Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Meerjarenplan
     Met de jeugdbewegingen sluiten we
     een milieucharter af. We delen de
     goede voorbeelden met elkaar en
     overleggen over bv. afvalkooien of hoe
     we als gemeente de jeugdverenigingen
     kunnen ondersteunen bij het verbod op
     het gebruik van wegwerpbekers. Een
     klimaatsubsidie voorziet in bijkomende
     middelen voor wie het charter
     ondertekende en uitvoert.


     BEWEGING EN EEN GEZONDE
     LEVENSSTIJL PROMOTEN
     Sporters leven gezonder en beleven
     meer: daar willen wij jong en oud
     van overtuigen. Sportclubs worden
     financieel ondersteund voor hun
     werking en krijgen waar mogelijk onze
     steun voor infrastructuur. Clubs met
     een jeugdwerking ontvangen extra
     middelen en nemen zelf een actieve rol  gezondheid, veerkracht’.   ONDERWIJS EN VORMING
     op. Ze worden gestimuleerd om deel  We maken deel uit van de
     te nemen aan de initiatieven van Sport  eerstelijnszone Pallieterland. Die zal  We staan resoluut achter onze
     Vlaanderen.                              gemeentelijke scholen. We zullen ze
                      ervoor zorgen dat patiënten beter de  leefbaar houden door te kiezen voor
                      weg vinden naar hulpverleners.   kleine klassen en in te zetten op groei.
     Kinderen komen het best al op jonge
     leeftijd in contact met sport en liefst  BIBLIOTHEEK         We investeren in groene en uitdagende
     met zo veel mogelijk disciplines.                   speelplaatsen die aanzetten tot
     De sportdienst zet hierop in met de  De bibliotheek blijft een plek waar  beweging en ontdekking.
     organisatie van o.a. de sportacademie  mensen elkaar op een laagdrempelige  We stimuleren en organiseren
     en via de samenwerking met de   manier kunnen ontmoeten. We     samenwerking over de netten heen. Een
     sportleerkrachten van onze scholen.  blijven de collecties onderhouden en  eerste resultaat van die samenwerking
     Schoolkinderen moeten optimaal   vernieuwen. De kinder- en jeugdjury  is de overzichtsbrochure met de
     kunnen bewegen en sporten tijdens  en ‘Bibburen’ zetten we voort, maar we  voorstelling van alle Ranstse scholen.
     en buiten de turnlessen, want dat is  nemen ook nieuwe initiatieven zoals
     ook goed voor het ontwikkelen van  ‘Zomerbib’, lees- en discussiegroepen  De bloeiende VOR-werking en de
     basisvaardigheden zoals rekenen,  voor volwassenen, voorleesprojecten  samenwerking met de Kunstacademie
     kleurherkenning, respect voor elkaar …  voor het bevorderen van lezen bij  zetten we verder. Door de grote
     . Via G-sportactiviteiten op de sportdag  kinderen en jongeren met speciale  interesse is er een nijpend plaatsgebrek.
     ervaren de kinderen ook hoe mensen  aandacht voor kansengroepen en  We onderzoeken welke pistes er
     met een beperking sporten.     tenslotte een nieuw filosofisch café.  mogelijk zijn om extra ruimte te creëren.
                      Ranst wordt een boekstartgemeente

     GEZONDE GEMEENTE          (jonge kinderen samen met hun ouders
                      laten genieten van boeken en zo
     We onderschrijven het charter   taalvaardiger maken).
     ‘Gezonde Gemeente’. Samen met
     Logo Antwerpen zetten we in
     op gezondheidsbevordering en
     ziektepreventie om van Ranst een
     warmere gemeente te maken. Het
     thema waarrond we werken is ‘mentale

  Ranst
    6  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  6                                13/12/19  13:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11