Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Vaccinatiegraad gemeente                         Wist

            Ranst ligt erg hoog                      je dat...
                                                                 Nieuwjaarsreceptie

                                                                 inwoners:               Veerkrachtige dorpen

                                          ... wij op afspraak blijven werken,      kom samen klinken
                                          ook nu de coronamaatregelen
                                         versoepeld zijn. In het sociaal huis      op het nieuwe jaar         Veerkrachtig Ranst
                                         kan je tijdens de openingsuren wel                                     Initiatieven organiseren voor burgers door burgers.
                                           terecht zonder afspraak.                                        Klinkt als muziek in de oren, niet? Een tijdje geleden
                                                                 Noteer zondag 16 januari                  hebben de inwoners van deelgemeente Ranst al
                                                                 2022 alvast in je agenda. Het                mogen proeven van een dergelijke initiatief. Samen
                                           ... er soms mails of sms’en         gemeentebestuur nodigt                   met een paar enthousiaste Ranstenaren werd 14
                                          verstuurd worden vanuit een         je dan uit op de jaarlijkse                 augustus 2021 de Kindermarkt op poten gezet. Het
                                         federale overheid over de ophaling       nieuwjaarsreceptie. We                   werd een gezellige en zonnige namiddag met een
                                          van documenten (pin/puk –          verwachten je tussen 10 en 13 uur              knutselactiviteit, een strip- en boeken(ruil)beurs, een
                                          reispaspoort). Hierbij staat niet       in gemeenschapscentrum ‘Den                 streepje muziek en een spannend verhaal, verteld
                                         vermeld dat je een afspraak nodig       Boomgaard’                         door Lieve Joos. Op 1 september werd er voor een
                                          hebt. Toch moet je ook voor het        (Antwerpsesteenweg 43).                   kleine Veerkrachtige verrassing gezorgd aan onze
                                         afhalen van deze documenten een                                      scholen. Wij waren heel blij met de positieve reacties
     Eind september 2021 was maar liefst 95% van de inwoners van Ranst ouder dan 18  afspraak maken!            Samen met je buren, vrienden                van de juffen en meesters.
     jaar gevaccineerd tegen COVID-19.                                           en kennissen kan je dan
                                                                 nieuwjaarswensen uitwisselen en   Meer initiatieven door en voor Ranstenaren zijn zeker welkom! We komen
     Dit percentage ligt hoger dan dat van de Eerstelijnszone Pallieterland waarvan onze  ... wij op verschillende locaties  klinken op het nieuwe jaar.   regelmatig samen om ideeën en activiteiten te bedenken en uit te werken. Enkele
     gemeente deel uitmaakt. Daar is 93% van de 18+ers volledig gevaccineerd. Voor de  te vinden zijn (wijkantennes,                      concrete activiteiten op de agenda: de Tuttenboom met een ‘Ranstse verhaal
     volledige provincie Antwerpen ligt dit cijfer op 89%.           gemeentelijk magazijnen,          Wat je mag verwachten, lees je in de  toets’ en een Goe Bezig wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Vereniging
                                          administratief centrum, zorg en        volgende editie van Ranst Info en op  Dorpsbelangen.
     Ook bij de leeftijdscategorie tussen 12 en 17 jaar liggen de vaccinatiecijfers in  welzijn, vrije tijd);       onze digitale kanalen.       Helpende handen, groot of klein, een beetje of juist heel veel zijn áltijd
     Ranst erg hoog. 96% kreeg al een eerste prik, 90% van de jongeren in deze groep is                                     welkom. Wil je graag mee(r) schwung brengen in het dorp? Contacteer dan
     volledig gevaccineerd.                                                                   veerkrachtigedorpen.ranst@gmail.com
                                          ... je online 24/7 attesten kan
     Bron: vacinnet+                             aanvragen en je die meteen in je        Willen jij of je vereniging graag  De werkgroep ‘Inrichten van de ontmoetingsplek – het kerkHOF’ diende eind
                                          mailbox krijgt als je je aanmeldt        helpen met de bediening tijdens  september bij het provinciebestuur een dossier in om kans te maken op subsidies.
                                            met je eID of itsme.           deze receptie? Geef dan een seintje  We duimen mee dat het wordt goedgekeurd!
                                                                  via communicatie@ranst.be.

                                         ... een aantal politiediensten intrekt                       Veerkrachtig Broechem
     Diefstal op begraafplaatsen                       in een deel van het administratief                                        Op 9 september 2021 ging Veerkrachtig
                                              centrum.               Bevraging                             Broechem van start met een infomoment.
     Bij veel mensen heeft het plaatsen van bloemen of ornamenten op een graf van een                    dienstverlening                          Er werd toen gekeken wat er leeft in het
     dierbare een grote emotionele waarde. Zij vinden het dan ook pijnlijk om vast te                                                     dorp en wat de noden zijn in Broechem.
     stellen dat die zaken verdwijnen. Want ook op een begraafplaats zijn er soms dieven.  ... er 2 digitale borden met                                    Ondertussen kon je al mee dromen over de
     Je kan zelf al enkele dingen doen om diefstal te vermijden:        gemeentelijke info op ons          Samen met Public Minds                      toekomst tijdens de eerste samenkomsten
                                          grondgebied staan: eentje op         deden we een onderzoek naar                    in Den Boomgaard.
     ✔ Zet je naam of de naam van de overledene op elke decoratie (‘Dit komt van het  de Ranstsesteenweg (parking     de dienstverlening van het                    Tijdens de volgende sessies van 18
       graf van ...’). Zo is het voor een dief minder interessant om ze te stelen;  sportcentrum Ranst) en eentje op    gemeentebestuur. Dit leverde                   november en 9 december kan je mee
                                         de Antwerpsesteenweg (bushalte).        mooie cijfers op. We bekijken hoe                 bepalen hoe we deze dromen omzetten in
     ✔ Meld verdacht gedrag op het kerkhof meteen bij de politie;                              het nog beter kan en gaan met jullie  actie en welke prioriteiten we vooropstellen.
                                                                 opmerkingen en suggesties aan de  We kunnen enkel uitdagingen aangaan wanneer we de handen in elkaar slaan, en
     ✔ Is er iets verdwenen van het graf van je dierbare? Meld dat ook zeker aan de  ... het centrum van Broechem zone   slag. We bedanken graag iedereen die  samen Broechem (veer)krachtig maken! Ook jij kan je steentje bijdragen en nog
       politie. Om een onderzoek te kunnen instellen, heeft de politie een aangifte  30 geworden is.            feedback gaf! Je leest er meer over in  altijd aansluiten.
       nodig.                                                        de volgende editie.
                                                                                   Heb je vragen of bedenkingen, stuur gerust een mailtje naar participatie@ranst.be


   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7

                                                       26/10/2021  08:33
                                                                                                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  6                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  7                                   26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  6
                                                             416688_Ranst_November.indd  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11