Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

5 Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen

      een evenwichtig mobiliteitsnetwerk


     Uit de recente bevraging van de bevolking komen mobiliteit, onderhoud van fiets- en
     voetpaden én verkeersveiligheid naar voor als belangrijkste aandachtspunten. Het zijn de
     thema’s die het snelst aangepakt moeten worden volgens onze bevolking.

     De aanpak van de mobiliteitsproblemen is een prioritaire  van het fietspad langs
     doelstelling met als voornaamste bekommernis de vrijwaring  de Zandhovensteenweg
     van de leefbaarheid in onze dorskernen. Samen met de  al opgestart. Ook
     bewoners zoeken we naar oplossingen voor het sluipverkeer.  voor de fietspaden
     In Oelegem wordt de dorpskern aangepakt met een zone 30  langs de Vaartstraat,
     voor gemengd verkeer op basis van de Mint-studie. De aanleg  Schildesteenweg en de
     van de Maasweg blijft prioritair en na de bouw van de nieuwe  doortrekking van het
     brug aan de Jozef Simonslaan zal worden bekeken in hoeverre  Safipad zijn budgetten
     niet-lokaal verkeer nog door Oelegem zal kunnen rijden.  opgenomen in de
     In Broechem zal na de onderhoudswerken aan de Bistweg  planning.
     onderzocht worden hoe het zware verkeer uit de dorpskern kan
     geweerd worden met een onderzoek naar een omleidingsweg  Naast de investeringsdossiers voorzien we de nodige centen
     (Plan-Mer). Voor deelgemeenten Ranst en Emblem worden er  voor onderhoud aan de gemeentewegen, voet- en fietspaden
     studies opgestart voor meer verkeersveiligheid, met nadruk op  en trage wegen. Met al deze budgetten pakken we de meest
     de zwakke weggebruiker.               prioritaire wegen aan. Door het tijdig en regelmatig uitvoeren
                               van onderhoudswerken zorgen we voor een duurzame
     Het bestuur wil dat meer mensen kiezen voor de fiets en het  weginrichting.
     openbaar vervoer.
                               De investeringen in de wegen, voet- en fietspaden en het
     Zo zal in 2020 het fietspad langs de Herentalsebaan  opwaarderen van de trage wegen dragen ook bij tot een betere
     heraangelegd worden en is het dossier voor de heraanleg  en veilige weginrichting.     6 Ranst: milieu- en klimaatvriendelijk

      Klimaatneutraal     KLIMAATNEUTRAAL
     Ranst gaat de komende jaren sterk inzetten op acties die
     de klimaatverandering aanpakken. We ondertekenen het
     nieuwe burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert
     onze gemeente zich om tegen 2030 40% minder CO2 uit te
     stoten. We investeren in energiebesparende maatregelen
     zoals energiezuinige verwarming, het vervangen van enkel
     glas, het isoleren van daken van gemeentelijke gebouwen, het
     plaatsen van zonnepanelen, de aankoop van milieuvriendelijke
     voertuigen, meer elektrische laadpalen … Met ons ‘masterplan
     openbare verlichting’ zal onze gemeente systematisch meer
     gebruik maken van de led-technologie. Dit levert niet alleen een
     mooie besparing op, maar ook het milieu vaart er wel bij.

                                                      Ranst
                                                       7  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  7                                13/12/19  13:39
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12