Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Zone 30 in de dorpskern


               van Ranst en Emblem                                               We blijven werken aan de

                                                                      wegen, voet- en fietspaden
     21 december 2021 keurde de
     gemeenteraad een reglement goed
     voor de invoering van zone 30 in alle
     dorpskernen. In het najaar van 2022
     plaatsten we in de dorpscentra van
     Ranst en Emblem verkeersborden die                                          Kromstraat             Vruntebaan             Onderhoudswerken
     de zone 30 uitbreiden. De algemene                                                                             De onderhoudswerken die we
     regel is hier: binnen de bebouwde                                                                              opsomden in de uitgave van september
     kom geldt zone 30. Ook straten met                                                                             zijn ondertussen gestart. Een aantal
     een fietspad en schoolomgevingen                                                                              straten werden al vernieuwd. De andere
     zijn erin opgenomen.                                                                                    volgen begin dit jaar, afhankelijk van de
                                                                                                   weersomstandigheden. De Vaartstraat,
     Er worden wegversmallingen aangelegd                                                                            tussen de rotonde en het kanaal, werd
     om de snelheid in de dorpskernen af te                                                                           ook mee aangepakt. De herstelling was
     dwingen. In het voorjaar van 2023 zullen                                                                          hier dringend en nodig.
     we bijkomende markeringen op het
     wegdek aanbrengen.                                                                                     Vergroening

     Een gewaarschuwd bestuurder is er
     twee waard! De politie zal wel degelijk
     ook binnen de zone 30 controleren. Pas
     dus zeker je snelheid aan.                                                                De grote werken in de Kromstraat
                                                                startten een jaar geleden. Toen
                                                                werd ingeschat dat in maart 2023
                                                                alles afgerond zou zijn. De gunstige  De wegenwerken in de Vruntebaan zijn
                                                                weersomstandigheden en de dagelijkse  afgerond. In het eerste deel werd de  Onze eigen technische dienst nam
                                                                inspanningen van de aannemer,    plasvorming in de bermen aangepakt,  het plein voor Den Boomgaard onder
                                                                Aquafin, Agentschap Wegen en Verkeer  het kruispunt met de Winkelhaak werd  handen. Ze braken de verharding op
                                                                en alle andere betrokken partijen  verhoogd aangelegd, en het tweede  en plantten er bomen en hagen. Begin
                                                                kortten die periode aanzienlijk in. deel kreeg een grondige heraanleg. 2023 zullen ze er nog picknickbanken
                                                                                  Enkel de grachtkanten moeten nog  plaatsen. In de loop van het jaar volgen
                                                                Het resultaat mag er zeker zijn. Het  verstevigd worden met houten  er nog gelijkaardige projecten op
                                                                afvalwater van heel wat inwoners van  planken. Dit doen we om de stabiliteit  andere pleintjes.
                                                                Ranst loopt nu via de aangelegde  te verzekeren als er maar weinig ruimte
                                                                riolering naar een zuiveringsstation.  is tussen gracht en rijweg of als de  Ook in 2023 blijven we verder werken
                                                                Nutsleidingen werden vernieuwd   taluds van de grachten te steil worden.  aan de riolering, wegen, voet- en
                                                                en ondergronds aangelegd, de weg  Zo verzakken de grachtkanten niet.  fietspaden. De budgetten voor deze
                                                                kreeg een veiligere inrichting en  Bijkomend voordeel is dat onkruid geen  investeringen zijn voorzien en zetten
                                                                fietsers kunnen nu op een breed en  kans krijgt.           we maximaal in. Van zodra de werken
                                                                afgescheiden fietspad rijden.    De bermen en grachten moeten ook  concreet gekend zijn, informeren we je
                                                                                  nog ingezaaid worden, plaatselijk zal dit  hierover.
                                                                                  gebeuren met een bloemenmengsel.


      In alle dorpskernen geldt zone 30.   8  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 9

                                                                                                                  20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  8                                        20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  9                                    20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  8
                                                             Ranst_jan_feb_2023.indd  9
                                                       20/12/2022  10:19
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13