Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Zone 30 in de dorpskern


 van Ranst en Emblem  We blijven werken aan de

           wegen, voet- en fietspaden
 21 december 2021 keurde de
 gemeenteraad een reglement goed
 voor de invoering van zone 30 in alle
 dorpskernen. In het najaar van 2022
 plaatsten we in de dorpscentra van
 Ranst en Emblem verkeersborden die  Kromstraat Vruntebaan          Onderhoudswerken
 de zone 30 uitbreiden. De algemene                      De onderhoudswerken die we
 regel is hier: binnen de bebouwde                       opsomden in de uitgave van september
 kom geldt zone 30. Ook straten met                      zijn ondertussen gestart. Een aantal
 een fietspad en schoolomgevingen                       straten werden al vernieuwd. De andere
 zijn erin opgenomen.                             volgen begin dit jaar, afhankelijk van de
                                        weersomstandigheden. De Vaartstraat,
 Er worden wegversmallingen aangelegd                     tussen de rotonde en het kanaal, werd
 om de snelheid in de dorpskernen af te                    ook mee aangepakt. De herstelling was
 dwingen. In het voorjaar van 2023 zullen                   hier dringend en nodig.
 we bijkomende markeringen op het
 wegdek aanbrengen.                              Vergroening

 Een gewaarschuwd bestuurder is er
 twee waard! De politie zal wel degelijk
 ook binnen de zone 30 controleren. Pas
 dus zeker je snelheid aan.    De grote werken in de Kromstraat
    startten een jaar geleden. Toen
    werd ingeschat dat in maart 2023
    alles afgerond zou zijn. De gunstige  De wegenwerken in de Vruntebaan zijn
    weersomstandigheden en de dagelijkse  afgerond. In het eerste deel werd de  Onze eigen technische dienst nam
    inspanningen van de aannemer,    plasvorming in de bermen aangepakt,  het plein voor Den Boomgaard onder
    Aquafin, Agentschap Wegen en Verkeer  het kruispunt met de Winkelhaak werd  handen. Ze braken de verharding op
    en alle andere betrokken partijen  verhoogd aangelegd, en het tweede  en plantten er bomen en hagen. Begin
    kortten die periode aanzienlijk in. deel kreeg een grondige heraanleg. 2023 zullen ze er nog picknickbanken
                      Enkel de grachtkanten moeten nog  plaatsen. In de loop van het jaar volgen
    Het resultaat mag er zeker zijn. Het  verstevigd worden met houten  er nog gelijkaardige projecten op
    afvalwater van heel wat inwoners van  planken. Dit doen we om de stabiliteit  andere pleintjes.
    Ranst loopt nu via de aangelegde  te verzekeren als er maar weinig ruimte
    riolering naar een zuiveringsstation.  is tussen gracht en rijweg of als de  Ook in 2023 blijven we verder werken
    Nutsleidingen werden vernieuwd   taluds van de grachten te steil worden.  aan de riolering, wegen, voet- en
    en ondergronds aangelegd, de weg  Zo verzakken de grachtkanten niet.  fietspaden. De budgetten voor deze
    kreeg een veiligere inrichting en  Bijkomend voordeel is dat onkruid geen  investeringen zijn voorzien en zetten
    fietsers kunnen nu op een breed en  kans krijgt.           we maximaal in. Van zodra de werken
    afgescheiden fietspad rijden.    De bermen en grachten moeten ook  concreet gekend zijn, informeren we je
                      nog ingezaaid worden, plaatselijk zal dit  hierover.
                      gebeuren met een bloemenmengsel.


 In alle dorpskernen geldt zone 30. 8 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 9

                                                       20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  8 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  9                20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  8
  Ranst_jan_feb_2023.indd  9
 20/12/2022  10:19
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14