Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

Een nieuw klimaatplan!                                         Ver van mijn bed? Helemaal niet!        Doe je voordeel
                                                                                          Vele acties met een positief effect op het klimaat
                                                                  De gevolgen van de klimaatverandering zijn wereldwijd
                  Doe jij ook mee?                                        voelbaar. Bij ons gaat het in eerste instantie om meer  hebben óók een positief effect op je portemonnee.
                                                                  droogte en hittegolven in de zomer, en langere natte
                                                                                          Denk bijvoorbeeld aan het energiezuinig maken van
                                                                  periodes in de winter. Ook hebben we te maken met  je huis door de plaatsing van zonnepanelen, een
                                                                  meer intense buien. Denk maar aan de wateroverlast  warmtepomp of isolatie.
                                                                  van juli 2021.
              Om de leefbaarheid van de aarde niet in het gedrang te brengen,                                            Weet je niet goed welke ingrepen je het best eerst
              moet de opwarming van de aarde onder de 1,5°C blijven. Hiervoor                                             doet? Of welke combinatie van ingrepen je het meeste
              moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Tussen                      Ambitieus                   kunnen opbrengen? Neem dan contact op met het
                2011 en 2021 stéég de uitstoot van Ranst echter met 3%.                       De gemeenteraad keurde op 17 oktober 2022 het  Energiek Loket via www.igean.be/energiekloket. Een
                                                                  aangescherpte klimaatplan Ranst 2030 goed. De  adviseur bekijkt samen met jou de noden en kan een
                                                                  doelstellingen zijn ambitieus:         gratis begeleidingstraject opstarten. Een expert komt
                                                                                          dan bij je thuis om je het beste advies te kunnen geven.

                                                                     We verminderen de CO2-uitstoot op     Verbouwen kost geld. Via www.mijnverbouwpremie.be
                                                                       het grondgebied met 55%       kan je premies voor renovatie en energiebesparende
                                                                                          maatregelen aanvragen. De premie is afhankelijk van
                                                                                          je inkomen. Zit je in de laagste inkomenscategorie,
                                                                    We verzekeren iedereen van betaalbare,   dan kan je bijvoorbeeld tot € 5.500 krijgen voor
                                                                    duurzame en veilige energievoorziening   energiezuinige ramen, en tot € 6.000 voor de isolatie
                                                                                          van buitenmuren. Ook in de middelste en hoogste
                                                                        We maken de gemeente        inkomenscategorie kan je duizenden euro’s premie
                                                                         klimaatbestendiger        ontvangen. Meer hierover op pagina 14.


                                                                  Hiermee gaan we onmiddellijk aan de slag. Enkele  Doe mee!
                                                                  voorbeelden: we verlaagden de temperatuur in  Themaraad klimaat
                                                                  de openbare gebouwen naar 19 graden. Ook het  Wil je meedenken en advies geven over hoe we samen
                                                                  brandregime van de openbare verlichting pasten we  het klimaat kunnen verbeteren in Ranst? Kom dan zeker
                                                                  aan. Voor de site in de Van den Nestlaan onderzoeken  naar de Themaraad klimaat.
                                                                  we hoe we optimaal groene energie kunnen
                                                                  produceren en delen met andere gebouwen.    Maat van het klimaat
                                                                                          Ben je een echt doener en wil je graag je steentje
                                                                  Aan Den Boomgaard zetten we in op klimaatadaptatie.  bijdragen? Kan je af en toe helpen bij een
                                                                  We onthardden er een deel van het plein, zodat water  klimaatevenement, mensen uitleg geven over je eigen
                                                                  beter in de bodem kan sijpelen. We plantten er ook  (gevel)tuin of helpen bij een repair-café? Dan zijn de
                                                                  bomen en hagen aan, zodat het ’s zomers aangenaam  maten van het klimaat iets voor jou.
                                                                  vertoeven is op het plein.
                                                                                          Je eigen actie
                                                                  Het klimaatplan is opgesteld voor iedereen in Ranst. De  Hebben jij of je vereniging een actie of activiteit die
                                                                  maatregelen, acties en vooruitgang kan je volgen op  kadert in het klimaatplan en zoek je nog ondersteuning
                                                                  https:// ranst.futureproofed.com.       (zaal, spreker vinden, communicatie, ...)? Neem dan
                                                                                          zeker contact op en we bekijken of we je kunnen
                                                                                          helpen.
                                                                    Meer lezen          Meer lezen           Meer lezen
                                                                    Klimaatplan:         Themaraad klimaat:       Maat van het klimaat:
                                                                    www.ranst.be/klimaatplan-ranst-2030  www.ranst.be/themaraad-klimaat www.ranst.be/maat-van-het-klimaat
  12  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 13

                                                                                                                  20/12/2022  10:19
                                                             Ranst_jan_feb_2023.indd  13
                                                       20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  12
  Ranst_jan_feb_2023.indd  12                                       20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  13                                    20/12/2022  10:19
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17