Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

POLITIE       Veilig	tot	aan	de	schoolpoort                                                                                  Update                                                                                                   contactgegevens

            Op 1 september steeg het algemene stressniveau in ons land weer een beetje. Meer dan
             een miljoen leerlingen zetten – meer of minder door zenuwen gekweld – het nieuwe                                                  BIN-leden
             schooljaar in. Maar niet alleen hún hartjes bonsden luid, ook ouders en grootouders
             kregen hartkloppingen van de stresserende verkeersknopen voor de schoolpoort.                                               Ben je lid van een
             Nochtans kan iedereen er mee voor zorgen dat elk kind veilig op school aankomt.                                              buurtinformatienetwerk (BIN)? Dan krijg
                                                                                                  je via je BIN-coördinator regelmatig
                                                                                                  een mailtje van ons. Zo sturen we een
                                                                                                  feedbackbericht na een BIN-oproep en
                                                                                                  krijg je vier keer per jaar onze BINFO in je
                                                                                                  mailbox.
     In september leggen wij alvast de focus op toezicht in de
     schoolomgevingen. We letten daarbij extra op parkeergedrag,                                                                Je bent aangesloten, maar krijgt deze
     het dragen van de veiligheidsgordel en telefoneren                                                                    mailings niet? Dan liep er iets fout. Ofwel
     achter het stuur. Daarnaast geven we dit schooljaar ook                                                                  hebben we je mailadres niet, ofwel
     weer verkeerslessen in de scholen en helpen we bij de                                                                   hebben we een verkeerd mailadres. Stuur
     voorbereiding op het grote voetgangers- en fietsexamen. Als                                                                je contactgegevens naar
     je thuis en onderweg ook het goede voorbeeld geeft, dan kan                                                                pz.zara@police.belgium.eu met
     je kind alles wat het leert meteen in de praktijk omzetten.                                                                vermelding van ‘BIN contactgegevens’
                                                                                                  in het onderwerp. Wij passen dan je
     Hoe	fiets	ik	met	mijn	kind	naar	school?                                         Jaarverslag	2022                         gegevens aan, zodat je niets meer mist.
     Het is een goed idee om je kinderen voor je te laten rijden. Ze                                                              Lid	worden	van	het	BIN
     moeten namelijk zelf leren om situaties in te schatten en te  Geef thuis en onderweg het goede voorbeeld aan je kind.
     anticiperen. Als ze gewoon zijn om mama of papa te volgen,                               In het jaarverslag blikken we terug op het voorbije jaar. Daarin  in	je	buurt?
     gaan ze niet zelf nadenken over hun gedrag in het verkeer. Hoe	breng	ik	mijn	kind	veilig	met	de	            werkten we hard aan de realisatie van onze doelstellingen uit   Schrijf je online in via www.politiezara.be
                                auto	naar	school?                         het zonale veiligheidsplan. Vertaalden onze inspanningen zich   (> Vragen > Buurtinformatienetwerken)
                                                                 ook in de cijfers?                        of scan de QR-code naar het formulier.
                                Ouders hebben de neiging om telkens langs de schoolpoort
      Praktische tips:                   te rijden in de hoop dat er dichterbij nog een plekje vrij is. Dit  We pikken er even 1 cijferreeks uit, die van de meldingen en interventies.
                                zoekverkeer zorgt voor veel autodrukte bij de schoolpoort.    De laatste jaren zien we het aantal meldingen lichtjes dalen. Waar
      • Verken het traject eerst zonder je kind. Zoek trage  Zo ontstaat precies datgene wat we net willen vermijden: een  in 2019 burgers 6.927 keer het noodnummer 101 belden, was dat in
       wegen of doorsteekjes die je misschien nog niet  chaotische en gevaarlijke verkeerssituatie.            2022 nog 5.896 keer. Het aantal interventies dat uit deze meldingen  Meer info?
       kent;                                                        voortvloeide, steeg wel van 3.565 in 2019 naar 3.706 in 2022. Je vindt  Lokale Politie ZARA
      • De schoolverzekering dekt ‘het normale traject’                                   voor niet-dringende meldingen dus steeds vaker de weg naar de politie  Gustaaf Peetersstraat 7 | 2520 RANST |
       tussen thuis en de school. Dat hoeft niet de kortste  Praktische tips:                       via andere kanalen.                        03 203 37 00
       weg te zijn. Kies altijd voor de veiligste weg;
      • Neem je kind al van jongs af aan mee. Echt fietsen  • Vertrek op tijd, zodat je ook genoeg tijd kan nemen     Per dag handelen onze interventieploegen zo’n 10 interventies af. In  pz.zara@police.belgium.eu |
       leer je in het verkeer, net zoals je leert zwemmen in  bij het afzetten van je kind;                37 % van de gevallen heb je binnen de tien minuten een ploeg ter  www.politiezara.be
       een zwembad;                    • Zet je wagen iets verder van de schoolpoort op een      plaatse. Dat aantal stijgt tot ruim 50 % als je enkel de dringende  Klacht of aangifte? Altijd op afspraak!
      • Fiets direct achter je kind. Rijd daarbij zelf aan de  rustige plek en wandel samen het laatste stukje       oproepen meetelt. De gemiddelde aanrijtijd voor de dringende en niet- Kies je afspraakmoment op
       kant van de rijdende auto’s. Waarschuw je kinderen  naar school. Tijd genoeg voor een échte knuffel;        dringende interventies samen bedraagt ongeveer een kwartier.    www.politiezara.be.
       voor openslaande autodeuren of auto’s die een    • Geef het goede voorbeeld en leer je kind om niet
       oprit verlaten;                    zomaar een autoportier open te zwaaien. Stap zelf
      • Vertrek ruim op tijd. Maak duidelijke afspraken over  eerst uit en laat dan je kinderen uitstappen aan de
       stoppunten. Maak ook tijd om bij die stoppunten    kant van de huizen. Sta je naast een fietspad? Laat
       uitleg te geven over de specifieke gevaren op die   je kind dan niet op het fietspad staan, maar stuur                Benieuwd naar de andere cijfers rond
       plek.                         het direct naar het voetpad;                           bijvoorbeeld verkeer, drugs of cybercrime?
                                 • Gebruik de korte wandeling van je auto naar de                 Ons jaarverslag 2022 is online raadpleegbaar via
                                  schoolpoort om je kind te wijzen op gevaarlijke                 www.politiezara.be (> Over ons > Jaarverslag 2022)
                                  situaties, zoals het openslaan van portieren of                 of via de QR-code.
                                  auto’s die een oprit afrijden.  12  Politie                                                                                                       Ranstinfo 13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17