Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

We	blijven	werken	aan	de	wegen,


 voetpaden	en	fietspaden
 Jaarlijks stellen we verschillende dossiers op voor het
 onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden.
 Dit jaar hebben we hiervoor een totaalbedrag van
 € 2.350.000 voorzien. Hierbij vind je een overzicht van de
 (onlangs) uitgevoerde en nog geplande werken...


 Onderhoud	asfaltwegen
 Een aannemer uit Wuustwezel
 voerde dit jaar het onderhoud van
 de asfaltwegen uit. Hij startte eind
 september in de Schawijkstraat (gedeelte
 tussen de Driepikkelhoeveweg en de
 Wijnegembaan) met het aanbrengen van
 een nieuwe asfaltlaag en kantstroken.  Ranstsebinnenweg Mulderweg

 Ondertussen	kregen	ook	deze	straten
 een	nieuwe	asfaltlaag:

 • Muizenheuvelstraat (doodlopend  Onderhoud	betonwegen Onderhoud	voet-	en	fietspaden Voor de start van de onderhoudswerken
 gedeelte) + fietsverbinding naar  Het onderhoud van de betonwegen  Ook voor het onderhoud van de voet- en  informeert de aannemer de betrokken
 Oudstrijdersstraat kreeg ook een  wordt uitgevoerd door een aannemer uit  fietspaden stelden we een dossier op.  bewoners over de exacte planning en
 nieuwe verharding  Arendonk. Die voert dit najaar en begin  Hierin werd het volgende opgenomen  eventuele concrete maatregelen.
 • Hogenaardseweg vanaf nummer 14  2024 betonwerken uit in de volgende  voor uitvoering in het najaar van
 tot de Bunderweg straten:        2023 – voorjaar 2024:        Rioleringswerken	Mulderweg
 • Oude Vaartstraat  • Herentalsebaan ter hoogte van de  • Ranstsebinnenweg en Heiken:  De werken startten 18 september en
     aansluiting met de Ranstsesteenweg:  vernieuwen van de voetpaden, goten  zullen dit jaar afgerond zijn.
 In	de	volgende	straten	zijn	er	in	dit	 opbreken van de asfaltverharding en  en boordstenen Wat houden de werken juist in?
 najaar	–	begin	2024	werken	gepland: vervangen door een betonverharding • Emblemseweg (vanaf +/- de  • We leggen een gescheiden
 • Rembrandtlaan, Van Dycklaan en een  Muizenheuvelstraat • Venweg 22 (stukje van ongeveer  Kreupelstraat tot de  rioleringsstelsel aan waarmee regen-
 gedeelte van de Breughellaan 40 meter): opbreken van de  Oostmalsesteenweg): vernieuwen van  en afvalwater apart worden afgevoerd.
 • Sint Jozef (gedeelte Van den Nestlaan –  asfaltverharding en vervangen door  de toplaag van de asfaltverharding • Het afvalwater gaat via het bestaande,
 Nierlenderstraat) een betonverharding  • Herentalsebaan (oneven zijde) tussen  grotere rioleringsstelsel naar de
 • Kesselsesteenweg • Hogenaardseweg (verlengde  het woonzorgcentrum en Stenenkruis:  waterzuivering.
 • Zijstraat Mollentstraat Ginnegemveld): opbreken van de  vernieuwen voetpaden en opritten • Door de plaatsing van grindkoffers zal
 • Oudstrijdersstraat (gedeelte Torenplein  asfaltverharding en vervangen door  • Oelegemsesteenweg (ter hoogte van  het regenwater langzaam infiltreren in
 – rotonde Jozef Simonslaan) een betonverharding de brug onder de E34): vernieuwen  de ondergrond.
 • Oude Vaartstraat (gedeelte kassei):  • Bistweg (deel naast Aveve): opbreken  fietspad met een asfaltverharding • Gemeente Ranst en de stad Lier
 kasseiverharding vervangen door asfalt en vernieuwen van de betonverharding • Safi-pad naast de Sintelweg (deel  vernieuwen de weg elk op hun
 • Vrachtwagenparking Vaartstraat -  • Kantonbaan (deel links van Knodbaan):  Abelebaan - Antwerpsesteenweg):  grondgebied. De Grensweg krijgt ook
 Albertkanaal: aanleg asfaltverharding aanleggen van een karrenspoor met  plaatselijk vernieuwen van de  een nieuwe asfaltlaag.
 • Beeldekensstraat: bestaande  een betonverharding, profileren  betonverharding en het vlakfrezen van
 verharding infrezen met cement en  van de bermen en aanleg van een  het volledige oppervlak De meest recente info kan je altijd
 aanbrengen asfaltverharding uitwijkstrook • Bistweg (t.h.v. nr. 58 t.e.m. 62C): aanleg  terugvinden op
 • Hogenaardseweg (gedeelte Vaartstraat  • Ranstsesteenweg (deel  van de berm www.ranst.be/wegenwerken
 tot aan nr. 1A): bestaande verharding  Doggenhoutstraat – voetbalplein KFC
 infrezen met cement Ranst): vlakfrezen van de bestaande
     betonverharding , lokale herstellingen
 Oude Vaartstraat Schawijkstraat klinkerverharding.


 6 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12