaken met het openbaar vervoer en
 de voordelen van een Buzzy Pazz, het jongerenabonnement.
 In het kader van deze samenwerking wordt de collector langs  Een verplaatsing met bus of tram naar school is efficiënt,
 het Albertkanaal, tussen het productiecentrum Oelegem van  duurzaam en veilig. Reizigers vanaf 12 jaar dragen verplicht
 Water-Link en het transportnetwerk van Pidpa te Nederviersel,  een mondmasker aan de bushaltes en in de voertuigen. De  WAT IS HET PROBLEEM? geloosd of in een gracht. Enkel wanneer dit niet kan, mag er
 gerenoveerd tot drinkwaterleiding.  Hiervoor moeten de  Lijn vraagt om maximaal afstand te houden en ze reinigen  Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt en afgevoerd,  geloosd worden in de riolering of in kanalen, die het water
 leidingen, gelegen in de Keerbaan, aangepast en heraangelegd  regelmatig hun voertuigen. Jongeren en hun ouders kunnen  om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.  onmiddellijk afvoeren.
 worden zodat in de toekomst noodleveringen tussen Water-Link  dus met een gerust hart kiezen voor het openbaar vervoer. Bij bouwprojecten kan dit nodig zijn om het waterpeil in  Het afvoeren naar open grachten of infiltratiesystemen heeft
 en Pidpa in beide richtingen mogelijk worden.   de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog  eigenlijk geen (grote) impact op het grondwater, omdat het
 Tegelijk wordt het kranencomplex, dat nu onder de Keerbaan  EEN PROBEERABONNEMENT AANVRAGEN IS EENVOUDIG gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen,  water ter plaatse blijft en terug in de bodem kan indringen.
 ligt, naar de groene berm naast de rijweg verplaatst, zodat  Ook in onze gemeente ontvingen ouders met kinderen geboren  rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse
 onderhouds- en vernieuwingswerken makkelijke uitgevoerd  in 2008 eind juni een brief met informatie over hoe ze dit  parkeergarages ... Denk dus steeds zorgvuldig na als je werken gaat uitvoeren
 kunnen worden en minder impact zullen hebben.   gratis probeerabonnement kunnen aanvragen.  Maar de grondwaterstand in Vlaanderen is al laag tot zeer  waarbij een bronbemaling nodig is. Spreek je aannemer hierover
 De werken starten begin augustus 2020 en zullen afgerond  Als je je voor 18 augustus 2020 met het rijksregisternummer van  laag. En bij langdurig warm en droog weer wordt het  aan en vraag om niet langer en dieper op te pompen dan strikt
 zijn voor eind december 2020.   jouw kind registreert op delijn.be/probeeractie, ontvang je het  probleem alsmaar groter. Onlangs werd al een captatieverbod  noodzakelijk is. Bekijk ook of je het water ter plaatse terug kan
 Tijdens deze periode wordt de Keerbaan, in het gedeelte tussen  probeerabonnement in augustus per post.  uitgevaardigd, waardoor er geen water meer mag opgepompt  laten infiltreren. De opdrachtgever moet altijd een melding
 de Zavelstraat en Ginnegemveld, in beide richtingen voor  worden uit bepaalde waterlopen om velden en tuinen te  doen in het omgevingsloket en bij lozing in de riolering moet er
 doorgaand autoverkeer afgesloten.    beregenen.      ook een vergunning bij Aquafin aangevraagd worden.
 Het gemotoriseerde verkeer moet in beide richtingen omrijden  Kinderen die niet geboren zijn in 2008, maar ook starten in het  Dikwijls krijgen wij meldingen binnen van verontruste
 via de omleidingsroute: Cruyenveldenbaan – Wijnegembaan  eerste secundair, kunnen een aanvraag doen via een ander  burgers, wanneer ze zien dat bij lopende bouwprojecten  EEN OPLOSSING?
 – Schawijkstraat – Boerenkrijglaan – Kastanjelaan – Wilgenlaan –  aanvraagformulier. Dit formulier kan je eveneens terugvinden  grote hoeveelheden grondwater wordt weggepompt. Het  Misschien heb jij als landbouwer, sportvereniging … nood aan
 Zevenbergenlaan – Vaartstraat.  op delijn.be/probeeractie. Deze doelgroep wordt niet  gemeentebestuur is zich bewust van deze problematiek;  water om je velden te besproeien? Heb je gepaste citernes
 Voor fietsers is er een tijdelijk fietspad ter hoogte van de werken  rechtstreeks door De Lijn aangeschreven.  samen met hogere overheden zoals de Provincie en Vlaanderen  beschikbaar (minimaal 1.000 liter, maar liefst meer) die je gevuld
 en wordt de hinder tot een minimum beperkt. bekijken we hoe we nieuwe initiatieven kunnen nemen om hier  wil zien met opgepompt grondwater?
    een antwoord op te bieden.              Geef dan je contactgegevens, opslagmogelijkheden en periode
                               waarin je water wil/kan ontvangen door via omgeving@ranst.be
    BRONBEMALINGEN BIJ BOUWWERKEN             Wij kunnen de aannemers dan opdracht geven om contact met
 Nog vragen?
 Ouders kunnen terecht op delijn.be/probeeractie of  Bij het afleveren van een gemeentelijke vergunning voor een  je op te nemen om hiervoor samen te werken.
 het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min).  bronbemaling wordt steeds onderzocht of het opgepompte  Let op: dit opgepompte grondwater is zuurstofarm, het kan dus
    water in de onmiddellijke onverharde omgeving kan worden  niet gebruikt worden om een visvijver te vullen!


 Ranst                                                   Ranst
 6                                                      7                                                     02/07/2020  15:36
 391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  6 02/07/2020  15:36 391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  7 02/07/2020  15:36
 391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  6
  391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  7
 02/07/2020  15:36
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12