Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

gemeenteberichten    Betaal met bancontact           Aanvraag

    op het gemeentehuis
                          signalisatievergunningen:

    Onlangs werden de betaalautomaten aan
    het onthaal en bij de dienst burgerzaken  enkele tips
    vervangen door nieuwe en snellere toestellen.
    Wist je trouwens dat je vanaf nu ook tot € 25
    contactloos kan betalen aan onze loketten? Sinds november 2018 moet een signalisatievergunning voor
    Hiermee willen we maximaal inzetten op   innames van het openbaar domein online aangevraagd
    elektronische betalingen.         worden via www.ranst.be/signalisatievergunning met de
    DUS: voor jouw en onze veiligheid en gemak,  toepassing Eagle.
    gebruik bancontact!
                          ENKELE VOORBEELDEN VAN WERKEN WAARVOOR JE EEN VERGUNNING
                          MOET AANVRAGEN ZIJN:
     Handtekening               • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen

     wettigen: wat je             van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, het plaatsen van
                          containers, bouwmaterialen ...
     moet weten …               • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet
                          wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
     Sommige instanties vragen om een     • voor een verhuis waarbij 1 of meer parkeerplaatsen ingenomen worden, voor
     handtekening op een document geldig te  het leveren van meubels …
     laten verklaren of te laten wettigen. Deze  • voor het afsluiten van wegen door werken.
     wettiging bevestigt dat de handtekening
     wel degelijk aan de eigenaar toebehoort.  Naargelang het type van de inname gelden onderstaande termijnen, zodat aan
     Opgelet: enkel de echtheid van      de juiste instanties het nodige advies gevraagd kan worden:
     de handtekening wordt hierdoor
     verzekerd, maar nooit de inhoud van het  Type                Dagen op voorhand
     voorgelegde document! Wie officieel in  Container                  5
     België woont, kan zijn handtekening laten  Verhuis                 5
     wettigen.                Stelling                  14
     Om een handtekening te laten wettigen,
     kom je tijdens de openingsuren naar de  Kraan                   14
     dienst burgerzaken. Je hebt geen afspraak  Signalisatie voor werken        14
     nodig.                  Speelstraat                60
     Wat moet je meebrengen?         Evenement                 60
     • het document waarop de handtekening  Andere                   14
      moet gewettigd worden
     • je identiteitskaart          Op het gemeentehuis kan je parkeerverbodsborden (E3) afhalen bij de
     • als je zelf niet kan langskomen: een  technische dienst tijdens de openingsuren. Per set van 2 verkeersborden
      volmachtformulier en identiteitskaart  vragen we om een waarborg van € 150 in gepast geld te betalen bij afhaling.
      van de volmachtgever          Binnen de 7 kalenderdagen moet je de uitgeleende parkeerverbodsborden (E3)
     Bij twijfel over de echtheid van de   terug inleveren bij de technische dienst.
     handtekening, kan de loketmedewerker
     de wettiging van de handtekening     Deze borden moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst worden. Voor de
     weigeren en eisen dat het document    overige signalisatie moet de aanvrager zelf zorgen.
     in zijn of haar aanwezigheid wordt
     ondertekend.  Ranst
    6  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  6                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11