Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Meerjarenplan







    Het bestuur wil elk jaar minstens 1 hectare bos aanplanten. In  gerecycleerd wordt. Voor de ophaling van restafval schakelen we
    de komende jaren stimuleren we de aanleg van groendaken,  in 2021 over naar containers. Het principe ‘de vervuiler betaalt’
    het ontharden van terreinen, het aanplanten van streekeigen  blijft het uitgangspunt en ook voor restafval zal je dus betalen
    plantgoed en het inzaaien van braakliggende percelen met  per kg, net zoals voor de ophaling van GFT en grof vuil. Dus: hoe
    bloemenmengsels. We beheren onze eigen wegbermen op een  meer afval je voorkomt, hoe minder je betaalt.
    ecologische manier, waardoor insecten en planten meer kansen
    krijgen. Onze bermen moeten kleurrijke blikvangers worden die  RIOLERINGSPROJECTEN
    als groene linten door onze gemeente lopen.      Voor de uitvoering van rioleringsprojecten gaat een groot deel
    Onze klimaatambtenaar zal voltijds het gemeentelijk  van de budgetten naar de samenwerking met Water-link. In
    klimaatbeleid richting geven.
                               deze legislatuur staan onder andere de Winkelhaak, zijstraat
                               Dorpstraat, Mulderweg, Heesterbos en het dossier ‘Everhoek’ op
    DE VERVUILER BETAALT
                               de planning. Ook de aanleg van de riolering en de herinrichting
    De nieuwe PMD-zak komt eraan, waarin ook andere plastic  van de gewestwegen Kromstraat, Oostmalsesteenweg en
    verpakkingen mogen. Hierdoor zal een aanzienlijk deel uit  Massenhovensteenweg staan prioritair op de investeringslijst.
    het restafval verdwijnen dat dan niet verbrand, maar wel




     7 Een open en groen karakter met respect

      voor de eigenheid van de dorpskernen




                               behoud van het groene en open karakter van onze gemeente,
                               met aandacht voor de woonbehoeften van onze inwoners en de
                               economische vitaliteit.

                               Een bouwstijl met de juiste inhoudelijke en ruimtelijke
                               kwalitatieve klemtonen, op de daartoe meest geschikte
                               plaats kan een open beleving bewerkstelligen en deel zijn
                               van de oplossing in het aanpakken van de mobiliteits- en
                               milieuproblematiek.

                               We willen een gevarieerd woonaanbod realiseren dat
                               tegemoet komt aan de vergrijzing en we willen betaalbare
                               huisvesting bieden aan sociaal zwakkeren, jonge gezinnen en
                               éénoudergezinnen. De evolutie van onze bevolking moet zich
                               weerspiegelen in onze manier van samenleven en samenwonen.
                               De recent afgeronde woonbehoeftenstudie toont aan
                               dat er nog voldoende bouwruimte beschikbaar is in onze
                               gemeente en dat het de komende decennia niet echt nodig
                               lijkt woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Wij streven dan
                               ook naar kernverdichting op maat, rekening houdend met de
    Er werden nieuwe bouwrichtlijnen opgesteld met een duidelijk  draagkracht en eigenheid van onze dorpskernen.
    kader voor de ruimtelijke ordening en het woonbeleid in onze  In 2020 wordt gestart met een wooninfopunt. Alle inwoners
    gemeente. Richtlijnen die voor iedereen duidelijk zijn. Ze  van onze gemeente kunnen er terecht voor informatie over
    spelen in op de groeiende klimaatverandering door beperking  en begeleiding bij aanvraagdossiers betreffende premies,
    van verharding, stimuleren van wateropvang, opleggen van  woonaanpassingen, woningkwaliteitsnormen, sociale huur- en
    uitgewerkte groenplannen en verantwoorde mobiliteit. Het  koopwoningen …
    uitgangspunt van het ruimtelijk beleid van het bestuur is het

  Ranst
    8



  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  8                                13/12/19  13:39
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13