Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Burgerparticipatie, wat is dat?    In 2019 heeft het gemeentebestuur van Ranst      Het gemeentebestuur wil alvast volgende themaraden
    onderzocht hoe burgers willen deelnemen of      oprichten:
    participeren aan het beleid. Tot nu toe namen de   - Themaraad Erkenning verenigingen
    adviesraden deze taak op zich. De oprichting en     In deze themaraad zullen alle aanvragen voor erkenning
    werking ervan werd opgelegd door Vlaanderen en     van Ranstse verenigingen (over alle sectoren heen) bekeken
    gold voor een periode van zes jaar.          en geadviseerd worden. De raad zal een viertal keer
    Dit beantwoordt niet meer aan wat we vandaag      samenkomen in 2020. Daarna zal enkel nog via mail een
    onder gemeentelijke participatie verstaan, was de   advies gevraagd worden.
    mening van de leden van de adviesraden en van     - Themaraad Infrastructuursubsidies vrije tijd
    het bestuur.                      In de themaraad zullen de subsidieaanvragen voor werken
                                aan gebouwen of terreinen van Ranstse verenigingen
    Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur voorziet andere vormen  besproken en geadviseerd worden. Jaarlijks zal deze raad een
    van participatie. Het gemeentebestuur grijpt deze kans om de  5-tal keer samenkomen.
    werking van de bestaande raden te vernieuwen. Daarbij wil het  - Themaraad senioren
    bestuur nogmaals benadrukken dat ze de permanente inzet van   In deze themaraad zullen allerhande thema’s die senioren
    de huidige vrijwilligers in de raden sterk op prijs stelt en dat de  aanbelangen, besproken worden. De raad zorgt ook voor de
    nieuwe organisatie ervoor moet zorgen dat nog meer mensen  voorbereiding en organisatie van het jaarlijkse seniorenfeest.
    betrokken worden bij de werking van onze gemeente.   Zij doet ook een voorstel voor de verdeling van de
                                gemeentelijke subsidies aan de seniorenverenigingen.
    NIEUWE STRUCTUUR                   - Themaraad ontwikkelingssamenwerking alias GROS
    Na overleg beslisten we om vanaf nu te gaan werken met  (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking)
    een nieuwe structuur, namelijk met themaraden, een   Deze themaraad adviseert het bestuur over
    participatieforum en een bewonerspanel.        ontwikkelingssamenwerking. Er zullen subsidieaanvragen van
    De themaraden zijn de kern van het geheel. Zij vervangen de  projecten of organisaties besproken worden. De raad zorgt
    vroegere adviesraden.                 voor het informeren en sensibiliseren van de bevolking en
    Elke themaraad is vrij een interne vorm van organisatie af te  organiseert hiervoor verschillende activiteiten.
    spreken, zolang die maar garant staat voor een zo breed mogelijke
    vertegenwoordiging van de bevolking. Meer mensen kunnen  We zoeken ook geïnteresseerden voor de:
    deelnemen en zelfs een tijdelijk engagement is nu mogelijk. - Themaraad Fietsdrieluik
    De onderlinge communicatie tussen de raden en de   - Themaraad Fotozoektocht
    interactie met het bestuur wordt beter georganiseerd via het  - Themaraad Documentatiecentrum
    participatieforum. Het forum, dat bestaat uit leidinggevende  - …
    ambtenaren en de bevoegde schepenen en zal de coördinatie
    van de themaraden op zich nemen.

    Via de volksbevraging hebben bewoners zich opgegeven om
    geraadpleegd te worden rond door hen opgegeven thema’s. Via
    nieuwe oproepen kunnen ook andere bewoners zich opgeven  WIL JE DEELNEMEN AAN ÉÉN VAN DE
    om deel uit te maken van het bewonerspanel.        THEMARADEN?
                                 Stuur dan een mail naar participatie@ranst.be en ver-
    De werking van de themaraden, het participatieforum en  meld je contactgegevens en de raad of raden waarin
    bewonerspanel zal continu geëvalueerd worden.       je graag wil meedenken.


    Op www.ranst.be/burgerparticipatie en in dit infoblad kan je  Wil je zelf een themaraad oprichten? Dat kan: mail
    altijd de info over alle themaraden terugvinden. Ook de verslagen  een duidelijke omschrijving van je themaraad door
    en geplande vergaderdata worden gepubliceerd, zodat iedere  naar participatie@ranst.be
    burger een volgende bijeenkomst kan bijwonen.


                                                      Ranst
                                                       9                                                     26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  9                               26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14