Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

Een nieuw klimaatplan!  Ver van mijn bed? Helemaal niet! Doe je voordeel
                              Vele acties met een positief effect op het klimaat
       De gevolgen van de klimaatverandering zijn wereldwijd
 Doe jij ook mee? voelbaar. Bij ons gaat het in eerste instantie om meer  hebben óók een positief effect op je portemonnee.
       droogte en hittegolven in de zomer, en langere natte
                              Denk bijvoorbeeld aan het energiezuinig maken van
       periodes in de winter. Ook hebben we te maken met  je huis door de plaatsing van zonnepanelen, een
       meer intense buien. Denk maar aan de wateroverlast  warmtepomp of isolatie.
       van juli 2021.
 Om de leefbaarheid van de aarde niet in het gedrang te brengen,  Weet je niet goed welke ingrepen je het best eerst
 moet de opwarming van de aarde onder de 1,5°C blijven. Hiervoor  doet? Of welke combinatie van ingrepen je het meeste
 moet wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Tussen  Ambitieus kunnen opbrengen? Neem dan contact op met het
 2011 en 2021 stéég de uitstoot van Ranst echter met 3%.  De gemeenteraad keurde op 17 oktober 2022 het  Energiek Loket via www.igean.be/energiekloket. Een
       aangescherpte klimaatplan Ranst 2030 goed. De  adviseur bekijkt samen met jou de noden en kan een
       doelstellingen zijn ambitieus:         gratis begeleidingstraject opstarten. Een expert komt
                              dan bij je thuis om je het beste advies te kunnen geven.

         We verminderen de CO2-uitstoot op     Verbouwen kost geld. Via www.mijnverbouwpremie.be
            het grondgebied met 55%       kan je premies voor renovatie en energiebesparende
                              maatregelen aanvragen. De premie is afhankelijk van
                              je inkomen. Zit je in de laagste inkomenscategorie,
         We verzekeren iedereen van betaalbare,   dan kan je bijvoorbeeld tot € 5.500 krijgen voor
        duurzame en veilige energievoorziening   energiezuinige ramen, en tot € 6.000 voor de isolatie
                              van buitenmuren. Ook in de middelste en hoogste
            We maken de gemeente        inkomenscategorie kan je duizenden euro’s premie
             klimaatbestendiger        ontvangen. Meer hierover op pagina 14.


       Hiermee gaan we onmiddellijk aan de slag. Enkele  Doe mee!
       voorbeelden: we verlaagden de temperatuur in  Themaraad klimaat
       de openbare gebouwen naar 19 graden. Ook het  Wil je meedenken en advies geven over hoe we samen
       brandregime van de openbare verlichting pasten we  het klimaat kunnen verbeteren in Ranst? Kom dan zeker
       aan. Voor de site in de Van den Nestlaan onderzoeken  naar de Themaraad klimaat.
       we hoe we optimaal groene energie kunnen
       produceren en delen met andere gebouwen.    Maat van het klimaat
                              Ben je een echt doener en wil je graag je steentje
       Aan Den Boomgaard zetten we in op klimaatadaptatie.  bijdragen? Kan je af en toe helpen bij een
       We onthardden er een deel van het plein, zodat water  klimaatevenement, mensen uitleg geven over je eigen
       beter in de bodem kan sijpelen. We plantten er ook  (gevel)tuin of helpen bij een repair-café? Dan zijn de
       bomen en hagen aan, zodat het ’s zomers aangenaam  maten van het klimaat iets voor jou.
       vertoeven is op het plein.
                              Je eigen actie
       Het klimaatplan is opgesteld voor iedereen in Ranst. De  Hebben jij of je vereniging een actie of activiteit die
       maatregelen, acties en vooruitgang kan je volgen op  kadert in het klimaatplan en zoek je nog ondersteuning
       https:// ranst.futureproofed.com.       (zaal, spreker vinden, communicatie, ...)? Neem dan
                              zeker contact op en we bekijken of we je kunnen
                              helpen.
        Meer lezen          Meer lezen           Meer lezen
        Klimaatplan:         Themaraad klimaat:       Maat van het klimaat:
        www.ranst.be/klimaatplan-ranst-2030  www.ranst.be/themaraad-klimaat www.ranst.be/maat-van-het-klimaat
 12 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 13

                                                       20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  13
 20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  12
 Ranst_jan_feb_2023.indd  12 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  13               20/12/2022  10:19
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18