Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

Nieuwe renovatiemaatregelen


       Ecologisch bermbeheer in                                             Inspraak over                 vanaf 2021: renteloos


             onze gemeente                                             omgevingsplannen                 renovatiekrediet en

                                                                en -projecten                   EPC-labelpremie


                                                                                  Nu. Nu moeten we renoveren of beter reNUveren. Bij energiezuinige
                                                                                  gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector, het klimaat
                                                                                  en de energiefactuur.
     Misschien vraag je je af waarom de  verhoogt zo de biodiversiteit in onze
     bermen niet gemaaid worden tijdens  gemeente. Onderschat het nut van
     de zomermaanden? Wel, daar zijn  de bermen niet, want ze nemen in
     enkele goede redenen voor:                                                                4 goede redenen om je reNUvatie meteen aan te
                       Vlaanderen in totaal tienduizenden
                       hectaren in. Sommige dieren en                                            pakken
     Het Bermbesluit          planten hebben zelfs hun leefgebied in                      Iedereen heeft het recht om zijn / haar
                       bermen. Andere soorten maken van de                        mening te geven over plannen en   ✔ Meer comfort: een goed geïsoleerde en geventileerde woning is veel
     Sinds het Bermbesluit van 27 juni  bermen gebruik om zich te verplaatsen                      projecten die invloed hebben op de   comfortabeler om in te leven. Zo heb je minder last van vocht, je woning blijft
     1984 mag een berm niet voor 15 juni  van natuurgebied tot natuurgebied.                       omgeving. Daarom heeft de Vlaamse    koeler in de zomer en in de winter is het binnen heerlijk warm.
     gemaaid worden en een eventuele  Bovendien oogt een berm vol kleurrijk  Behaag...                 overheid recent werk gemaakt van
     tweede maaibeurt mag pas na 15   plantenleven ook gewoon mooier dan                        een nieuw portaal waar de informatie  ✔ Lagere energierekening: een goed geïsoleerde woning doet je energierekening
     september uitgevoerd worden. Het  een strakke grasmat.         Natuurlijk. Een               is samengebracht over lopende      fors dalen. Met een goede isolatie en een zuinige verwarmingsinstallatie bespaar
     maaisel moet binnen de 10 dagen                                           inspraakperiodes van:          je al snel meer dan € 1.000 per jaar!
     afgevoerd worden. Pesticiden? Die zijn  Bermbeheerplan en       pleidooi voor
     niet meer toegestaan.                                                • Gewestelijke plannen en projecten  ✔ Goed voor het klimaat: minder energie verbruiken betekent minder
                       gefaseerd maaien           streekeigen                  over omgevingsthema’s (ruimtelijke  CO uitstoten. Dat is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming.
                                                                                     2
     Waarom specifiek deze data? Na 15 juni  Af en toe is er toch een afwijking  natuurrijkdom              ordening, leefmilieu, natuur, klimaat,  Zonnepanelen of een warmtepomp verkleinen nog eens extra je ecologische
     is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij  nodig om verkeerstechnische,                        energie, wonen of onroerend      voetafdruk.
     en hebben bepaalde plantensoorten de  landschappelijke of ecologische                         erfgoed, water, ruilverkaveling en
     kans gehad zaad te vormen. Worden ze  redenen. Dit is ook zo in onze                         landinrichting);         ✔ Je woning wordt meer waard: een renovatie verhoogt de waarde van je woning.
     dan afgemaaid, dan vallen de zaden op  gemeente. Met toestemming van het                                          Dankzij het renteloze renovatiekrediet en verschillende premies verdien je je
     de grond en kunnen ze het volgende  Agentschap voor Natuur en Bos worden                      • Voorstellen van wijzigingen aan   investering sneller terug.
     jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor  een aantal bermen al gemaaid vanaf 15                       VLAREM (of het Vlaams reglement
     de zomerbloeiers. Daarom mag een  mei. We vermijden zo dat de bermen                         betreffende de milieuvergunning); Voor wie?
     tweede maaibeurt pas na 15 september  vergrassen en dus minder bloemrijk
     gebeuren. Bloeiende planten trekken  worden.                                    • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn  Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van een woning en die grondig gaat renoveren,
     duizenden insecten aan die op zoek zijn                                        plannen of projecten van andere  kan tot € 60.000 renteloos lenen voor een grondige renovatie van de woning of het
     naar geschikte voedselbronnen, zoals  Help je mee?                                  overheden die invloed kunnen   appartement (enkel natuurlijke personen komen in aanmerking). En iedereen die
     nectar en pollen. Een rijk insectenleven                                        hebben op onze gemeente en die  een woning met een slecht energielabel binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan een
     trekt dan weer andere dieren aan,  Dat kan, want pesticidengebruik,  Natuurpunt pakt al voor de 28e         werden overgemaakt in het kader  EPC-labelpremie tot € 5.000 aanvragen bij Fluvius. Daarnaast kan je een renteloos
     zoals spinnen, vogels, zoogdieren en  wegenwerken, geparkeerde wagens...  keer uit met de grootscheepse       van grens- of gewestoverschrijdende  renovatiekrediet afsluiten bij een bank. Dat kan ook worden aangevraagd voor een
     amfibieën.             zijn allemaal bedreigingen voor een  campagne ‘Behaag... Natuurlijk’.       inspraak ( Waals of Brussels   tweede verblijf of een pand dat je later gaat verhuren. Wie sinds dit jaar een woning
                       gezonde berm. Mogen we ook vragen  Ook in Ranst kan je van dit aanbod       Hoofdstedelijk gewest, de federale  erft of geschonken krijgt, kan een renteloze energielening+ aanvragen bij het
     Het maaisel mag niet blijven liggen,  om de grasstroken op openbaar domein  genieten. Kant en klare streekeigen   overheid of een buurland).    EnergieK loket.
     omdat de bodem anders te rijk wordt.  grenzend aan je eigendom niet meer  haagpakketten worden aangeboden
     Daarvan zouden vooral grassen   te maaien? Ook dit zijn bermen die op  aan democratische prijzen. Vooral     Op
     en brandnetels profiteren. Hoe   termijn boordevol leven kunnen zitten. het streekeigen karakter van de      https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be                        Maak uw woning
     voedselarmer de bodem, hoe meer                     beplanting en de betekenis hiervan      vind je plannen en projecten                             energiezuiniger
     soorten planten en kruiden er kunnen                  voor de fauna worden benadrukt.       waarover op Vlaams niveau inspraak                           en geniet van het
     voorkomen.                                                      georganiseerd wordt. Voorlopig vind                          renteloze renovatiekrediet
                                                                                                           en de EPC-labelpremie
                                         De actie vindt dit najaar plaats. Meer    je er enkel gewestelijke informatie.
     Biodiversiteit                             gedetailleerde info over de praktische    Voor de provinciale en gemeentelijke                              energiesparen.be
                                                                                                                Ontdek er alles over op
                        Dienst omgeving, omgeving@ranst.be  uitwerking van deze actie vind je in    projecten en processen moet je
     Ranst past al enkele jaren een    of 03 470 10 83. Je kan het gemeentelijk  ons septembernummer.        nog altijd naar de desbetreffende
     ecologisch bermbeheer toe. Dit geeft  bermbeheerplan raadplegen op                         gemeentelijke en provinciale websites  Meer weten over het renteloze renovatiekrediet: www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
     dieren en planten meer kansen en     www.ranst.be/bermbeheer                           gaan kijken.                  de renteloze energielening+: www.ranst.be/energiekloket
                                                                                       de EPC-labelpremie: https://energiesparen.be/epc-label-premie
  14  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 15

                                                       28/06/2021  15:31
                                                                                                                  28/06/2021  15:31
                                                             Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  15
  Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  14                                28/06/2021  15:31 Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  15                            28/06/2021  15:31
  Ranst_infoblad_juli_augustus_2021.indd  14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19