Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

gemeenteberichten    Deelnemen aan een themaraad, iets voor jou?                                     THEMARAAD                Creatief talent? De Stedelijke
                                                              INFRASTRUCTUURSUBSIDIES
                                                              VRIJE TIJD
    In het voorjaar kon je al lezen hoe het gemeentebestuur van Ranst onderzocht hoe burgers willen deelne-
    men aan het gemeentelijk beleid. Na grondig overleg werd beslist om voortaan te werken met een nieuwe        In de themaraad zullen de        Academie voor Muziek, Woord
    structuur, namelijk met themaraden, een participatieforum en een bewonerspanel. De themaraden zijn de        subsidieaanvragen voor werken aan
    kern van het geheel. Zij vervangen de vroegere adviesraden en moeten ervoor zorgen dat nog meer           gebouwen of terreinen van Ranstse    en Dans Lier (in Ranst) zoekt jou!
    mensen betrokken worden bij de werking van onze gemeente.                              verenigingen besproken en geadviseerd
                                                              worden. Jaarlijks zal deze raad een 5-tal
                                                              keer samenkomen.            Hou je van zingen of zou je graag een instrument spelen?
    Elke themaraad is vrij een interne vorm van organisatie af  We willen allemaal graag wonen in een gezonde en leefbare                   Draag je graag teksten voor of wil je leren toneelspelen?
    te spreken, zolang die maar garant staat voor een zo breed  gemeente en dus zijn inwoners met goesting, frisse ideeën en                  Is klassiek ballet of hedendaagse dans jou op het lijf
    mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking. Meer mensen  een kritische, constructieve geest welkom op de vergaderingen.  THEMARAAD SENIOREN      geschreven? Dan ben je aan het juiste adres bij de Stedelijke
    kunnen deelnemen en je kan je nu zelfs tijdelijk engageren. Je hoeft echt geen specialist te zijn. Ben je er graag bij of heb je  In deze themaraad zullen allerhande  Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier in Ranst.
                               nog vragen?  Stel je dan kandidaat voor deze raad. Wij hopen je  thema’s die senioren aanbelangen,  In de maand september gaan de nieuwe lessen van start!
    Op www.ranst.be/burgerparticipatie kan je altijd de info over  alvast te mogen verwelkomen!            besproken worden. De raad zorgt ook
    alle themaraden terugvinden. Ook de verslagen                                    voor de voorbereiding en organisatie  LOCATIES
    en geplande vergaderdata worden gepubliceerd, zodat iedere  THEMARADEN TOERISME                  van het jaarlijkse seniorenfeest. Zij doet  Muziek: De Fakkel & Het Spijker, Gemeenteplein 25, Ranst (Broechem)
    burger een volgende bijeenkomst kan bijwonen.     De traditionele adviesraad voor toerisme wordt vervangen door  ook een voorstel voor de verdeling     Pastorie, Gemeenteplein 18, Ranst (Broechem)
                               deze themaraden:                       van de gemeentelijke subsidies aan de  Woord: De Fakkel (woordlokaal), Gemeenteplein 25, Ranst (Broechem)
    Je kan je alvast kandidaat stellen voor volgende (nieuwe)  • Winterwandeling                   seniorenverenigingen.          Dans: Sporthal Het Loo (danszaal), Antwerpsesteenweg 45, Ranst (Broechem)
    themaraden:                      • Fietsvierluik editie 2021
                               • Fotozoektocht.                       THEMARAAD                PROEFLESSEN
    THEMARAAD ERFGOED                                                  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
                                                              Deze themaraad adviseert het bestuur  Ben je geïnteresseerd in een opleiding Muziek, Woordkunst-drama of
    Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van onze gemeente en  Zo kan je kiezen voor (een) projectmatig(e) engagement(en),                 Dans maar ben je nog niet zeker of de opleiding van je keuze wel echt
    in de sporen die het verleden hier naliet? Denk hierbij niet alleen  afgestemd op jouw agenda en interesses!    over ontwikkelingssamenwerking. Er   iets voor jou is? Vraag vóór 4 september een gratis proef/kijkles aan via
    aan kastelen en oude herenhuizen maar ook aan verhalen,  Kortom: vrijwilligerswerk op jouw maat!          zullen subsidieaanvragen van projecten  ranst@samwdlier.net
    liederen, oude ambachten … Help je graag bij het organiseren  Heb je interesse in een van de themaraden rond toerisme? Dan  of organisaties besproken worden.
    van evenementen die deze zaken in de kijker zetten? Of ben je  ben je zeker welkom! In het bijzonder voor het fietsvierluik  De raad zorgt voor het informeren en  INSCHRIJVINGEN
    liever actief in het gemeentelijk documentatiecentrum waar een  in 2021 zijn we specifiek op zoek naar vrijwilligers die graag  sensibiliseren van de bevolking en
    schat aan informatie over onze gemeente wordt bewaard, zoals  de handen uit de mouwen steken! Je komt terecht in een  organiseert hiervoor verschillende  Op www.samwdlier.be vind je informatie over
    verenigingsarchieven, oude foto’s en films … Wil je hier graag  dynamische ploeg van enthousiaste mensen van alle leeftijden,  activiteiten.       onze muziek-, woord- en dansopleidingen,
    meewerken aan inventarisaties en opzoekingen? Stel je dan  waar zeker ook tijd wordt gemaakt om te genieten van gezellig                  activiteiten en evenementen van de academie.
    kandidaat voor de Themaraad Erfgoed. Deze raad vergadert een  samen zijn!                                         Het secretariaat van de hoofdzetel beantwoordt
    6-tal keer per jaar. Iedereen is van harte welkom.                                                     graag jouw vragen:
                               LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)                                   • Gasthuisvest 50, 2500 Lier
    THEMARAAD KLIMAAT                   Zowel gebruikers van kinderopvang (ouders), als actoren binnen                    • 03 480 45 79
                                                                                  • Algemene vragen: ranst@samwdlier.net of
    Onze gemeente wil een themaraad Klimaat oprichten en zoekt  het kinderopvanglandschap (crèches, onthaalouders, scholen,                   www.samwdlier.be
    enthousiaste Ranstenaren die zich willen inzetten voor een  Kind & Gezin …) kunnen deel uitmaken van een LOK.      WIL JE DEELNEMEN AAN ÉÉN      • Vragen over studieaanbod:
    klimaatneutrale gemeente.               Ben je geïnteresseerd om binnen deze raad mee vorm te geven    VAN DE THEMARADEN?         opleidingen@samwdlier.net
    Deze raad onderzoekt of het anders en beter kan en geeft vorm  aan het kinderopvangbeleid van onze gemeente? Stuur dan zo  Stuur dan een mail naar    • www.facebook.com/SAMWDLier
    aan klimaatvriendelijke ideeën en initiatieven. We denken  snel mogelijk je kandidatuur door.              participatie@ranst.be en vermeld  • Inschrijvingen: info@samwdlier.net
    na  over hoe we onze CO2-uitstoot kunnen beperken, hoe we                                je contactgegevens en de raad    Je kan ook online inschrijven via
    duurzaam vervoer in onze gemeente kunnen stimuleren en hoe  THEMARAAD ERKENNING VERENIGINGEN              of raden waarin je graag wil    www.samwdlier.be
    verantwoord om te gaan met onze ruimte. Daarnaast wisselen  In deze themaraad bekijken we alle aanvragen voor de    meedenken.
    we van gedachten over wat we kunnen doen om de gevolgen  erkenning van Ranstse verenigingen (over alle sectoren heen)  Wil je zelf een themaraad     NIEUW IN LIER! circus, choreograaf,
    van de klimaatopwarming op te vangen. Dit alles vormt de basis  en brengen we hierover advies uit. De raad zal een paar keer  oprichten? Dat kan: mail  jongensdans, improvisatie, VanBladKlas,
    voor de aanbevelingen die we aan het bestuur overmaken, dat  samenkomen en daarna zal enkel nog via mail een advies   een duidelijke omschrijving    dirigentenopleiding, theaterregisseur, radio
    terugkoppelt naar de themaraad.            gevraagd worden.                          van je themaraad door naar
                                                                 participatie@ranst.be.       maken, muziekproductie
  Ranst                                                                                                           Ranst
    8                                                                                                             9                                                                                                                02/07/2020  15:36
  391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  8                               02/07/2020  15:36 391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  9                            02/07/2020  15:36
                                                     02/07/2020  15:36
                                                            391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  9
  391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13