Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Online bevraging
           Everzwijnbeheer                       ‘Wonen in de Tijd’                 Metamorfose in De Driehoek


                                                                     Afgelopen zomer onderging de gemeentelijke basisschool De Driehoek een metamorfose. De
             in Vlaanderen                                                 voormalige bibliotheek werd omgevormd tot een klas. Het is een plaats waar onze kinderen leren

                                          Hoe zie jij jezelf wonen in de             door hun krachten te bundelen. De aanpasbare meubels, een optimale wifi-verbinding, goede
                                                                     verlichting, verluchting en akoestiek zorgen ervoor dat de leerlingen comfortabel en creatief
                                          toekomst?                        kunnen samenwerken. In de kleuterklassen werd een deel van een muur gesloopt, zodat de
                                          De gemeente wil via een online                kleuters meer ruimte krijgen om te experimenteren met aangeboden materiaal.
                                          bevraging te weten komen waar je
                                          wensen en verwachtingen liggen.
      Doorgaans denken we bij everzwijnen vooral aan de Ardennen, maar ook
      in Vlaanderen neemt hun aantal sterk toe. Dat bewijst de gezondheid van  Bedankt voor je tijd!
      onze bossen en de omliggende gebieden. Het wild zwijn is inheems wild
      en kan een verrijking vormen voor de biodiversiteit. Omgeploegde weides                                        De oudere kinderen leren elkaar helpen
      en vraatschade zijn mogelijk de keerzijde van de medaille. Everzwijnen zijn                                      en verwoorden hoe ze tot een oplossing
      immers geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist                                        zijn gekomen. Door samenwerking
      en energiewaarde bezit.                          Je kan deelnemen via                            leren leerlingen belangrijke
                                         www.igean.be/wonen-in-de-tijd
                                                                                  vaardigheden, zoals onderhandelen,
                            Bij het bepalen van een                                          taken verdelen en luisteren naar ideeën
                            efficiënte aanpak van                                           en kennis van anderen.
                            het everzwijnbeheer in
                            Vlaanderen, overlegt het
                            Agentschap voor Natuur
                            en Bos (ANB) jaarlijks per
                            faunabeheerzone met
                            vertegenwoordigers van
                            landbouw, natuur, jacht,
                            bijzondere veldwachters
                            en lokale overheden.                                                              Wil je graag een kijkje komen nemen?
                            Faunabeheerzones     Zin om Zweeds                Ook in onze kleuterklassen kozen we                   Dat kan! Maak een afspraak via
                            zijn gebieden                             voor samenwerkend leren: jongere                    onderstaande contactgegevens.
                            binnen Vlaanderen                           kleuters leren van de oudere door te                  We laten je graag kennismaken
                            die afgebakend         te leren?               kijken en te imiteren. De oudste kleuters                met de uitdagende en inspirerende
                            zijn door kanalen                           tonen, zonder het te beseffen, hoe en                  leeromgeving van De Driehoek.
                            of autosnelwegen.                           waarmee er gespeeld kan worden,
                            Die bemoeilijken de    Vorming en Onderwijs Ranst          wat kan en wat niet. Bovendien wordt
                            verspreiding van evers  (VOR) wil een basiscursus Zweeds       bij hen de taal gestimuleerd door het
                            van het ene leefgebied  aanbieden en daarom willen we        herformuleren van de opdracht aan
                            naar het andere. Door   graag weten of er interesse is voor     medekleuters.
                            Vlaanderen in te delen in  het aanleren van de Zweedse taal
      verschillende faunabeheerzones kan er zoveel mogelijk ingespeeld worden op de  - finns det intresse för att lära sig
      lokale problematiek en noden.                     svenska?
      Net als de vorige jaren zijn er geen everzwijnen aanwezig in onze zone.
                                         Heb jij belangstelling? Stuur dan voor
      Heb je toch schade door evers, dan kan je die melden via       30 november 2021 een mail naar                          Er wordt vaak gewerkt in kleine groep
      www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Opgelet! Schade door everzwijnen komt  vor@ranstvor.be of spring eens binnen                    om de kinderen intensief te kunnen
      enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een  in het VOR-secretariaat (Gemeenteplein                 begeleiden in hun leer- en groeiproces.
      natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende  25, tel. 03 475 05 33). Je kan er tijdens              Zo werken we op maat van elk kind.
      vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag  het schooljaar elke eerste en derde                     Kortom, onze ruimtes motiveren en
      worden. Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je één van de verplichte  zaterdag van de maand terecht                      stimuleren tot leren.
      basismaatregelen hebt genomen.                    van 10 tot 12 uur (niet tijdens de
                                         schoolvakantie).
                                                                                                   Gemeentelijke basisschool De Driehoek
                                         Als er voldoende interesse is, starten we                                      Schildesteenweg 12 | 2520 Ranst
                    Meer info                 de cursus op.                                                    T: 03 383 50 36 | 0492 34 89 35
               www.natuurenbos.be/everzwijnen                                                                     directie@gbsdedriehoek.be


   8  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 9

  416688_Ranst_November.indd  8                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  9                                   26/10/2021  08:33
                                                                                                                  26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
                                                             416688_Ranst_November.indd  9
  416688_Ranst_November.indd  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13