Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

We	blijven	werken	aan	de	wegen,


                voetpaden	en	fietspaden
                    Jaarlijks stellen we verschillende dossiers op voor het
                     onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden.
                     Dit jaar hebben we hiervoor een totaalbedrag van
                   € 2.350.000 voorzien. Hierbij vind je een overzicht van de
                     (onlangs) uitgevoerde en nog geplande werken...


     Onderhoud	asfaltwegen
     Een aannemer uit Wuustwezel
     voerde dit jaar het onderhoud van
     de asfaltwegen uit. Hij startte eind
     september in de Schawijkstraat (gedeelte
     tussen de Driepikkelhoeveweg en de
     Wijnegembaan) met het aanbrengen van
     een nieuwe asfaltlaag en kantstroken.                                        Ranstsebinnenweg          Mulderweg

     Ondertussen	kregen	ook	deze	straten
     een	nieuwe	asfaltlaag:

     • Muizenheuvelstraat (doodlopend                                          Onderhoud	betonwegen        Onderhoud	voet-	en	fietspaden    Voor de start van de onderhoudswerken
      gedeelte) + fietsverbinding naar                                          Het onderhoud van de betonwegen  Ook voor het onderhoud van de voet- en  informeert de aannemer de betrokken
      Oudstrijdersstraat kreeg ook een                                          wordt uitgevoerd door een aannemer uit  fietspaden stelden we een dossier op.  bewoners over de exacte planning en
      nieuwe verharding                                                  Arendonk. Die voert dit najaar en begin  Hierin werd het volgende opgenomen  eventuele concrete maatregelen.
     • Hogenaardseweg vanaf nummer 14                                          2024 betonwerken uit in de volgende  voor uitvoering in het najaar van
      tot de Bunderweg                                                  straten:              2023 – voorjaar 2024:        Rioleringswerken	Mulderweg
     • Oude Vaartstraat                                                 • Herentalsebaan ter hoogte van de  • Ranstsebinnenweg en Heiken:  De werken startten 18 september en
                                                                 aansluiting met de Ranstsesteenweg:  vernieuwen van de voetpaden, goten  zullen dit jaar afgerond zijn.
     In	de	volgende	straten	zijn	er	in	dit	                                         opbreken van de asfaltverharding en  en boordstenen         Wat houden de werken juist in?
     najaar	–	begin	2024	werken	gepland:                                          vervangen door een betonverharding • Emblemseweg (vanaf +/- de   • We leggen een gescheiden
     • Rembrandtlaan, Van Dycklaan en een  Muizenheuvelstraat                              • Venweg 22 (stukje van ongeveer  Kreupelstraat tot de        rioleringsstelsel aan waarmee regen-
      gedeelte van de Breughellaan                                             40 meter): opbreken van de     Oostmalsesteenweg): vernieuwen van  en afvalwater apart worden afgevoerd.
     • Sint Jozef (gedeelte Van den Nestlaan –                                       asfaltverharding en vervangen door  de toplaag van de asfaltverharding • Het afvalwater gaat via het bestaande,
      Nierlenderstraat)                                                   een betonverharding       • Herentalsebaan (oneven zijde) tussen  grotere rioleringsstelsel naar de
     • Kesselsesteenweg                                                 • Hogenaardseweg (verlengde     het woonzorgcentrum en Stenenkruis:  waterzuivering.
     • Zijstraat Mollentstraat                                               Ginnegemveld): opbreken van de   vernieuwen voetpaden en opritten • Door de plaatsing van grindkoffers zal
     • Oudstrijdersstraat (gedeelte Torenplein                                       asfaltverharding en vervangen door  • Oelegemsesteenweg (ter hoogte van  het regenwater langzaam infiltreren in
      – rotonde Jozef Simonslaan)                                              een betonverharding        de brug onder de E34): vernieuwen  de ondergrond.
     • Oude Vaartstraat (gedeelte kassei):                                        • Bistweg (deel naast Aveve): opbreken  fietspad met een asfaltverharding • Gemeente Ranst en de stad Lier
      kasseiverharding vervangen door asfalt                                        en vernieuwen van de betonverharding • Safi-pad naast de Sintelweg (deel  vernieuwen de weg elk op hun
     • Vrachtwagenparking Vaartstraat -                                         • Kantonbaan (deel links van Knodbaan):  Abelebaan - Antwerpsesteenweg):  grondgebied. De Grensweg krijgt ook
      Albertkanaal: aanleg asfaltverharding                                         aanleggen van een karrenspoor met  plaatselijk vernieuwen van de   een nieuwe asfaltlaag.
     • Beeldekensstraat: bestaande                                             een betonverharding, profileren  betonverharding en het vlakfrezen van
      verharding infrezen met cement en                                           van de bermen en aanleg van een  het volledige oppervlak      De meest recente info kan je altijd
      aanbrengen asfaltverharding                                              uitwijkstrook          • Bistweg (t.h.v. nr. 58 t.e.m. 62C): aanleg  terugvinden op
     • Hogenaardseweg (gedeelte Vaartstraat                                       • Ranstsesteenweg (deel       van de berm            www.ranst.be/wegenwerken
      tot aan nr. 1A): bestaande verharding                                         Doggenhoutstraat – voetbalplein KFC
      infrezen met cement                                                  Ranst): vlakfrezen van de bestaande
                                                                 betonverharding , lokale herstellingen
                       Oude Vaartstraat          Schawijkstraat                  klinkerverharding.


   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11