Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

Veerkrachtige dorpen                                                De kracht van kunst           Dorpen zijn aan het veranderen. Dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Binnen het              Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier in Ranst en Broechem zetten opnieuw de kracht
           traject Veerkrachtige Dorpen probeerden de inwoners van Ranst en Broechem antwoorden te                van kunst centraal. Ze treden met één doel naar buiten: je de kunstzinnige kriebel meegeven
          zoeken op vragen als: ‘Kan je in je dorp terecht voor basisaankopen?’, ‘Vind je er een aantrekkelijk                   in de domeinen muziek, woord, dans en beeld.
             vrijetijdsaanbod?’, ‘Voel je je thuis in je dorp?’, ‘Kan je je vlot verplaatsen in je dorp?’...

                                                                Laat je gaan in de         woord- en dansopleidingen, activiteiten  je stapsgewijs experimenteren met

     Veerkrachtig Ranst                                                  Podiumacademie           en evenementen en kan je je digitaal  technieken en inhoudelijk werken
                                                                                  inschrijven. Het secretariaat van de
                                                                                                    vanuit een ontwerp of een concept. Het
     In Ranst werden er 2 prioriteiten                                                            hoofdzetel beantwoordt graag jouw  atelier Kunstambacht Papier omvat veel
     naar voor geschoven, namelijk                                                              vragen:               facetten: scheppen en bewerken van
     verkeersveiligheid / mobiliteit en                                                            • Gasthuisvest 50, 2500 Lier    papier, papier-maché, boekjes of decors
     het versterken van de sociale                                                              • 03 480 45 79           maken...
     samenhang.                                                                        • Algemene vragen:
                                                                                  info@podiumacademielier.be of   Lessen Kunstgeschiedenis doen
     Alle Ranstenaren kregen de kans om                                                            ranst@podiumacademielier.be    opnieuw hun intrede in Broechem!
     deel te nemen aan een verkeersstudie                                                           • Vragen over studieaanbod:    Wie geen praktische lessen ambieert,
     over de mobiliteit in hun dorp. Die was                                                          opleidingen@podiumacademielier.be maar zich wel graag laat betoveren
     een enorm succes. We gaan nu aan de                                         Sta open voor creativiteit en cultuur,  • Inschrijvingen:       door kunst om zich heen is welkom.
     slag met de vele reacties en koppelen                                        maak samen plezier in de lessen. Hou  www.podiumacademielier.be    Ook de lessen Kunst & Cultuur zullen
     de resultaten zo snel mogelijk terug.                                        je van zingen of zou je graag een                    op trimestriële basis aansluiten op dit
                                                                instrument spelen? Draag je graag                    programma.
     De sociale samenhang proberen we te                                         teksten voor of wil je toneelspelen? Is
     versterken door onder andere informele                                        klassiek ballet of hedendaagse dans jou                 Locaties:
     ontmoetingsplaatsen te voorzien. In                                         op het lijf geschreven? Dan ben je aan                 Broechem: De Fakkel & Tuinklassen
     maart 2022 dienden we voor de tweede  © Joacri                                   het juiste adres bij de Podiumacademie                 Emblem: Oud Gemeentehuis (enkel
     keer een subsidiedossier in bij het                                         Lier in Ranst. In september gaan de                   Schilderkunst)
     provinciebestuur Antwerpen voor de                                          nieuwe lessen van start voor kleuters,
     inrichting van een ontmoetingsplek                                          kinderen, jongeren én volwassenen.
     op het kerkplein van Ranst. Deze  Veerkrachtig Broechem        Ben je het eens met deze           Schrijf je vanaf 1 juni 2022 in voor een
     financiële impuls zou een boost                    uitdagingen? Wil je prioriteiten       van de aangeboden disciplines en ga
     geven aan de werkgroep om op korte  Uit de 4 bewonerssessies in Broechem  stellen...?               samen met ons voor de kracht van kunst.
     termijn daadwerkelijk de inrichting te  kwamen de volgende uitdagingen naar
     realiseren. We hopen deze keer bij de  voor:             Geef je mening via              Locaties              Verruim je perspectief
     gelukkigen te zijn...                         www.ranst.be/veerkrachtigedorpen of      Muziek & Woord: Gemeenteplein 25,  in de Beeldacademie
                       ✔ Broechemnaren genieten van de  ga langs bij het gemeentehuis om daar     Broechem
                        groene omgeving en willen die  de vragenlijst in te vullen.         Dans: Sporthal Het Loo,       Lier in Ranst
                        zoveel mogelijk behouden en                          Antwerpsesteenweg 45, Broechem   Beeld staat centraal. Laat je begeleiden  Inschrijven voor schooljaar
                        uitbreiden            In het najaar van 2022 starten we                         in een persoonlijk expressief traject door  2022-2023
                       ✔ Broechem is een sociaal dorp   Veerkrachtig Emblem op en in het       Inschrijvingen vanaf        ervaren en enthousiaste leerkrachten.  Van 1 juni tot en met 30 september
                       ✔ Broechem is goed verbonden met  voorjaar van 2023 is Veerkrachtig                         Ze verkennen speels in jeugdateliers,  2022 kan je je online inschrijven via
                        de stad             Oelegem aan de beurt.             1 juni 2022             ontdekken talent in jongerenateliers.  mijnacademie.be/beeldacademielier of
                       ✔ Broechem is een verkeersveilig dorp                      Op www.podiumacademielier.be    Volwassenen begeleiden ze in specifieke  via het secretariaat van de hoofdzetel.
                       ✔ In Broechem wordt geluisterd naar                       vind je informatie over onze muziek-,  ateliers. Bij Beeldende en Audiovisuele  Meer informatie over de inhoud en het
                        de burgers                                                     Kunsten (BAK) maak je kennis met diverse  uurrooster van alle opleidingen:
                                                                                  disciplines, zoals teken- en schilderkunst,  https://beeldacademielier.be
                                                                                  3D-werk en grafiek. In Tekenkunst treed
                                                                                  je binnen in de fascinerende wereld
                           Meer lezen over Veerkrachtige Dorpen?                                     van lijnen, verhoudingen, contrasten     Contact
                                                                                  en composities. Bij Schilderkunst leer
                             Neem dan een kijkje op www.ranst.be/veerkrachtigedorpen                                            info@beeldacademielier.be | 03 488 14 27
                                                                                                      Koepoortstraat 1, 2500 Lier.
  10                                                                                                             Ranstinfo 11

                                                                                                                  26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  10                                    26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  11                                26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  10
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  11
                                                       26/04/2022  11:19
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15