Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Veerkrachtige dorpen De kracht van kunst Dorpen zijn aan het veranderen. Dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Binnen het  Podiumacademie Lier en Beeldacademie Lier in Ranst en Broechem zetten opnieuw de kracht
 traject Veerkrachtige Dorpen probeerden de inwoners van Ranst en Broechem antwoorden te  van kunst centraal. Ze treden met één doel naar buiten: je de kunstzinnige kriebel meegeven
 zoeken op vragen als: ‘Kan je in je dorp terecht voor basisaankopen?’, ‘Vind je er een aantrekkelijk  in de domeinen muziek, woord, dans en beeld.
 vrijetijdsaanbod?’, ‘Voel je je thuis in je dorp?’, ‘Kan je je vlot verplaatsen in je dorp?’...

    Laat je gaan in de         woord- en dansopleidingen, activiteiten  je stapsgewijs experimenteren met

 Veerkrachtig Ranst Podiumacademie     en evenementen en kan je je digitaal  technieken en inhoudelijk werken
                      inschrijven. Het secretariaat van de
                                        vanuit een ontwerp of een concept. Het
 In Ranst werden er 2 prioriteiten     hoofdzetel beantwoordt graag jouw  atelier Kunstambacht Papier omvat veel
 naar voor geschoven, namelijk       vragen:               facetten: scheppen en bewerken van
 verkeersveiligheid / mobiliteit en     • Gasthuisvest 50, 2500 Lier    papier, papier-maché, boekjes of decors
 het versterken van de sociale       • 03 480 45 79           maken...
 samenhang.                 • Algemene vragen:
                       info@podiumacademielier.be of   Lessen Kunstgeschiedenis doen
 Alle Ranstenaren kregen de kans om     ranst@podiumacademielier.be    opnieuw hun intrede in Broechem!
 deel te nemen aan een verkeersstudie    • Vragen over studieaanbod:    Wie geen praktische lessen ambieert,
 over de mobiliteit in hun dorp. Die was   opleidingen@podiumacademielier.be maar zich wel graag laat betoveren
 een enorm succes. We gaan nu aan de  Sta open voor creativiteit en cultuur,  • Inschrijvingen:   door kunst om zich heen is welkom.
 slag met de vele reacties en koppelen  maak samen plezier in de lessen. Hou  www.podiumacademielier.be Ook de lessen Kunst & Cultuur zullen
 de resultaten zo snel mogelijk terug. je van zingen of zou je graag een    op trimestriële basis aansluiten op dit
    instrument spelen? Draag je graag                    programma.
 De sociale samenhang proberen we te  teksten voor of wil je toneelspelen? Is
 versterken door onder andere informele  klassiek ballet of hedendaagse dans jou  Locaties:
 ontmoetingsplaatsen te voorzien. In  op het lijf geschreven? Dan ben je aan  Broechem: De Fakkel & Tuinklassen
 maart 2022 dienden we voor de tweede  © Joacri  het juiste adres bij de Podiumacademie  Emblem: Oud Gemeentehuis (enkel
 keer een subsidiedossier in bij het  Lier in Ranst. In september gaan de   Schilderkunst)
 provinciebestuur Antwerpen voor de  nieuwe lessen van start voor kleuters,
 inrichting van een ontmoetingsplek  kinderen, jongeren én volwassenen.
 op het kerkplein van Ranst. Deze  Veerkrachtig Broechem Ben je het eens met deze  Schrijf je vanaf 1 juni 2022 in voor een
 financiële impuls zou een boost  uitdagingen? Wil je prioriteiten  van de aangeboden disciplines en ga
 geven aan de werkgroep om op korte  Uit de 4 bewonerssessies in Broechem  stellen...?  samen met ons voor de kracht van kunst.
 termijn daadwerkelijk de inrichting te  kwamen de volgende uitdagingen naar
 realiseren. We hopen deze keer bij de  voor: Geef je mening via  Locaties Verruim je perspectief
 gelukkigen te zijn... www.ranst.be/veerkrachtigedorpen of  Muziek & Woord: Gemeenteplein 25,  in de Beeldacademie
 ✔ Broechemnaren genieten van de  ga langs bij het gemeentehuis om daar  Broechem
 groene omgeving en willen die  de vragenlijst in te vullen. Dans: Sporthal Het Loo,  Lier in Ranst
 zoveel mogelijk behouden en  Antwerpsesteenweg 45, Broechem Beeld staat centraal. Laat je begeleiden  Inschrijven voor schooljaar
 uitbreiden In het najaar van 2022 starten we  in een persoonlijk expressief traject door  2022-2023
 ✔ Broechem is een sociaal dorp Veerkrachtig Emblem op en in het  Inschrijvingen vanaf  ervaren en enthousiaste leerkrachten.  Van 1 juni tot en met 30 september
 ✔ Broechem is goed verbonden met  voorjaar van 2023 is Veerkrachtig  Ze verkennen speels in jeugdateliers,  2022 kan je je online inschrijven via
 de stad Oelegem aan de beurt.  1 juni 2022 ontdekken talent in jongerenateliers.  mijnacademie.be/beeldacademielier of
 ✔ Broechem is een verkeersveilig dorp Op www.podiumacademielier.be  Volwassenen begeleiden ze in specifieke  via het secretariaat van de hoofdzetel.
 ✔ In Broechem wordt geluisterd naar  vind je informatie over onze muziek-,  ateliers. Bij Beeldende en Audiovisuele  Meer informatie over de inhoud en het
 de burgers                 Kunsten (BAK) maak je kennis met diverse  uurrooster van alle opleidingen:
                      disciplines, zoals teken- en schilderkunst,  https://beeldacademielier.be
                      3D-werk en grafiek. In Tekenkunst treed
                      je binnen in de fascinerende wereld
 Meer lezen over Veerkrachtige Dorpen?   van lijnen, verhoudingen, contrasten     Contact
                      en composities. Bij Schilderkunst leer
 Neem dan een kijkje op www.ranst.be/veerkrachtigedorpen            info@beeldacademielier.be | 03 488 14 27
                                           Koepoortstraat 1, 2500 Lier.
 10                                                   Ranstinfo 11

                                                       26/04/2022  11:19
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  10 26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  11        26/04/2022  11:19
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  10
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  11
 26/04/2022  11:19
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16