Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

43
 16
 GEMEENTEBERICHTEN 56

 Hernummering    Gemeente Ranst start met nieuw
 Schranshoeveweg  afspraken- en klantbegeleidingssysteem
 Het college van burgemeester
 Mindervalideparkeerplaats  De gemeenteraad besliste om het  en schepenen besliste om
 Oudstrijdersstraat 51A kerkplein van Emblem definitief om te  de Schranshoeveweg te
 De gemeenteraad keurde het  dopen tot Amelia Brockenplein. hernummeren.
 aanvullende verkeersreglement goed
 voor het instellen van een parkeerplaats  De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat in Ranst het werken op
 voor personen met een handicap ter  Praktisch ziet de planning er als volgt uit: afspraak vervroegd en versneld werd ingevoerd. Omdat we zo snel
 hoogte van Oudstrijdersstraat 51. • Rond 15 oktober 2021 ontvingen de  moesten schakelen, startten we een ‘eigen’ afsprakentool op. We gebruiken  Hoe aanmelden bij jouw
 Kalender  inwoners van deze straat een brief  dat systeem nu al meer dan een jaar en stellen vast dat de toepassing niet  bezoek?
 Anti-parkeerpalen Ranstsesteenweg gemeenteraad om hen op de hoogte te brengen van  altijd even gebruiksvriendelijk is voor jou als burger, maar ook niet voor
 De gemeenteraad keurde het bestek  het nieuwe huisnummer; ons als organisatie. Bij je bezoek aan één van onze
 van 5 oktober 2021 goed voor de  De gemeenteraad en raad  • Tussen 6 en 20 december 2021  We hebben nu een beter zicht op onze verwachtingen van een afsprakensysteem.  diensten, willen wij je vragen om
 levering en plaatsing van anti- voor maatschappelijk welzijn  moeten inwoners uit de straat  Daarom gingen we op zoek naar een toepassing die daar beter op afgestemd is.  even je aanwezigheid te bevestigen.
 parkeerpalen in de Ranstsesteenweg,  vergaderen in principe elke  langskomen om het huisnummer op  We zijn blij te kunnen melden dat sinds kort ons nieuw afsprakensysteem online  Dit kan op 2 manier: via onze
 geraamd op € 100.000 (inclusief BTW).  derde maandag van de maand  hun identiteitskaart te wijzigen. Ze  staat! onthaalmedewerker of via de
 Deze opdracht wordt gegund bij wijze  om 20 uur in de polyvalente  maken eerst een afspraak via  aanmeldzuil die in de inkomhal staat.
 van onderhandelingsprocedure zonder  zaal van ‘Den Boomgaard’. De  www.ranst.be/hernummering; Wat zijn de grote verschillen voor jou?
 voorafgaande bekendmaking. eerstvolgende zitting vindt  • 6 december 2021 gaan de nieuwe  Omdat het aanmelden nieuw is, willen
 (onder voorbehoud) plaats op  huisnummers officieel in. • je kan meerdere afspraken aansluitend boeken. Zodra je afspraak  wij jullie stap voor stap begeleiden in
 21 november 2021. De zittingen  correct geboekt werd, ontvang je een bevestigingsmail. Daarin staat het  dit proces.
 Definitieve vaststelling straatnaam  zijn in principe openbaar,  Omdat het om een administratieve  referentienummer en op welke locatie je afspraak doorgaat. Let op: dit
 ‘Amelia Brockenplein’ maar je kijkt beter eerst op de  hernummering gaat, verwittigen wij  referentienummer heb je nodig als je je aanmeldt op de locatie. waarin ook  Heb je toch problemen of
 Tot op vandaag zijn er in Ranst geen  website voor de op dat moment  alle nutsmaatschappijen. Met de brief  vermeld staat op welke locatie je afspraak doorgaat. Controleer zeker datum,  vragen, spreek dan gerust de
 straten vernoemd naar vrouwen. In  geldende coronamaatregelen. die je ontvangen hebt, ga je langs bij  uur en locatie om onaangename verrassingen te vermijden! onthaalmedewerker aan.
 het kader van de vervrouwelijking van  Je kan de vergaderingen  het postkantoor om je post gratis te  • als een product niet gekozen kan worden, bijvoorbeeld eID aanvragen en
 straatnamen wil het bestuur hier meer  sowieso volgen via livestream. Je  laten doorsturen. Wij raden aan om  parkeerborden ophalen, dan wil dit zeggen dat het product op dat moment
 aandacht aan geven. Amelia Brocken  vindt de link op   tijdens de overgangsperiode duidelijk  niet ingeboekt kan worden. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat: 1 Bij binnenkomst zie je scherm 1
 was de eerste vrouwelijke burgemeester  www.ranst.be/volgliveGRenRMW  aan te geven wat je oude EN nieuwe  • bijvoorbeeld een specialist die het dossier moet behandelen niet aanwezig is; op de aanmeldzuil.
 van Emblem in de periode 1921-1926.  of onze homepage. huisnummer is, zodat vergissingen  • de producten op een andere locatie opgevolgd moeten worden.  Heb je een afspraak? Raak dan
 Haar levensloop geeft voldoende  vermeden worden.  • bij aankomst op de gemeentelijke locatie moet je je aanmelden met je  het scherm aan.
 redenen om een straat of plein naar  Je kan de agenda van de  referentienummer via de onthaalzuil of de onthaalmedewerker. Op het  Heb je nog een afspraak?
 haar te noemen. Het kerkplein van  gemeenteraad een week voor  Als je zelfstandige bent en je de  oproepscherm kan je aflezen naar welk loket je je moet begeven. Gebruik de blauwe knop in de
 Emblem heeft nu geen aparte naam  de zitting raadplegen op  statuten moet laten aanpassen,  rechterbovenhoek.
 en ligt tussen de Dorpsstraat en de De  www.ranst.be/gemeenteraad.  leveren wij op jouw vraag de nodige  Als je je afspraak liever niet online boekt, kan je nog altijd telefonisch contact
 Voortstraat. Het leent zich uitstekend  Beide raden kan je hier achteraf  attesten af om dit kosteloos te kunnen  opnemen met de dienst onthaal, zodat een medewerker voor jou een afspraak  2 Tijdens het boeken van
 om gedoopt te worden tot Amelia  ook (opnieuw) bekijken. laten publiceren in het Staatsblad. maakt. je afspraak kreeg je een
 Brockenplein.                                   referentienummer toegewezen.
                                          Vul dit in en bevestig met de
            1                2             knop ‘aanmelden’

                                       3  Als je scherm 3 ziet, ben je
                                          aangemeld in het systeem.
 Verlenging voorlopige rijbewijzen                         Een medewerker zal je via het
                                          oproepscherm verwittigen.

                                       4  Wacht in de wachtruimte tot je
            3                4
 De voorlopige rijbewijzen die hun geldigheid verloren tussen 1 oktober 2021 en 31 december  referentie- en loketnummer op
 2021 worden opnieuw verlengd tot 31 maart 2022. De voorlopige rijbewijzen blijven geldig tijdens  het oproepscherm verschijnen.
 deze periode en moeten dus niet vervangen worden. Deze verlenging is ook van toepassing op de
 geldigheid van theoretische examens, lessen gevolgd bij een erkende rijschool en het resultaat van
 de examens op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres). 4 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 5

 416688_Ranst_November.indd  4
                                                       26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  5
 26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  4 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  5             26/10/2021  08:33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10