Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

Nieuwe renovatiemaatregelen


 Ecologisch bermbeheer in  Inspraak over       vanaf 2021: renteloos


 onze gemeente omgevingsplannen             renovatiekrediet en

    en -projecten                   EPC-labelpremie


                      Nu. Nu moeten we renoveren of beter reNUveren. Bij energiezuinige
                      gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector, het klimaat
                      en de energiefactuur.
 Misschien vraag je je af waarom de  verhoogt zo de biodiversiteit in onze
 bermen niet gemaaid worden tijdens  gemeente. Onderschat het nut van
 de zomermaanden? Wel, daar zijn  de bermen niet, want ze nemen in
 enkele goede redenen voor:         4 goede redenen om je reNUvatie meteen aan te
 Vlaanderen in totaal tienduizenden
  hectaren in. Sommige dieren en     pakken
 Het Bermbesluit  planten hebben zelfs hun leefgebied in  Iedereen heeft het recht om zijn / haar
 bermen. Andere soorten maken van de  mening te geven over plannen en  ✔ Meer comfort: een goed geïsoleerde en geventileerde woning is veel
 Sinds het Bermbesluit van 27 juni  bermen gebruik om zich te verplaatsen  projecten die invloed hebben op de  comfortabeler om in te leven. Zo heb je minder last van vocht, je woning blijft
 1984 mag een berm niet voor 15 juni  van natuurgebied tot natuurgebied.  omgeving. Daarom heeft de Vlaamse  koeler in de zomer en in de winter is het binnen heerlijk warm.
 gemaaid worden en een eventuele  Bovendien oogt een berm vol kleurrijk  Behaag...  overheid recent werk gemaakt van
 tweede maaibeurt mag pas na 15  plantenleven ook gewoon mooier dan  een nieuw portaal waar de informatie  ✔ Lagere energierekening: een goed geïsoleerde woning doet je energierekening
 september uitgevoerd worden. Het  een strakke grasmat. Natuurlijk. Een  is samengebracht over lopende  fors dalen. Met een goede isolatie en een zuinige verwarmingsinstallatie bespaar
 maaisel moet binnen de 10 dagen  inspraakperiodes van:  je al snel meer dan € 1.000 per jaar!
 afgevoerd worden. Pesticiden? Die zijn  Bermbeheerplan en  pleidooi voor
 niet meer toegestaan.  • Gewestelijke plannen en projecten  ✔ Goed voor het klimaat: minder energie verbruiken betekent minder
 gefaseerd maaien streekeigen  over omgevingsthema’s (ruimtelijke  CO uitstoten. Dat is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming.
                         2
 Waarom specifiek deze data? Na 15 juni  Af en toe is er toch een afwijking  natuurrijkdom ordening, leefmilieu, natuur, klimaat,  Zonnepanelen of een warmtepomp verkleinen nog eens extra je ecologische
 is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij  nodig om verkeerstechnische,  energie, wonen of onroerend  voetafdruk.
 en hebben bepaalde plantensoorten de  landschappelijke of ecologische  erfgoed, water, ruilverkaveling en
 kans gehad zaad te vormen. Worden ze  redenen. Dit is ook zo in onze  landinrichting); ✔ Je woning wordt meer waard: een renovatie verhoogt de waarde van je woning.
 dan afgemaaid, dan vallen de zaden op  gemeente. Met toestemming van het  Dankzij het renteloze renovatiekrediet en verschillende premies verdien je je
 de grond en kunnen ze het volgende  Agentschap voor Natuur en Bos worden  • Voorstellen van wijzigingen aan  investering sneller terug.
 jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor  een aantal bermen al gemaaid vanaf 15  VLAREM (of het Vlaams reglement
 de zomerbloeiers. Daarom mag een  mei. We vermijden zo dat de bermen  betreffende de milieuvergunning); Voor wie?
 tweede maaibeurt pas na 15 september  vergrassen en dus minder bloemrijk
 gebeuren. Bloeiende planten trekken  worden.  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn  Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en die grondig gaat renoveren,
 duizenden insecten aan die op zoek zijn  plannen of projecten van andere  kan tot € 60.000 renteloos lenen voor een grondige renovatie van de woning of het
 naar geschikte voedselbronnen, zoals  Help je mee?  overheden die invloed kunnen  appartement (enkel natuurlijke personen komen in aanmerking). En iedereen die
 nectar en pollen. Een rijk insectenleven  hebben op onze gemeente en die  een woning met een slecht energielabel binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan een
 trekt dan weer andere dieren aan,  Dat kan, want pesticidengebruik,  Natuurpunt pakt al voor de 28e  werden overgemaakt in het kader  EPC-labelpremie tot € 5.000 aanvragen bij Fluvius. Daarnaast kan je een renteloos
 zoals spinnen, vogels, zoogdieren en  wegenwerken, geparkeerde wagens...  keer uit met de grootscheepse  van grens- of gewestoverschrijdende  renovatiekrediet afsluiten bij een bank. Dat kan ook worden aangevraagd voor een
 amfibieën.  zijn allemaal bedreigingen voor een  campagne ‘Behaag... Natuurlijk’.  inspraak ( Waals of Brussels  tweede verblijf of een pand dat je later gaat verhuren. Wie sinds dit jaar een woning
 gezonde berm. Mogen we ook vragen  Ook in Ranst kan je van dit aanbod  Hoofdstedelijk gewest, de federale  erft of geschonken krijgt, kan een renteloze energielening+ aanvragen bij het
 Het maaisel mag niet blijven liggen,  om de grasstroken op openbaar domein  genieten. Kant en klare streekeigen  overheid of een buurland). EnergieK loket.
 omdat de bodem anders te rijk wordt.  grenzend aan je eigendom niet meer  haagpakketten worden aangeboden
 Daarvan zouden vooral grassen  te maaien? Ook dit zijn bermen die op  aan democratische prijzen. Vooral  Op
 en brandnetels profiteren. Hoe  termijn boordevol leven kunnen zitten. het streekeigen karakter van de  https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be  Maak uw woning
 voedselarmer de bodem, hoe meer  beplanting en de betekenis hiervan  vind je plannen en projecten  energiezuiniger
 soorten planten en kruiden er kunnen  voor de fauna worden benadrukt. waarover op Vlaams niveau inspraak  en geniet van het
 voorkomen. georganiseerd wordt. Voorlopig vind                        renteloze renovatiekrediet
                                                en de EPC-labelpremie
 De actie vindt dit najaar plaats. Meer  je er enkel gewestelijke informatie.
 Biodiversiteit gedetailleerde info over de praktische  Voor de provinciale en gemeentelijke     energiesparen.be
                                                    Ontdek er alles over op
 Dienst omgeving, omgeving@ranst.be  uitwerking van deze actie vind je in  projecten en processen moet je
 Ranst past al enkele jaren een  of 03 470 10 83. Je kan het gemeentelijk  ons septembernummer.  nog altijd naar de desbetreffende
 ecologisch bermbeheer toe. Dit geeft  bermbeheerplan raadplegen op  gemeentelijke en provinciale websites  Meer weten over het renteloze renovatiekrediet: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
 dieren en planten meer kansen en  www.ranst.be/bermbeheer gaan kijken. de renteloze energielening+: www.ranst.be/energiekloket
                           de EPC-labelpremie: https://energiesparen.be/epc-label-premie
 14 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 15

 28/06/2021  15:31
                                                       28/06/2021  15:31
  Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  15
 Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  14 28/06/2021  15:31 Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  15 28/06/2021  15:31
 Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20