Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Cursusaanbod Vorming en Onderwijs Ranst


                                     Inspraak- en


                                participatietrajecten                                         De volgende lessen        De volgende lessen gaan

                                  blijven doorlopen                                         gaan door in het         door in ‘Het Spijker’,
                                                                                   computerlokaal, op de      Gemeenteplein 25

                                                                                   bovenverdieping van
                                                                                   de bibliotheek in de       Werken met Iphone en Ipad (iOS 14)
                                                                                                    voor beginnende gebruikers
                              De voorbije maanden werden trajecten doorlopen waarop                           Gasthuisstraat in Ranst.     Dagcursus van 9.30 tot 12 uur op
                              we met enige voldoening kunnen terugblikken. De                                              donderdag 13, 20, 27 januari, en 3, 10
                              ervaringen nemen we mee ...                         Open             Sociale Media          februari 2022. Prijs € 55
                              Op 9 december 2021 werd in een online sessie het traject                         Twitter: avondcursus van 19.30 tot 22 uur
                              Veerkrachtig Broechem afgerond. Het kernteam had een                           op maandag 10 januari 2022. Prijs €10 Cursus Iphone/Ipad voor
                              mooi concept in gedachten om het resultaat van dit traject          mind             Facebook: dagcursus van 9.30 tot 12  gevordenden
       Lancering nieuwe                terug te koppelen naar alle Broechemnaren. Nu brainstormen                        uur op zaterdag 15 en 22 januari 2022  Je hebt al leren werken met de Iphone/
                                                                                   – avondcursus van 19.30 tot 22 uur op
                                                                                                    Ipad, maar je wil graag nog meer
                              ze over hoe dit op een andere efficiënte en coronaveilige
        schoolwebsites                manier kan gebeuren. Hun resultaten en jullie suggesties,       Op momenten dat we de meeste    dinsdag 11 en 18 januari 2022. Prijs € 25  informatie over dit toestel en er vlotter mee
                              ideeën en bemerkingen worden daarna verwerkt in een
                                                                                                    werken. Deze cursus geeft je allerlei tips
                              ‘Visierapport Veerkrachtig Broechem’. Wordt vervolgd!         stress ervaren, houden we ons    Voor beginners zonder basiskennis  die het werken met je toestel aangenamer
                                                                 meestal vast aan een mening
                                                                 of wat zou ‘moeten’. We kunnen   van Windows           en vlotter maken. We behandelen meer in
     GBS De Knipoog, De Sleutel en de Driehoek     In het ‘Visierapport Veerkrachtig Ranst’ kwamen duidelijk       leren om met mildheid en een    Word 2016: dagcursus van 9.30 tot 12  detail beheer van foto’s, Icloud, back-up,
     lanceerden onlangs een vernieuwde website die   twee prioriteiten naar voor: verkeersveiligheid/mobiliteit      open geest naar ervaringen te    uur, avondcursus van 19.30 tot 22 uur  meldingen en het berichtencentrum, het
     geïntegreerd is in de gemeentelijke website. Om  en sociale cohesie/informele ontmoetingsplaatsen. Het         kijken in het besef dat er altijd  op maandag 17, 24, 31 januari en 7, 14,  beheer van bestanden, siri...
     alle geïnteresseerden en de leden van de groeiende  gemeentebestuur liet daarom een mobiliteitsstudie uitvoeren.    ups en downs zullen zijn. We    21 februari 2022. Prijs: € 65
     schoolfamilies op een duidelijke en efficiënte manier  De resultaten van Ranst koppelen we in januari 2022 terug    leren tot onszelf te komen en te  Excel 2016: avondcursus van 19.30 tot  Dagcursus van 9.30 tot 12 uur op
     te informeren, was er nood aan een nieuw platform.  naar de deelnemers van Veerkrachtig Ranst. Je kan ze ook een    genieten van het moment.      22 uur op dinsdag 25 januari en 1, 8,  donderdag 17, 24 februari en 3 maart
     In overleg met de gemeentelijke diensten werd   veertiental dagen inkijken in de bibliotheek. Daar kan je jouw                      15, 22 februari en 8 maart 2022.  2022
     gestart met de bouw van een nieuwe schoolwebsite.  mening achterlaten in de daartoe bestemde brievenbus.                          Prijs: € 65.           Avondcursus van 19.30 tot 22 uur op
     Na enkele maanden gegevens verzamelen, foto’s                                      Dit programma is geschikt voor   Internet en e-mail: dagcursus van 9.30  dinsdag 8, 15 en 22 februari 2022. Prijs: € 35
     zoeken, overleggen, uitproberen en bijsturen, staan  Heb je een leuk idee om wat licht te brengen in het dorp?     iedereen die beter wil omgaan met  tot 12 uur op donderdag 13, 20, 27
     de websites online.                Laat dat zeker weten aan de mensen van Veerkrachtig Ranst       de uitdagingen van iedere dag en  januari en 3 februari 2022. Prijs: € 25 Samsung Android
                              via veerkrachtigedorpen.ranst@gmail.com of www.facebook.       beter bestand wil zijn tegen stress,  Powerpoint: avondcursus van 19.30  Dagcursus van 9.30 tot 12 uur en
     Heb je altijd al willen weten wie de leerkrachten zijn,  com/VeerkrachtigeDorpenRanst. Zij kunnen je misschien     angst, pijn en depressie.      tot 22 uur op dinsdag 15, 22, 29 maart  avondcursus van 19.30 tot 22 uur op
     welke visie ze voor ogen hebben en wat de laatste  helpen met een geschikte locatie (liefst in openlucht) of samen                     en 19 april 2022. Prijs: € 45.  woensdag 12, 19, 26 januari en 2, 9
     nieuwtjes zijn in de school? Neem dan zeker eens een  mensen zoeken en de handen uit de mouwen steken.         De lessen bestaan uit oefeningen                   februari 2022. Prijs € 55
     kijkje op www.ranst.be/onderwijs.                                            en meditaties uit Mindfulness en  Photoshop Elements (laatste versie)
                              We organiseerden in november-december 2021 een            Zijnsoriëntatie. De groepssessies  Dagcursus van 9.30 tot 12 uur en  Samsung Android tablet voor
     Elke school organiseert meestal in het voorjaar  steekproefbevraging rond een verkeersveilig Oelegem en        (min. 6 en max. 10 personen)    avondcursus van 19.30 tot 22 uur  beginnende gebruikers
     een open dag waarop je kan kennismaken met de   het gebruik van de nieuwe brug aan de Jozef Simonslaan.        bestaan uit 8 opeenvolgende     op vrijdag 11, 18, 25 maart, 22, 29 april  Dagcursus van 9.30 tot 12 uur op
     werking van de school. Een overzicht van alle   De resultaten worden in een volgende Ranst Info bekend        maandagavonden           en 6 mei Prijs: € 65       maandag 10, 17, 24, 31 januari en 7
     lagere scholen in Ranst vind je op        gemaakt.                               van 19 tot 21 uur                          februari. Prijs € 55.
     www.ranst.be/lagerescholen. Daar kan je ook
     de digitale ‘doorbladerversie’ bekijken van onze  Eerder dit jaar organiseerden we een bevraging rond onze       (31 januari, 7, 14, 21 februari en 7, 14,              De inhoud van al deze cursussen vind
     brochure ‘Basisonderwijs in Ranst’. Die hebben we  dienstverlening. Op welke manier kom jij in contact met       21, 28 maart 2022).                         je op www.ranst.be/vor.
     gemaakt om ouders te begeleiden in hun zoektocht  het gemeentebestuur, hoe zie je dit het liefst verlopen: op
     naar een geschikte school in onze gemeente. Wil  afspraak, online, ge(de)centraliseerd ...? De resultaten van het   Een reeks van 8 sessies kost € 120,
     je specifieke info over een bepaalde school of een  onderzoek vind je hiernaast.                    wat neerkomt op
     individueel schoolbezoek, neem dan zeker contact                                    € 15 per sessie van 2 uren.      Inschrijven kan via mail of tijdens  Info
     op met de directie.                                                                      de openingsuren van het VOR-  VOR secretariaat, Gemeenteplein 25
                                                                 Voor inlichtingen mag je contact    secretariaat op de eerste en  vor@ranstvor.be of tel.: 03 475 05 33.
                                                                 opnemen met 0470 48 86 10.       derde zaterdag van de maand  www.ranst.be/vor
                                                                                     van 10 tot 11 uur (niet tijdens  Bankrekeningnummer:
                                                                                     schoolvakanties).       BE47 7755 9026 0680

   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7

                                                       22/12/2021  15:12
                                                                                                                  22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  6                                         22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  7                                      22/12/2021  15:12
                                                             Ranst_jan-feb_2.indd  7
  Ranst_jan-feb_2.indd  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11