Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Online bevraging
 Everzwijnbeheer ‘Wonen in de Tijd’  Metamorfose in De Driehoek


          Afgelopen zomer onderging de gemeentelijke basisschool De Driehoek een metamorfose. De
 in Vlaanderen  voormalige bibliotheek werd omgevormd tot een klas. Het is een plaats waar onze kinderen leren

 Hoe zie jij jezelf wonen in de  door hun krachten te bundelen. De aanpasbare meubels, een optimale wifi-verbinding, goede
          verlichting, verluchting en akoestiek zorgen ervoor dat de leerlingen comfortabel en creatief
 toekomst?     kunnen samenwerken. In de kleuterklassen werd een deel van een muur gesloopt, zodat de
 De gemeente wil via een online  kleuters meer ruimte krijgen om te experimenteren met aangeboden materiaal.
 bevraging te weten komen waar je
 wensen en verwachtingen liggen.
 Doorgaans denken we bij everzwijnen vooral aan de Ardennen, maar ook
 in Vlaanderen neemt hun aantal sterk toe. Dat bewijst de gezondheid van  Bedankt voor je tijd!
 onze bossen en de omliggende gebieden. Het wild zwijn is inheems wild
 en kan een verrijking vormen voor de biodiversiteit. Omgeploegde weides  De oudere kinderen leren elkaar helpen
 en vraatschade zijn mogelijk de keerzijde van de medaille. Everzwijnen zijn  en verwoorden hoe ze tot een oplossing
 immers geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist  zijn gekomen. Door samenwerking
 en energiewaarde bezit.  Je kan deelnemen via  leren leerlingen belangrijke
 www.igean.be/wonen-in-de-tijd
                      vaardigheden, zoals onderhandelen,
 Bij het bepalen van een          taken verdelen en luisteren naar ideeën
 efficiënte aanpak van           en kennis van anderen.
 het everzwijnbeheer in
 Vlaanderen, overlegt het
 Agentschap voor Natuur
 en Bos (ANB) jaarlijks per
 faunabeheerzone met
 vertegenwoordigers van
 landbouw, natuur, jacht,
 bijzondere veldwachters
 en lokale overheden.                              Wil je graag een kijkje komen nemen?
 Faunabeheerzones  Zin om Zweeds  Ook in onze kleuterklassen kozen we     Dat kan! Maak een afspraak via
 zijn gebieden  voor samenwerkend leren: jongere                onderstaande contactgegevens.
 binnen Vlaanderen  kleuters leren van de oudere door te            We laten je graag kennismaken
 die afgebakend  te leren?  kijken en te imiteren. De oudste kleuters     met de uitdagende en inspirerende
 zijn door kanalen  tonen, zonder het te beseffen, hoe en           leeromgeving van De Driehoek.
 of autosnelwegen.   waarmee er gespeeld kan worden,
 Die bemoeilijken de  Vorming en Onderwijs Ranst  wat kan en wat niet. Bovendien wordt
 verspreiding van evers  (VOR) wil een basiscursus Zweeds  bij hen de taal gestimuleerd door het
 van het ene leefgebied  aanbieden en daarom willen we  herformuleren van de opdracht aan
 naar het andere. Door  graag weten of er interesse is voor  medekleuters.
 Vlaanderen in te delen in  het aanleren van de Zweedse taal
 verschillende faunabeheerzones kan er zoveel mogelijk ingespeeld worden op de  - finns det intresse för att lära sig
 lokale problematiek en noden. svenska?
 Net als de vorige jaren zijn er geen everzwijnen aanwezig in onze zone.
 Heb jij belangstelling? Stuur dan voor
 Heb je toch schade door evers, dan kan je die melden via  30 november 2021 een mail naar  Er wordt vaak gewerkt in kleine groep
 www.natuurenbos.be/meldpuntschade. Opgelet! Schade door everzwijnen komt  vor@ranstvor.be of spring eens binnen  om de kinderen intensief te kunnen
 enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een  in het VOR-secretariaat (Gemeenteplein  begeleiden in hun leer- en groeiproces.
 natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende  25, tel. 03 475 05 33). Je kan er tijdens  Zo werken we op maat van elk kind.
 vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag  het schooljaar elke eerste en derde  Kortom, onze ruimtes motiveren en
 worden. Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je één van de verplichte  zaterdag van de maand terecht  stimuleren tot leren.
 basismaatregelen hebt genomen. van 10 tot 12 uur (niet tijdens de
 schoolvakantie).
                                        Gemeentelijke basisschool De Driehoek
 Als er voldoende interesse is, starten we                   Schildesteenweg 12 | 2520 Ranst
 Meer info de cursus op.                           T: 03 383 50 36 | 0492 34 89 35
 www.natuurenbos.be/everzwijnen                        directie@gbsdedriehoek.be


 8 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 9

 416688_Ranst_November.indd  8 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  9             26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
 26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  9
 416688_Ranst_November.indd  8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14