Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

DUURZAAMHEID


     Woensdag	17	mei	2023		       Zondag	28	mei	2023		        Zondag	11	juni	2023
     van	16	tot	22	uur          van	10	tot	12	uur          van	10	tot	12.30	uur
     Avondmarkt	Broechem         Vrieselhof:	Workshop	tekenen	    Geleide	zomerwandeling	in	         We	gaan	voor	een	groene
     Meer dan 100 kramen in het gezellige  in	de	natuur           het	Zevenbergenbos
     centrum van Broechem. Slenter van het  Wil je je favoriete plek in het  Geniet met een gids van een
     Gemeenteplein naar het Streep langs  Vrieselhof op een andere manier  ontspannende zomerwandeling         gemeente.	Doe	je	mee?
     verschillende drank- en eetkraampjes,  benaderen en analyseren? Kom dan  in het niet toegankelijke deel van
     maar ook bijvoorbeeld juwelen en  naar de workshop ‘Tekenen in de   het Zevenbergenbos. Laarzen
     kledij.               natuur’. Een domeinwachter met   aangewezen bij heel nat weer, anders     Een van de belangrijkste doelen van Ranst 2030 is om klimaatneutraal te
                       een verleden bij de kunstacademie  zijn stapschoenen voldoende. Niet      zijn tegen 2050. Met andere woorden: dat de gemeente haar uitstoot van
      	Centrum	Broechem	         begeleidt de activiteit. Voorzie het  toegankelijk voor kinderwagens of
      info@jaarmarktbroechem.be,		   nodige tekenmateriaal. Ervaring is  rolstoelen.                 broeikasgassen tot nul terugbrengt. Om dit te bereiken, richten we ons op het
      www.avondmarktbroechem.be                                             verminderen van het energieverbruik in gebouwen, het stimuleren van duurzame
                       niet vereist. We spreken af aan het                       mobiliteit en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
                       bezoekerscentrum van het Vrieselhof.  	Ingang	Hof	Zevenbergen
                                          Kasteeldreef		22
     Zondag	21	mei	2023		        Basisprijs:	€	5.	Bestel	je	ticket.  michel.levens@skynet.be,		         Een ander belangrijk doel van Ranst 2030 is om je   Met deze ambitieuze doelen is Ranst goed op weg om een
     van	14	tot	18	uur           	Vrieselhof	Schildesteenweg		95	  0473	99	26	78,		              levenskwaliteit te verbeteren. We willen meer groene ruimtes,  duurzamere en meer leefbare gemeente te worden. Op de
                                          www.natuurpunt.be/agenda
     LemBiFruit:	‘Open	Boomgaard’	     rivierenhof@provincieantwerpen.be,	                      zoals bossen en bloemenweiden creëren waar je tot rust kan  volgende bladzijden kom je te weten welke groenprojecten
     dag                  03	360	52	18                                  komen. Tegelijk ondersteunen we hiermee heel wat planten-  er lopen en waar jij je steentje aan kan bijdragen. Daarnaast
     Wil je graag weten waar die lekkere                   Woensdag	14	juni	2023		           en diersoorten. Denk maar aan de honingbij die het de laatste  kan je op de website https:// ranst.futureproofed.com ook de
     appels groeien? En wat de fruitboer                   van	14	tot	16	uur              tijd niet gemakkelijk heeft.             vooruitgang van de projecten en acties opvolgen.
     hiervoor allemaal moet doen? Kom dan  Woensdag	31	mei	2023
     tijdens de Week van de Korte Keten  van	14	tot	16	uur         Voorleesatelier
     zeker langs op onze ‘Open Boomgaard’.  Voorleesatelier	        Verhalenweverij
     Je kan rondleidingen volgen om 14.30,                  Ben je tussen 6 en 11 jaar en heb je zin
     15.30, 16.30 en 17.30 uur. Je honger en  Verhalenweverij        in een leuk of spannend verhaal? Kom
     dorst kan je lessen in ‘local style’. Ben je tussen 6 en 11 jaar en heb je  dan naar het voorleesatelier van de
                       zin in een leuk of spannend verhaal?  Verhalenweverij in Ranst. Deelname is
      	LemBiFruit	d’Enge	2	       Kom dan naar het voorleesatelier  gratis, inschrijven via
      info@lembifruit.be,		       van de Verhalenweverij in Fedasil.  www.ranst.be/Voorlees14jun.
      www.lembifruit.be         Vandaag krijgen we bezoek van
                       jeugdauteur Laila Koubaa. Deelname  	Speelplein	Berkenlaan-Lindenlaan
                       is gratis, inschrijven via www.ranst.be/ 03	485	66	05
     Vrijdag	26	mei	2023	om	19.45	uur  Voorlees31mei.
     Het	Staltheater:	Marius        	Fedasil	Van	den	Nestlaan	104
     De jaren dertig, de haven van    03	485	66	05	           Zondag	18	juni	2023
                                         van	10	tot	17	uur
     Marseille. Fanny is al lang verliefd
     op Marius. Hij houdt ook van haar,                   Kon.	Fotokring	Dafora:	                             Groenblauw	peil:
     maar voelt zich onweerstaanbaar   JUNI                Fototentoonstelling
     aangetrokken door de verre einder.                   Na de presentaties in de BIB kan Kon.           hoe	klimaatbestendig	is	jouw	perceel?
     En dan is er ook nog de hysterische                   Fotokring Ranst terug naar buiten
     moeder van Fanny en het vaste    Zaterdag	3	juni	2023	van	13.30	tot	 komen met haar werken.
     cliënteel van Bar de la Marine die  18	uur
     mee het verhaal tot een ontroerend  Tuinfeest	DVC	Zevenbergen      	Kerkplein	Gasthuisstraat	2          We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering  en hergebruik (blauw) in onze gemeente. Op
     en geestig stukje Frans volkstoneel                                           ons leven en onze onmiddellijke omgeving beïnvloedt.  https://groenblauwpeil.be kan je zien hoe je perceel
     maken.               Een gezellig feest op het domein
                       van DVC Zevenbergen met tal                             Misschien zorgen intense regenbuien meermaals   scoort. Omdat er altijd ruimte is voor verbetering krijg je
     Basistarief:	€	16,50,	Leden:	€	12,50 van activiteiten, gezellige eet- en  Vrijdag	23	juni	2023	vanaf	19	uur      per jaar voor wateroverlast op je perceel. Of raakt je  een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor je
                       drinkgelegenheden en een unieke   Landelijke	Gilde	Broechem:	           regenwaterput niet tijdig bijgevuld. Of zie je dat je gras  specifieke situatie.
      	Staltheater	Knodbaan	149b	    mogelijkheid om eens binnen te kijken                        en groenten in je moestuin verdorren bij aanhoudende
      	frank.olmonte@gmail.com,		    in onze woningen. Honden zijn niet  Broechem	Rockt                 hoge temperaturen. Het is té nat en té droog tegelijk.
      0496	20	79	99           toegelaten en het domein is volledig  Broechem Rockt is een gratis         Dorpscentra zijn dikwijls sterk verhard en hebben een
                       rookvrij. Probeer met de fiets te komen.  muziekfestival op de parking aan het   tekort aan groene zones. De gevolgen laten zich raden:       Registreer je actie
                                         gemeentehuis met DJ Dirk De Schutter.
                        	DVC	Zevenbergen	Boerenkrijglaan	25	                       hogere temperaturen en minder verkoeling. Kortom, een  Laat je eigen actie meetellen voor de score van
                        zevenbergen@emmaus.be,		      	Parking	Streep	               verminderde levenskwaliteit.              Ranst. Plantte je bijvoorbeeld een boom of zorgde
                        www.zevenbergen.be	         0475	98	22	10                                             je voor regenwateropvang, dan kan je dit ingeven
                                                                 Samen kunnen we hier wat aan veranderen door te    op https://groenblauwpeil.be via de knop ‘Nieuwe
                                                                 zorgen voor meer groen én meer wateropvang, infiltratie  LEKP-verbetering toevoegen’. Zo help je mee om de
                                                                                               klimaatdoelstellingen van Ranst te halen.

  14    in Ranst                                                                                                     Ranstinfo 15

                                                                                                                  24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  14                                       24/04/2023  17:13 Ranst_mei_jun_2023.indd  15                                    24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  14
                                                       24/04/2023  17:13
                                                             Ranst_mei_jun_2023.indd  15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19