Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

GBS De                  Op stap met je hond in Ranst?

         Maak je afspraak voor                        Driehoek                  wandelen te nemen. Elke hond wil wel eens goed rennen, maar dat mag
                                                                  De natuur is voor veel mensen de ideale plek om de hond mee uit
           de zitdag aangifte                        wint de                 zeker niet overal. Op de openbare weg, in parken, plantsoenen en zeker in
                                                                      natuurgebiedenmoet je hond aan de leiband.
           personenbelasting                      Transformatie

                                             Award                                  maar hier is voldoende parking

     De zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting vindt                                       beschikbaar.
      dit jaar plaats op dinsdag 21 juni 2022 in de evenementenhal van Den
     Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43). Die dag helpen medewerkers van de                                          Bescherm je hond
        FOD Financiën je na afspraak met het invullen van je aangifte.  Als winnaar van de Transformatie
                                         Award overtuigde GBS De                             Door je hond aan de leiband te
                                         Driehoek de juryleden met drie                         houden als je wandelt, bescherm je
                                         werkwoorden: ontmoeten, verbinden                        hem. Zeker op de openbare weg is
                                         en samenwerken. Dankzij het                           aanlijnplicht vanzelfsprekend. Een
                                         flexiklasproject werden de bestaande     Dat is misschien niet zo prettig, maar  ongeluk is snel gebeurd: andere
                      invullen. Breng in elk geval je   ruimtes opnieuw ontworpen om         wel belangrijk om de rust in de natuur  honden, opgeschrikte paarden of  Speelpleintjes
                      identiteitskaart mee!        zo een sterke leeromgeving te         te bewaren. Honden hebben van   auto’s kunnen je hond verwonden.
                      Kom je voor iemand anders? Breng   creëren. Aan de prijs hing een mooie     nature een jachtinstinct. Wanneer je in  Respect voor anderen
                      dan ook (een kopie van) zijn of haar  beloning: een budget van          het bos of in de velden wandelt, kan                 Is het je al opgevallen? Op de
                      identiteitskaart en een volmacht mee.  € 500 om bijscholingen te volgen en    je hond een wild dier opmerken en  Het is niet prettig als een hond tegen  speelplekken in de Boswijk,
                      Die kan je downloaden via      een prijzenpakket van Connect en       er achteraan gaan met alle gevolgen  je opspringt of je blaffend achterna  Valkenlaan, Peeters Reypensplein
                      www.ranst.be/zitdag-belastingen   Bookwidgets.                 vandien.             holt. Wandelaars, joggers en fietsers,  en Lindberg werden door onze
                                                                                 maar ook kinderen kunnen behoorlijk  groendienst nieuwe bomen
                      Belet op 21 juni? Geen        Langs deze weg willen we het hele       Daarom hebben we in Ranst     schrikken wanneer plots een hond  aangeplant. Deze waardevolle
                                                                hondenlosloopzones waar je hond
                                         schoolteam nog eens van harte
                                                                                 opdaagt. Voor hondenbaasjes is het
                                                                                                   inheemse bomen – haagbeuk,
     Dankzij het werken op afspraak blijven  nood...            feliciteren.                 naar hartenlust vrijuit kan lopen en  soms moeilijk te begrijpen, maar niet  winterlinde, (veld)esdoorn en
     de wachtrijen tot een minimum                                             ravotten zonder leiband:     iedereen houdt van honden, zelfs al ‘is  zoete kers - zullen op termijn voor
     beperkt om zo iedereen efficiënt te  Kan je je niet vrijmaken op 21 juni,                      • Oelegem: Kerkhoflei 1 (achter de  het nen brave’.         verkoeling en schaduw zorgen tijdens
     helpen.              maar heb je toch hulp nodig bij                           Stenen Molen)                            warmere periodes.
                      het invullen van je belastingbrief?                        • Emblem: Dorpstraat (aan de   Daarom: ‘Hond aan de lijn, ‘t zal wel
     Maak je afspraak          Geen nood, want je bent na afspraak                         sportterreinen Sint Gummarusveld) zijn!’
                      welkom in het kantoor van de FOD                          • Ranst/Broechem: Bistweg 11
     Je moet op voorhand en ten laatste  Financiën in de Kruisbogenhofstraat                        (Domein De Moervelden aan
     op vrijdag 17 juni 2022 een afspraak  24 in Lier. Bel eerst naar het nummer                      straatzijde Bistweg)         Voor meer informatie over de
     maken voor de zitdag via het onthaal  vermeld op de enveloppe van je                                             hondenlosloopzones kan
     van het gemeentehuis (03 485 79 69)  aangifte om je afspraak te maken.                        De zones liggen centraal, zodat ze  je terecht bij de dienst omgeving:
     of de dienst zorg en welzijn (03 385 38                                        voor iedereen bereikbaar zijn.        03 470 10 83
     88). Je kan ook mailen naar    Je kan ook elke werkdag van 8.30                          Op domein de Moervelden werd een      omgeving@ranst.be
     onthaal@ranst.be. Wees er snel bij,  tot 17 uur telefonisch terecht bij het                     grotere zone aangelegd die iets verder    Of surf naar
     want het aantal plaatsen is beperkt. Contact Center van de FOD Financiën                       ligt van de dorpskern,        www.ranst.be/hondenlosloopzones
                      op het nummer 02 572 57 57.
     Per aangifte geldt 1 afspraak! Een
     afspraak kan je laten inplannen in de  Je kan zelf je aangifte invullen via
     voor- of namiddag.         www.taxonweb.be met je                                         Wist je dat...
                      identiteitskaart en pincode via de app
     Vergeet de dag zelf niet de nodige  ITSME of met een eID-kaartlezer.
     documenten mee te brengen, zoals                                                      ✔ Sinds de invoering vorig jaar van Diftar voor het huisvuil elke Ranstenaar gemiddeld slechts 97 kg
     loonfiches, attesten van leningen,  Op www.MyMinfin.be vind je vanaf                                     restafval aanbod? Dat is 27 kg minder dan voor de invoering. Hiermee zit onze gemeente in de
     levensverzekeringen, pensioensparen,  begin mei je gedeeltelijk vooraf                                    kopgroep van regio IGEAN.
     energiebesparende investeringen,  ingevulde aangifte of je voorstel van
     onderhoudsgelden... Ook als je geen  vereenvoudigde aangifte. Ook al heb                                 ✔ Het aangeboden PMD een opmerkelijke stijging kende sinds vorig jaar, omdat er meer soorten
     papieren aangifte hebt ontvangen,  je je aangifte op papier (nog) niet                                    plastiek in de zak mogen? PMD wordt echter gerecycleerd, terwijl het restafval verbrand wordt.
     kan je geholpen worden bij het   ontvangen!
                                                                          ✔ Je op www.igean.be/afvalvoorkomen handige tips vindt om minder afval te produceren?


   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7

                                                                                                                  26/04/2022  11:18
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  6                                    26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  7                                 26/04/2022  11:18
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  6
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  7
                                                       26/04/2022  11:18
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11