Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

Stook slim                                                                    Wist je dat...

                                                                 Pesticidenvrij
                                                                 beheer van het
                                                                 openbaar domein

                                                                 Het is voor ons, als openbaar
                                                                 bestuur, verboden om pesticiden
                                                                 te gebruiken op openbaar domein.
                                                                 Dit verbod geldt dus ook op
                                                                 onze kerkhoven. Als proefproject  ... het onderhoud van je CV-installatie door een erkende technicus gasvormige of
                                                                 hebben wij de kerkhoven     vloeibare brandstof wettelijk verplicht is? Of je nu verwarmt op aardgas of stookolie,
                                                                 ingezaaid met gras (voor, naast en  het onderhoud van het centraal stooktoestel van je verwarmingsinstallatie is wettelijk
                                                                 tussen de grafzerken) en worden  verplicht, zowel voor particulieren als bedrijven. De gebruiker van het centrale
                                                                 vaste planten als bodembedekker  stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de
                                                                 gebruikt. Zij zorgen ervoor dat het  huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Daarna bezorgt hij een kopie van
                                                                 onkruid geen kans krijgt om te  het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
                                                                 groeien.
                                                                                  Een regelmatig nazicht en onderhoud van jouw installatie garandeert je het hele jaar
                                                                 Vermijd bijtende producten op  een zorgeloos comfort. Een ketel die gereinigd en correct afgesteld is, heeft niet alleen
                                                                 het kerkhof           een betere verbranding en een hoger rendement, maar werkt bovendien ook zuiniger.
                                                                 Het is de tijd van Allerheiligen,  Goed voor je portemonnee dus!
                                                                 de periode waarin wij onze
                                                                 overledenen herdenken. We willen
                                                                 dan ook dat de grafzerk van onze
                                                                 dierbaren er netjes uitziet.
     Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten! Ga voor het gezonde  daarom erg belangrijk. Het merendeel van het ingezamelde
     alternatief!                     afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan       Wil je een grafzerk proper maken?
     Dit verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier,  worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met  Gebruik dan geen bijtende
     plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar  geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.      producten. Bleekmiddel, javel, zeep
     ook van biomassa-afval, zoals GFT, houtafval en groenresten.                              en allesreinigers zijn erg slecht
     De Vlaamse milieuwetgeving voorziet enkele specifieke  Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om  voor de vaste planten en het gras.
     uitzonderingen waarbij verbranding in openlucht wel is  afval te voorkomen:                      Ze kunnen de bodem, het (drink)
     toegelaten, zoals:                                                   water en de lucht vervuilen en
     • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken  • plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt  maken planten en dieren ziek. Ga
      van een kampvuur;                   meteen veel minder oud papier;                 je er toch mee aan de slag? Wees
     • het verbranden van droog onbehandeld hout en    • kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en  dan extra voorzichtig. Gebruik niet  ... op 11 september 2021 de hondenlosloopzone in Broechem op domein De
      onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische  niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook  te veel, probeer niet te morsen en  Moervelden officieel werd ingehuldigd? Deze losloopzone is groter dan die van Emblem
      evenementen;                      minder onderhoud;                        giet zeker geen restwater weg over  en Oelegem, dus onze grote viervoeters kunnen er naar hartenlust deftig rondrennen.
     • het verbranden van droog onbehandeld hout of een  • veel tuinafval kan je zelf composteren;            de aanplantingen.        Er waren zo’n 30 honden met hun baasjes aanwezig op de opening. Elke bezoeker
      vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het  • snoeihout en je kerstboom kun je verhakselen. De snippers                ontving een gratis gadget, een houder in de vorm van een bot met ecologische
      gebruik van een barbecuetoestel.            strooi je tussen de planten. Zo vermijd je ook onkruid;     Het groenteam van de gemeente  hondenpoepzakjes in. Een heel praktisch cadeau, want een hondenlosloopzone is
                                • met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als   dankt jou!            natuurlijk geen hondentoilet. Samen zorgen we voor propere losloopzones, zodat onze
     Met uitzondering van de sfeerverwarmer en        omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor                     viervoeters nog lang samen kunnen spelen en genieten!
     barbecuetoestellen moet volgens het Veldwetboek en het  kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.
     Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van 100 meter
     tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten  Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter
     of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van  plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!
     25 meter tot bossen.
                                                                    Meer info en handige                  Meer info?
     Gezonde en milieuvriendelijke alternatieven                                           tips vind je op              www.ranst.be/hondenlosloopzones
     Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is                               www.vmm.be/zonderisgezonder.
                                      Meer info: www.stookslim.be

  12  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 13

                                                                                                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  12                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  13                                  26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
                                                             416688_Ranst_November.indd  13
  416688_Ranst_November.indd  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17