Page 20 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 20

Nieuwe glasbollen
         sieren onze               Samen verslaan we                                        Groepssessies
           straten                 het asbestbeest!


      Heb jij ze al gezien in onze gemeente?
      De oude groene glasbollen uit                                                               klimaat
      polyester maken plaats voor nieuwe
      en duurzame blauwe bollen uit HDPE.
      Dit materiaal is 100% recycleerbaar                                                  De afgelopen weken vonden in de bib van Ranst groepssessies plaats rond de
      en kleur- en slijtvast. Ook het ontwerp                                                  thema’s ‘Klimaatvriendelijke mobiliteit’ en ‘Groenblauwe netwerken’
      van de glasbollen werd herbekeken.
      Ze hebben nu een inwerpklep die
      ervoor zorgt dat de glasbol beter is
      afgesloten, mogelijke geurtjes in de
      bol blijven hangen en insecten niet
      hun weg in de bol zoeken.

      Praktische werking blijft
      ongewijzigd
      Aan de manier van inzameling wijzigt  Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd.
      niets. Net zoals de vorige exemplaren  Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kan zien.
      hebben ook de nieuwe glasbollen  Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze komen vrij bij
      een gescheiden inwerpgedeelte   slijtage of bij bewerking.
      voor wit en gekleurd glas. Deze
      selectieve inzameling van glas blijft  Er zijn 2 soorten asbest:
      enorm belangrijk, want glas is een
      materiaal dat 100% gerecycleerd kan  1 Bij hechtgebonden asbest (vast asbest) zitten de vezels stevig vast in het
      worden. Goed sorteren blijft dus de  dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang                     De verzamelde informatie, voorstellen
      boodschap.              asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks                    en acties worden gebruikt om het
                         vezels vrij.                                                   klimaatactieplan van de gemeente
      De inwerpuren en sorteerregels                                                             mee vorm te geven. Op de laatste
      blijven dezelfde. Deze informatie  2 Bij niet-hechtgebonden asbest (los asbest) zitten de vezels min of meer los                   bijeenkomst in maart 2022 wordt één
      wordt handig weergegeven op      (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaasterisolatie met juten doek rond   Dankjewel aan de enthousiaste    actie gekozen die meteen opgestart zal
      de panelen die op elke glasbolsite  isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal  deelnemers! Dankzij hen verzamelden  worden.
      staan. Ook die krijgen de komende   beschadigd is of gemanipuleerd wordt.                    we heel wat waardevolle informatie en  Doe je graag mee? Dat kan! De
      maanden een nieuw uitzicht.                                            ideeën: van aanbevolen fietsroutes tot  volgende sessies gaan over:
                        Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen:           mogelijke autodeellocaties. We maakten
      Is de glasbol vol, dan neem je het glas  • Hechtgebonden asbest:                         kennis met egelpoortjes, wisselden  ➜  Lokale en circulaire economie
      opnieuw mee naar huis of dan kan je  • in goede staat kan je zelf verwijderen, als je de door OVAM opgelegde   ideeën uit rond natuurlijke speelplekken  (12 en 26 januari 2022)
      via de recycle app een glasbol in de  voorzorgsmaatregelen toepast (www.asbestinfo.be);              en dachten na over de biodiversiteit en
      buurt opzoeken. Zet het dus zeker  • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt het best door een  het verbinden van stukken natuur in de  ➜  Klimaatbestendige wijken
      niet naast de glasbol.        erkend aannemer of asbestverwijderaar verwijderd.              gemeente.                 (9 en 23 februari 2022)
                        • Niet-hechtgebonden asbest moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar
                         laten weghalen. Een lijst met erkende asbestverwijderaars vind je op www.werk.
                         belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx
                                                                                     Meer info of inschrijven?
                        Gemeente Ranst, IGEAN en OVAM helpen je graag om jouw woning veilig en                         www.atmosfeermakers.be/ranst.
                        vakkundig asbestveilig te maken door een ophaling aan huis.

                        Concreet levert IGEAN tegen een voordelig tarief plaatzakken, big bags of een
                        container, altijd met 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen. Als jij de zakken of                 Wist je dat...
                        de container gevuld hebt met asbesthoudend materiaal, komt IGEAN alles ophalen.
                                                                                  Sabine, Bart en Ingrid de gelukkige winnaars zijn van de quizjes op het
                                                                                  klimaatfestival? Uit de vele juist ingevulde formulieren trok een onschuldige
                                                                                  kinderhand hun naam.
          Vragen? Surf naar                 Meer info vind je op
         www.igean.be/sorteren                 www.igean.be/asbest                                     De regenton, het compostvat en de potgrond zijn overhandigd. De nieuwe
                                                                                  eigenaars kunnen ermee aan de slag!
  20  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 21

                                                                                                                  22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  20                                         22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  21                                     22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  20
                                                             Ranst_jan-feb_2.indd  21
                                                       22/12/2021  15:12
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25