Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Help mee de rust

       bewaren in je wijk
                                   Ranst bekroond

                                    voor verkeers-


                                  veiligheids beleid                                  Tijdens de derde editie van de Dag van de
                                 Verkeersveilige Gemeente ontvingen we een
                                 onderscheiding voor onze inspanningen rond
                                 verkeersveiligheid. Het uiteindelijke doel van
    Wist je dat geluidsoverlast één van de meest voorkomende  het traject Verkeersveilige Gemeente is nul


    klachten is tijdens de zomermaanden? Een leuk muziekje bij  verkeersslachtoffers, want elk slachtoffer is er
    een gezellige bijeenkomst is tof, maar ook de buren hebben  één te veel. Dat doel kunnen we enkel bereiken
    recht op gezelligheid en voor hen betekent dit misschien      als iedereen meewerkt.
    rustig genieten in de tuin. Die rust kan verstoord worden
    door het gebruik van grasmachines of andere lawaaierige  We zetten de afgelopen jaren belangrijke stappen
    toestellen op een zon- of feestdag of buiten de uren van  om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een uniform
    ons lokaal politiereglement. Daarin staat dat je tussen 22 en  snelheidsplan en de invoering van een algemene
    7 uur de nachtrust van de buurt moet respecteren.    zone 30 binnen de bebouwde kom zijn enkele van de
                                ingevoerde maatregelen.
    Wat te doen bij geluidsoverlast?
    Het gebeurt wel eens dat er bijvoorbeeld tijdens het feestje  Daarnaast zijn schoolomgevingen extra beveiligd.
    van je buur veel lawaai gemaakt wordt en ook na 22 uur nog  In samenspraak met de scholen voerden we waar
    doorgaat. Probeer dan eerst met je buur te praten. Volgt er  nodig en mogelijk schoolstraten in. Het vrachtverkeer
    geen oplossing of is het een probleem dat zich wel vaker  werd geweerd in schoolomgevingen en dorpskernen.

    voordoet, dan kan je je wijkagent contacteren. Hij of zij  Dankzij het grotere aantal fietszones krijgen fietsers

    zal je probleem aankaarten bij je buur en zo proberen om  meer ruimte en veiligheid in de dorpscentra en op
    samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan  fietsroutes. Talrijke smiley-borden waarschuwen voor

    vinden. De contactgegevens van je wijkagent vind je terug  hoge snelheid.
    op www.politie.be/5354.
                                De politiezone ZARA is een belangrijke partner voor
    Sociaal contact                     mobiliteit en verkeersveiligheid. De politie speelt
    Probeer het oproepen van de politie te vermijden. Een  een cruciale rol in het organiseren van fietsexamens

    goede verstandhouding met je buren kan al veel doen: praat  en het ondersteunen van de verkeersweken in de
    regelmatig met elkaar, help elkaar af en toe en hou elkaar  scholen.
    op de hoogte als je een feestje geeft of als je een grote klus
    hebt gepland die veel lawaai zal maken.         We geven nog graag mee dat uit de Gemeente/
    Door rekening te houden met deze eenvoudige richtlijnen  Stadsmonitor van 2023 blijkt dat 61% van de

    en tips, kunnen we samen bijdragen aan een rustige en  inwoners van Ranst vindt dat je veilig kan fietsen
    aangename leefomgeving voor alle Ranstenaren.      in onze gemeente. Dat ligt 12% hoger dan het
    Bedankt voor je medewerking!              gemiddelde in Vlaanderen.

                                                   Ranstinfo 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10