Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

4 Een zorgzame en levendige gemeente waar

      ontmoeten centraal staat


    Ons cultuur- en vrijetijdsbeleid wil het ‘sociale weefsel’ in Ranst bevorderen. Voorop in ons beleid staan het verenigingsleven en
    de vele vrijwilligerswerkingen. Zij verdienen alle waardering en zoveel mogelijk steun, zodat zij hun belangrijke, verbindende
    rol kunnen blijven vervullen.

    WE BLIJVEN INVESTEREN        Playsantiën verder uit te bouwen.  We zoeken daarom hun leefwereld
    IN KWALITATIEVE                             op en testen nieuwe vormen van
    VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR.      Ons hele vrijetijdsbeleid berust op  inspraak, dialoog en participatie bij
    De gemeente organiseert een     een vruchtbare samenwerking met   de beleidsthema’s die belangrijk zijn
    aantal evenementen en activiteiten  vele gemotiveerde, erg betrokken en  in hun leven: sport, verenigingsleven,
    met kansen voor ontplooiing en   deskundige vrijwilligers. Wij blijven  wonen, groen, gezond en gelukkig
    ontmoeting die stimulerend zijn   hopen dat er nog meer Ranstenaren  zijn, mobiliteit, inrichting van publieke
    voor de sociale samenhang en de   hun schouders onder één of meerdere  ruimtes …
    gemeenschapsvorming. Zo starten we  projecten willen zetten. Een vernieuwde
    opnieuw met ‘Dansen bij Valavond’  projectmatige werking van de vroegere  Uit de bevraging van onze bevolking
    en werken we aan een nieuw concept  raden kan hiertoe bijdragen.    en uit de feedback van ‘Veerkrachtige
    voor de 11-juliviering. Naast het                    dorpen’ blijkt duidelijk de nood aan
    eigen aanbod zet de gemeente de   JEUGD IS ONZE TOEKOMST       buitenspeelplekken. Per deelgemeente
    Ranstenaren aan om zelf initiatief te  Het gemeentebestuur wil de lokalen van  komt er één grote(re) ontmoetingsplek:
    nemen. Hiervoor bieden we de nodige  onze jeugdverenigingen verbeteren.  een fijne en attractieve belevingsruimte
    logistieke ondersteuning, maar ook  Eerst en vooral door het opstarten van  voor jong en oud, met veel aandacht
    een hele waaier aan subsidies. Via  gesprekken met de eigenaars, maar ook  voor spel- en beweegprikkels. Bij een
    de subsidiereglementen worden de  door het optrekken van het budget voor  vroege fase van ontwerp krijgen ook
    verenigingen gestimuleerd om ook  infrastructuursubsidies.      kinderen een bijzondere rol. Speciale
    acties op te starten op het vlak van                  aandacht gaat naar de jeugdcategorie
    duurzaamheid en kansengroepen.   Kinderen en jongeren zijn de makers  14-24 jaar. We bekijken hoe we een
                      van onze toekomst: niet alleen leven zij  aanbod voor deze moeilijk bereikbare
    Verder werd er een gemeenschappelijke  in het Ranst van vandaag, ze vormen  doelgroep kunnen opstarten.
    set van voorwaarden bepaald waaraan  tegelijk ook het Ranst van morgen.
    alle Ranstse verenigingen (jeugd, sport,
    cultuur, senioren, milieu …) zullen
    moeten voldoen om erkend te worden.

    ERFGOED EN TOERISME
    Op het vlak van erfgoed bouwen
    we verder op de kennis van de
    vele vrijwilligers actief in het
    Documentatiecentrum en de vele
    werkgroepen. We streven ernaar de
    vrijwilligers maximaal te ondersteunen
    door o.a. intergemeentelijke
    samenwerkingen uit te breiden.
    Ook de toerismewerking van de
    gemeente krijgt een extra financiële
    ondersteuning om zo de vruchtbare
    samenwerking met het Land van

                                                      Ranst
                                                       5  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  5                                13/12/19  13:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10